Prevenirea Abandonului Școlar

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ABANDONUL ŞCOLAR 6
1.1. Delimitări conceptuale 6
1.1.1. Absenteismul şcolar 7
1.1.2. Abandonul şcolar 8
1.2. Teorii explicative ale abandonului şcolar 10
1.2.1. Abordarea psihosocială 10
1.2.2. Perspectiva interacţionistă 10
1.2.3. Teoria constrângerii externe 11
1.2.4. Teoria excluderii 11
1.2.5. Perspectiva sistemică 11
1.2.6. Perspectiva puterii 12
1.2.7. Practica bazată pe teoria behavioristă 12
1.2.8. Practica bazată pe teoria familială 12
1.3. Factori care conduc la apariţia fenomenului de abandon şcolar 13
1.3.1. Factori individuali 13
1.3.2. Mediul familial 13
1.3.3. Mediul şcolar 14
1.3.4. Contextul social 16
1.3.5. Factori de ordin socio - cultural sau religios 16
1.3.6. Factori de ordin economic 17
1.3.7. Factori de ordin psihologic 19
1.3.8. Factori de ordin pedagogic 19
1.4. Efectele abandonului şcolar 19
1.5. Statistici cu privire la abandonul şcolar în România 20
2. METODOLOGIA CERCETĂRII 26
2.1. Designul cercetării 26
2.2. Metodologia cercetării 28
2.3. Prezentarea studiilor de caz 29
STUDIU DE CAZ NR. 1 29
STUDIU DE CAZ NR. 2 34
STUDIU DE CAZ NR. 3 38
3. PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR- PROIECT DE INTERVENŢIE 43
3.1. Descrierea proiectului 43
3.1.2. Obiective 44
3.1.3. Populaţia şi grupurile ţintă 44
3.1.4. Descrierea activităţilor 46
3.1.5. Durata şi planul de acţiune 49
3.1.6. Rezultatele anticipate 49
3.1.7. Modul în care va ameliora situaţia grupul ţintă 49
3.1.8. Factori de risc în obţinerea rezultatelor 50
CONCLUZII 53
ANEXA 56
BIBLIOGRAFIE 57


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un “factor cheie “al dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de abandon şcolar şi problemele comportamentale. 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 
Principalul motiv pentru care am ales această temă este domeniul în care lucrez, fiind cadru didactic, am înţeles de-a lungul timpului că accesul la educaţie al copiilor proveniţi din familiile sărace este o problemă atât de natură educaţională, cât şi socio-economică, altfel spus cauzele pentru care acestor copii le este îngrădit accesul la educaţie sunt în egală măsură legate atât de disfuncţiile sistemului educaţional, cât şi de problemele de natură socio - economică, cauze care îi conduc inevitabil, uneori, spre abandonul şcolar.
Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Din punct de vedere legal se specifică faptul că frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul clasei a X- a. 
Atunci când statul controlează frecventarea şcolii abandonurile înaintea termenului legal al şcolarităţii obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism intens.
În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Rata abandonului şcolar se stabileşte că raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. Dacă până în anul 1990 în România nu s-a vorbit despre abandon şcolar sau neşcolarizare, sistemul neacceptând eşecul şcolar ca pe o realitate, nu acelaşi lucru s-a întâmplat după căderea sistemului comunist. Din păcate această problemă nu a constituit o prioritate după 1990. Abandonul şcolar creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scădere a venitului personal de-a lungul întregii vieţi.
Prezenta lucrare are ca temă principală abandonul şcolar, mai exact prevenirea fenomenului de abandon şcolar şi este structurată pe trei capitole. Primul capitol prezintă conceptul de abandon şcolar din diferite perspective, precum şi teorii pe care se bazează cercetătorii în prevenirea fenomenului de abandon şcolar. Acest capitol tratează pe larg şi factorii determinanţi ai abandonului şcolar, dar şi modalităţi de prevenire a acestuia.
Capitolul 2 cuprinde cercetările efectuate cu privire la evoluţia fenomenului numit abandon şcolar, statisticile privind rata abandonului şcolar atât la nivel european cât şi la nivel naţional şi cercetări privind creşterea cazurilor de abandon şcolar începând cu anul şcolar 2004- 2005 şi terminând cu anul şcolar 2010- 2011. Tot în acest capitol sunt prezentate şi trei cazuri de copii care au abandonat şcoala din diverse motive.
În Capitolul 3 este prezentat un proiect de intervenţie prin care se urmăreşte prevenirea fenomenului de abandon şcolar la nivelul localităţii Petreşti din judeţul Alba.
Studiile de specialitate realizate în vederea prevenirii abandonului şcolar au identificat o mare parte dintre factorii care influenţează sau potenţează neparticiparea copiilor cursuri, atât din perspectiva caracteristicilor individuale ale elevilor cât şi din aceea a caracteristicilor familiilor din care provin aceştia, măsura în care situaţia economică, poziţia pe piaţa muncii a membrilor familiei, componenţa acesteia sau apartenenţa la un anumit grup etnic, se asociază cu neparticiparea şcolară.


Fisiere în arhivă (10):

 • Prevenirea Abandonului Scolar
  • 1. COPERTA externa LM.doc
  • 2. COPERTA interna LM.doc
  • 3. Cuprins.doc
  • 4. Introducere LM.doc
  • 5 Cap 1 LM.doc
  • 6 Cap 2 LM..doc
  • 7. Cap 3 interventia.doc
  • 8 Concluzii.doc
  • 9 Anexa .doc
  • Bibliografie.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Anton, M., (1995) Părinţi Şi Copii - Ed. Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti
Ausubel, D., Robinson, G., (1981), Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Bârzea, C., (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Cosmovici, A., Iacob, L., (1998), Psihologie Şcolară, Editura POLIROM, Iaşi
Creţu, C., (1990), Probleme de adaptare şcolară, Editura ALL EDUCAŢIONAL, Bucureşti
Creţu, E., (1999), Probleme de adaptare şcolară, Editura ALL EDUCAŢIONAL, Bucureşti 
Dragomirescu, V.T., (1982), Psihologia comportamentului deviant, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Drăgoi, C., (2009), Spaţiul social al deşcolarizării: traiectorii invizibile şi ignoranţa instituţională, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar. Prevenţie şi intervenţie, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Ferreal, G., Neculau, A., (1999) Aspecte psihosociale ale sărăciei, Editura POLIROM, Bucureşti
Gheorghiu, M., (2009), O Românie de secol XIX- fruntaş în UE la abandon şcolar, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Hatoş, A., Săveanu, S., (coord.), (2009), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România, Editura Universităţii, Oradea
Iancu, S., (1983) De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală, Editura POLIROM, Bucureşti
Ionescu, I., (1997), Sociologia şcolii, Editura POLIROM, Iaşi
Kulcsar, T., (1978), Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Lemeni, G. Miclea, M. (2004) Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj - Napoca
Luduşan, M., Bara, A., (2009), Principalele cauze şi factori care determină abandonul şcolar, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Mareş, T., (2009), Deprecierea învăţăturii şi abandonul şcolar, fenomene complexe şi contradictorii, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Marină, L, (2003), Investigaţia socialului, Editura Emia, Deva
Mircea, A.M., (2007), Sociologia Educaţiei, Ovidius University Press, Constanţa
Mureşan, P., (1980), Învăţarea socială, Ed. Albatros, Bucureşti
Neamţu, C., (2003), Devianţă şcolară, Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale elevilor, Editura POLIROM, Iaşi
Neamţu, G., (2004), Tratatul de asistenţă socială, Editura POLIROM, Iaşi
Neacşu, I., (2009), Abandonul şcolar: raţiuni şi repere de analiză profesională, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti
Păun, E., (1999), Şcoala. Abordare sociopedagocică, Editura POLIROM, Iaşi
Radu, I., (1974), Psihologie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Rădulescu, S., Banciu, D (1990) Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între normalitate şi devianţă, Editura Medicală, Bucureşti


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!