Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I Aspecte teoretico-metodologice privind pregătirea profesională a Funcţionarilor Publici.
1.1 Conţinutul teoretic şi esenţa pregătirii profesionale în cadrul sistemului Administrării Publice .
1.2 Categoriile de functionari publici şi rolul funcţionarilor publici în contextul resurselor umane din Administrarea Publică.
1.3. Sarcini ale funcţionarilor publici realizate prin drepturi şi obligaţii adecvate.
1.4 Experienţa ţărilor europene privind pregătirea profesională a Funcţionarilor Publici.
CAPITOLUL II Activitate de pregătire şi dezvoltare a carierei profesionale a Funcţionarilor Publici în Republica Moldova.
2.1 Aspecte generale privind reglementarea statutului Funcţionarului Public în Republica Moldova .
2.2 Sistemul de pregătire şi dezvoltare profesională a Funcţionarilor Publici în Republica Moldova .
2.3 Evaluarea performanţelor şi dezvoltarea profesională ale funcţionarului public.
Concluzii .
Bibliografie.


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. 
Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia locală din Republica Moldova are o prioritate indiscutabilă în cadrul oricărei guvernări statale. 
Reformarea cardinală în domeniile politice sociale şi economice, pronunţarea relaţiilor dintre administraţiile naţionale ale Republici Moldova şi administraţia Comunităţii Europene, afirmarea tot mai activă a acestui stat în relaţiile cu organizaţiile internaţionale presupun implicit o viziune nouă asupra administraţiei publice locale şi, în consecinţă, asupra managementului activităţii funcţionarului public.
Necesitatea schimbărilor managementului instituţional aferent sistemului administrativ şi, în principal, ale managementului serviciilor publice îşi defineşte utilitatea şi eficienţa satisfacerii nevoilor sociale în mediul respectiv local şi plasează în numărul problemelor primordiale, recent apărute, elaborarea unui complex de măsuri organizaţional-structurale şi funcţional-operaţionale stimulative şi de modernizare a managementului activităţii funcţionarului public la nivel local.
Aceste probleme sunt puţin investigate ştiinţific şi sunt aşteptate în practica activităţii administraţiei publice.
Scopul şi obiectivele tezei. 
Scopul general al tezei îl constituie cercetarea şi elaborarea bazelor conceptuale ale activităţii funcţionarilor publici şi, în baza acestora, determinarea direcţiilor principale şi a măsurilor aplicative pentru dezvoltarea căilor de modernizare a activităţii funcţionarului public în administraţie publica din Republica Moldova.
În realizarea scopului propus, autorul lucrării şi-a trasat următoarele obiective ale 
cercetării, rezultatele investigaţiilor cărora se înaintează pentru susţinere publică:
- studierea aspectelor teoretico-aplicative ale activităţii administraţiei publice locale şi, în particular, a funcţionarului public;
- analiza evoluţiei conceptelor funcţionarului public şi generalizarea direcţiilor şi metodelor prioritare de perfecţionare a activităţii acestuia la etapa contemporană;
- elaborarea bazelor conceptuale ale organizării şi funcţionării instituţiilor administraţiei publice locale;
- identificarea rolului şi importanţei funcţiei de conducere în managementul resurselor umane şi sintetizarea analizei critice a acestuia;
- stabilirea căilor de armonizare a concordanţei autorităţilor publice locale autonome cu dispoziţiile normelor constituţionale şi atribuţiilor legale europene;
- propunerea ansamblului de măsuri de perfecţionare a activităţii funcţionarului public.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute cercetărilor constă în: 
- sinteza şi interpretarea actuală a bazelor manageriale şi, în particular, a activităţii 
funcţionarului în administraţia publică din primărie;
- relevarea impactului funcţiei de conducere ca factor cheie în reformarea activităţii funcţionarului public, reflectată în schema elaborată de formare a domeniilor funcţiei de conducere a funcţionarului public;
- recomandarea creării unui serviciu public descentralizat cu scopul creşterii eficienţei activităţii funcţionarului public şi, în consecinţă, a eficientizării autonomiei locale;
- argumentarea căilor moderne de armonizare a managementului public local autohton cu cel din ţările dezvoltate;
- abordarea reformării şi promovării unui nou management al funcţionarului public din primărie printr-un ansamblu de măsuri concrete de modernizare a acestuia, adecvat experienţei după modelul lui european.
Importanţa teoretică a tezei este relevată în următoarele rezultate, care reprezintă esenţa 
fenomenelor fundamentale:
- rezultatele analizei evoluţiei conceptelor managementului şi tendinţelor actuale ale dezvoltării acestuia;
- fundamentarea conceptelor structural-teritoriale şi funcţional-operaţionale prin abordare sistemică şi prin utilizarea aspectelor categoriilor filozofice – forma şi conţinutul, reprezentate în schema elaborată de autor, privind legăturile dintre ele şi partajarea acestora pe niveluri;
- identificarea conceptelor esenţiale ale funcţiei publice de conducere şi legăturile reciproce dintre resursele administraţiei.
Sumarul compartimentelor tezei.
În Introducere este reflectată actualitatea şi importanţa temei de cercetare, este formulat scopul şi sunt stabilite obiectivele de investigaţie, este specificată noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, precum şi sumarul compartimentelor tezei. 
Capitolul I, Aspecte teoretico-metodologice privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici.
Analiza situaţiei teoretice si esenţa pregătirii profesionale în cadrul sistemului Administrării Publice a administraţiei publice la etapa actuală şi rolul organizării şi funcţionării instituţiilor administraţiei în activitatea funcţionarului public, conţine analiza profundă a conceptelor organizării şi funcţionării instituţiilor administraţiei publice locale în contextul analizei caracteristicilor si în scopul eficientizării activităţii funcţionarului public, precum şi legităţile dezvoltării procesului de organizare şi funcţionare ale acestor instituţii
Capitolul II Activitate de pregătire şi dezvoltare a carierei profesionale a funcţionarilor publici în Republica Moldova. 
Perfecţionarea dezvoltării managementului actual al activităţii funcţionarului public din primărie, sintetizează analiza reformei administraţiei româneşti şi propunerea unui ansamblu de soluţii pentru modificarea structurală şi funcţională a administraţiei, argumentează măsurile pentru crearea unui serviciu public descentralizat cu scopul sporirii eficienţei activităţii funcţionarului public. 
Concluzii. În acest compartiment, în baza rezultatelor obţinute şi concluziilor generale, elaborate de autor, care ar putea contribui la perfecţionarea dezvoltării functionarului public al administraţiei publice locale şi în sporirea randamentului activităţii funcţionarilor publici şi, în consecinţă, la eficientizarea autonomiei locale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei functionarilor publicii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative
1. Constituţia Republicii Moldova (adoptată la 29 iulie 1994).
2. Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90.
3. Legea serviciului public nr. 443-XIII din 03.05.1995.
4. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.
5. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală //Monitorul Oficial 32-35/116 din 09.03.2007.
6. Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local //Monitorul Oficial 34/231 din 24.03.2000.
7. Legea nr.17-XV din 07.02.2003 cu privire la ratificarea Convenţiei privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de ocupare în funcţia publică.
8. Legea nr. 900 din 27.06.96 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului //Monitorul Oficial 56/542 din 22.08.1996.
9. Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere //Monitorul Oficial 124-125/991 din 05.09.2002.
10. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public// Monitorul Oficial Nr. 74-75 art. Nr: 242.
11. Hotărîrea Parlamentului nr. 1227-XV din 18 iulie 2002 Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public.
12. Hotărârea Guvernului din 13.06.2003, cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale.
Tratate, manuale, monografii,
13. Victor Popa, Drept public, Chişinău, 1998 (460 pag.).
14. Victor Popa, Autorităţile publice ale Republicii Moldova, Ed.TISH, Chişinău, 2004 (255 pag.).
15. Victor Popa, Drept parlamentar, Chişinău, ULIM, 1999 (231 pag.).
16. Victor Popa, Igor Munteanu, Victor Mocanu, De la centralism spre descentralizare, Ed.Cartier administratriv, 1998 (220 pag.).
17. Victor Mocanu, Descentralizarea serviciilor publice. Concepte şi practice, Ed.TISH, Chişinău, 2001 (215 pag.).
17. Victor Mocanu, Descentralizarea serviciilor publice, Ed.TISH, 1999 (64 pag.).
18. Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996, (247 pag.).
19. Boboş Gheorghe, Teoria generală a statului şi a dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994 ( 309 pag.).
20. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 1995 (305 pag.). 
21. Gheorghe Avornic,Teoria generală a dreptului, Ed. Cartier, 2004 (653 pag.).
22. Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Teoria generală a dreptului, Chişinău, 2002 (335 pag.).
23. Maria Orlov, Drept administrativ, Ed.Epigraf, Chişinău, 2001 (216 pag.).
24. Ion Creangă, Curs de drept administrativ, Ed. Epigraf, Chişinău, 2003 (333 pag.).
25. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, Bucureşti, 1934 (631 pag.).
26. Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, Bucureşti, 1929 (546 pag.).
27. Romulus Ionescu, Drept administrativ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
28. Ilie Iovănaş, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Universitatea Bucureşti, 1977.
29. Nicolae Grădinaru, Gheorghe Udrescu, Drept administrativ, Note de curs, Ed. Alutus, 2004 (247 pag.).
30. Mircea Anghene, Elemente de drept administrativ, Bucureşti, 1958 (357 pag.).
31. Stelian Ivan, Ion Flonder, Drept administrativ, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2000 (250 pag.).
32. Simon A. Herbert, Victor A.Thompson, Donald W.Smithburg, Administraţia publică, Chişinău, 2003 (786 pag.).
33. Eugen Popa, Autonomia locală în România, Ed. All BECK, Bucureşti, 1999.
34. Marina Postolache, Serviciul public, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2005 (118 pag.).
35. Niculae Neagu, Natura juridică şi etica funcţiei publice, Ed. Bren, Bucureşti, 2006 (540 pag.).
36. Ion Popescu Slăniceanu, Teoria funcţiei publice, Ed. Evrika, Brăila, 1999 (167 pag).
37. Mihail Platon, Serviciul public în Republica Moldova, Chişinău, 1997.
38. Verginia Vredinaş, Statutul funcţionarului public, Bucureşti, 1998.
39. Boiana Augusta Berchi, Cartea funcţionarului public, Ed. Teora, 2000 (167 pag.).
40. Jean- Marie Auby, Jean- Bernard Auby, Droit de la function publicque, Ed. DALLOZ, Paris, 1993 (299 pag.).


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!