Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului

Cuprins licență

INTRODUCERE 
CAPITOLUL 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA GENERALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC . 6
Contribuţia turismului la dezvoltarea economico – socială a României . 6
Formele de turism practicate în România . 8
1.3. Caracteristicile generale ale turismului rural în România . 10
Situaţia turismului rural în România . 13
CAPITOLUL 2. RESURSELE TURISTICE ALE ZONEI “ ŢARA FĂGĂRAŞULUI” COMUNA RECEA, LOCALITATEA GURA VĂII . 17
2.1. Caracterizarea generală a zonei . 17
2.2. Resursele natural . 19
2.3. Resursele antropice . 23
2.4. Tradiţiile populare un mijloc de valorificare a zonei . 26
2.5. Situaţia economic ă şi principalele obiective de dezvoltare . 29
CAPITOLUL 3. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN ,ŢARA FĂGĂRAŞULUI,, LOCALITATEA GURA VĂII, PRIN REALIZAREA AMENAJĂRII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE. 35
3.1. Principalele obiective privind dezvoltarea zonei Recea. 35
3.2. Infrastructura existentă şi de perspectivă. 36
3.3. Concluzii minimale de amenajare a gospodăriilor rurale din comuna Recea,sat Gura Văii. 43
3.4. Amenajarea în scopuri turistice a gospodăriei “LAURA”. 49
3.5. Analiza economico – financiară a gospodăriei “LAURA”. 59
CAPITOLUL 4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN ZONA GURA VĂII . 61
4.1. Componentele planului de afaceri. 62
4.1.1. Scrisoare explicativă. 67
4.1.2. Rezumatul planului de afaceri. 67
4.1.3. Planul de afaceri. 68
4.1.4. Anexe – documente contabile. 79
CONCLUZII 
BILIOGRAFIE


Extras din licență

INTRODUCERE
Turismul are, pe lângă consecinţele economice, şi o profundă semnificaţie socio-umană. Acţiunea sa se exercită atât asupra turiştilor, cât si asupra populaţiei zonelor vizate si se resimte în planul consumului, instruirii si educaţiei, utilizând timpul liber, calităţii mediului, legăturile dintre naţiuni. In general, efectele sale sunt pozitive, benefice, dar, dată fiind complexitatea sa, nu sunt excluse nici incidentele negative.
Prin conţinutul său, turismul are un rol reconfortant, reparator, contribuind la refacerea capacitaţii fizice a organismului, atât prin formele generale de odihnă, recreere, mişcare, cât si prin cele specifice, de tratament balneo-medical. 
Totodată, el se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură si civilizaţie al oamenilor, turismul facilitează accesul la valorile culturale, favorizeaza schimbul de idei, de informaţii, stimulând lărgirea orizontului cultural, de cunoaştere a turiştilor si populaţiei locale, au efect asupra formării intelectuale. 
In consecinţă, turismul are o importanţă deosebită in satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale oamenilor, influenţând pozitiv dimensiunile si structura consumului.
Turismul are de asemenea rol in utilizarea timpului liber al populaţiei. In condiţiile unui timp liber in continuă creştere, petrecerea acestuia in afara localitaţii de reşedinţă, deci practicarea turismului constituie una dintre modalitatile eficiente de cheltuirea a lui.
Deci se poate remarca rolul pozitiv şi complex al turismului asupra vieţii economice şi sociale ceea ce a dus la amplificarea lui la scară mondială.
În lucrarea de faţă vom incerca să arătăm care sunt oportunităţile oferite de "Ţara Făgăraşului", cum pot fi ele folosite pentru ca ambele părţi să obţină un câştig: turistul să beneficieze de liniştea oferită de cadrul natural, de ospitalitatea si solidaritatea acestor oameni, de cultura populară atât de bine păstrată în această zonă, iar săteanul să beneficieze de cultura moderna adusa de turist, de posibilitatea de a-si dezvolta gospodaria,dar şi de resursele financiare ce rezultă din aceasta colaborare.
Această lucrare incearcă să arate posibilităţile de dezvoltare ale turismului rural într-o zonă mai puţin valorificată a "Ţării Făgăraşului"-comuna Recea. 
"În contrast de necrezut cu vitregia istoriei (.) este frumuseţea ţării prin care Oltul se duce spre apus." Geo Bogza - "Cartea Oltului"
Numeroase sate din România dispun - prin cadrul lor pitoresc deosebit şi prin gospodăriile lor confortabile, cu oameni ospitalieri şi meşteşugari talentaţi - de un potenţial turistic aparte.
Agroturismul este o forma de turism - relativ recentă in România - ce a apărut din necesitatea găsirii unor soluţii de creştere a veniturilor gospodăriilor rurale prin valorificarea potenţialului lor economic. Acest potenţial se refera atât la excedentul de cazare existent in
Gospodaria ţaraneasca -pregătit si amenajat special pentru primirea de oaspeţi - cât şi la bunurile si serviciile oferite de aceasta spre consumul persoanelor care vin în mediul rural pentru relaxare, odihna si agrement.
In funcţie de ambientul natural, cultural si folcloric al regiunii, serviciile agroturistice oferite de gospodăriile ţărăneşti pot varia de la servirea mesei, servicii de insoţire si călăuza turistică pe anumite trasee sau iniţiere în anumite meşteşuguri tradiţionale, la posibilitatea practicării unor sporturi sau asistării la o serie de obiceiuri tradiţionale din gospodărie, localitate sau zona respectivă (şezători, hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri tradiţionale, spectacole folclorice).
CAPITOLUL 1.
ROLUL SI IMPORTANŢA TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA GENERALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC
1.1. Contibuţia turismului la dezvoltarea economico-socială a României
Deşi apariţia turismului se pierde in negura timpurilor şi, in consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o data cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare ca unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai vechi timpuri.
Fiind un ansamblu al relaţiilor şi proceselor generate de satisfacerea nevoilor de consum ale călătorilor, turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se într-o ramură a economiei naţionale.
Turismul, perceput de mult ca o activitate cu caracter recreativ sau sportiv, capatâ în epoca actuală un alt conţinut, o nouă dimensiune. Dimensiunea atinsă astazi de turism, în toate componentele sale, implicaţiile sale asupra dezvoltării economice şi sociale capătă un aspect major. Experienţa ultimelor decenii în ceea ce priveşte cerinţele actuate din economiile naţionale, zonale şi mondiale ne demonstrează rolul major al turismului in procesul dezvoltării viitoare.
Prin dimensiunea atinsă astăzi de turism, în toate componentele sale, prin implicaţiile sale asupra dezvoltării economice, dar şi asupra calitaţii mediului, putem aprecia că într-adevăr imbracă trei atribute esenţiale: economic, social, ambiental (mediu).
Ca problemă economică pot fi aduse in discuţie o serie intreagă de argumente printre care: alocarea si utilizarea în acest domeniu a unor importante resurse materiale, financiare si umane.
La rândul lor acestea pot fi privite structural într-o dimensiune şi mai largă şi ca obiective in procesul de utilizare se impun o serie de cerinţe, criterii, cum ar fi cele de economicitate, eficenţă atât pentru turism ca atare, cât şi pentru beneficiarii săi pentru economia sa naţională.
Tot mai mult turismul desfaşoară şi o serie de activitaţi comerciale, de unde necesitatea de a descoperi o serie de produse din alte ţări, solicitate de turiştii autohtoni sau străini, la care trebuie adăugată şi preocuparea ca prin turism o serie de produse naţionale să fie cunoscută în exterior, ce ulterior trebuie valorificate.
Ca problemă socială, turismul poate fi privit din mai multe unghiuri. Primul poate fi acela al capacităţii sale de asigurare a unor locuri de munca, a unor venituri adecvate necesare satisfacerii nevoilor materiale si spirituale ale salariaţilor, turism organizat, fie că este individual, fie că este turism de agrement, fie de odihnă si tratament.


Fisiere în arhivă (1):

  • Posibilitati de Dezvoltare a Turismului Rural in Zona Tara Fagarasului.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

MITRACHE ŞTEFAN- «Agroturismul şi turismul rural», Editura Lux Libris, Braşov, 2001 
VASILE NEAGU- « Servicii şi turism », Editura Expert, Bucureşti, 2000 
PUIU NISTOREANU- «Turismul rural », Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999 
FLORINA BRAN, TAMARA S1MI0N, PUIU NISTOREANU- «Ecoturism »,Editura Economică,Bucureşti,2000
MINCIU RODICA- « Economia turismului », Editura Uranus, Bucureşti, 2000
Sursă-internet
Legislaţie:
Legea 145 din 1994
Ordonanţa de Guvern nr.63 din 1994
Ordinul Guvernului nr. 20 din 1995
Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 1997


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!