Raport de practică la întreprindere agricolă

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Capitolul 1. Evoluţia şi caracteristica generală a întreprinderii.5
Capitolul 2. Structura organizatorică şi de conducere a C.A. „Slobozia Hănesei”.9
Capitolul 3. Analiza patrimoniului întreprinderii.12
Capitolul 4. Analiza surselor de finanţare.17
Capitolul 5. Eficienţa activităţii economico-financiară.21
Capitolul 6. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii.24
Concluzii.26
Bibliografie.27
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea temei. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un anumit cadru organizatoric ce reprezintă ansamblu de activităţi dinamice, complexe ce se pot grupa pe anumite funcţiuni care se condiţionează reciproc şi a cărei integrare permite întreprinderii să reacţioneze la solicitările mediului, să se dezvolte continuu, să evolueze eficient.
Funcţionarea eficientă a întreprinderii în condiţiile economiei concurenţiale de piaţă, performanţele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare depind în mod esenţial de oportunitatea şi argumentarea deciziilor manageriale. Elaborarea deciziilor economice bine chibzuite neapărat este precedată de etapa analizei informaţiilor conţinute în diferite surse de date.
Necesitatea analizei activităţii întreprinderii este un element primordial în relaţiile economice. Necesitatea analizei generale a întreprinderii rezultă din importanţa informaţiei analitice preluate pentru luarea deciziilor de către conducerea întreprinderii şi de utilizatorii externi.
Scopul lucrării. Scopul constă în examinarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea C.A. „Slobozia Hănesei” în prezent şi respectiv fundamentarea unor măsuri şi direcţii de perfecţionare a acestora în conformitate cu cerinţele internaţionale şi nivelul actual de dezvoltare economică a întreprinderilor autohtone. Întreprinderea, ca unitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de organizare, în decursul activităţii sale, cunoaşte necesitatea de a-şi măsura posibilităţile sau slăbiciunile proprii din diferite motive, cum ar fi: îmbunătăţirea performanţelor sau strategiilor, operaţiuni de achiziţii, de fuzionare etc.
Scopul analizei este de a scoate în evidenţă disfuncţionalităţile în domeniu şi de a prezenta direcţiile de soluţionare a acestora, accentuînd puctele forte şi cele slabe ale întreprinderii.
În lucrare sunt examinaţi principalii indicatori ce redau starea financiară a întreprinderii, sunt utilizate metode de analiză prin redarea esenţei lor într-o formă accesibilă cu terminologia economică, formule de calcul, tabele analitice, precum şi concluzii contextuale.
Structura lucrării. Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura logică a lucrării care cuprinde: introducere, şase capitole, concluzii şi recomandări, lista bibliogrfică.
În Compartimentul 1 ”Evoluţia şi caracteristica generală a C.A. „Slobozia Hănesei” - se abordează aspectele teoretice ce ţin de forma organizatorico-juridică a întreprinderii şi cadrul legislativ al acesteia. Întreprinderea a fost fondată cu scopul satisfacerii intereselor persoanelor fizice şi juridice prin intermediul activităţii economice pe care o desfăşoară.
În contextul următorului compartiment, „Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii „ se prezintă schema de conducere a întreprinderii şi care sînt atribuţiile de bază ale fiecărui organ. 
Astfel în capitolele 3, 4 şi 5 se face o analiză detaliată a situaţiei economico-financiare a întreprinderii C.A. „Slobozia Hănesei”. Se abordează principalii factori ce influenţează asupra situaţiei economico-financiare a întreprinderii, utilizînd datele bilanţului contabil a întreprinderii şi altă informaţie, concomitent analizîndu-se principalii indicatori ce caracterizează starea şi eficienţa utilizării a activelor şi pasivelor.
Evidenţierea posibilităţilor şi condiţiilor de desăvîrşire a activităţii întreprinderii, sînt necesare în vederea asigurării unui nivel sporit de credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor financiare.
Obiectul de cercetare îl constituie fluxurile informaţionale aferente activităţii din cadrul cooperativei agricole „Slobozia Hănesei”. De asemenea, pentru aspectele practice au fost utilizate date concrete din rapoartele financiare pentru anii 2008-2010, întocmite în instituţia analizată, avînd ca scop de a prezenta lucrarea respectivă cu date reale.
Capitolul 1. Evoluţia şi caracteristica generală a întreprinderii
Încă de la crearea sa (în anul 1895), Alianţa Cooperatistă Internaţională a fost preocupată de definirea cooperativei şi de eleborarea principiilor ce trebuie să stea la baza organizării şi desfăşurării activităţii cooperativelor. 
În cadrul Congresului Alianţei Cooperatiste Internaţionale de la Manchester 1995, s-a încercat o definire clară a cooperativei, conform căruia cooperativa reprezintă “o asociaţie autonomă de persoane reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor comune de natură economică, socială şi culturală prin intermediul unei instituţii deţinută în comun şi controlată în mod democratic ”. 
Conform art.1(1) din Legea REPUBLICII MOLDOVA privind cooperativele de producţie Nr.1007-XV din 25.04.2002 “Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia.” 
Prin hotărîrea adunării generale a fostei gospodării, colhozul „Slobozia”, la 28 februarie 2003, prin asocierea benevolă pe baza bunurilor şi a mijloacelor de producţie ce la aparţin cu drept de proprietate, 14 persoane fizice cetăţeni cu capacitate de exerciţiu a RM, domiciliaţi pe teritoriul s.Slobozia r.Ştefan-Vodă, călăuzindu-se de prevederele codului funciar, legilor RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderii numărul 845-XII din 03.01.92, cu privire la programul de stat de privatizare pentru anii 1995-1996 numărul 390 din 05.05.95, privind cooperativele de producţie numărul 1007-XV din 25.04.02 au fondat cooperativa agricolă de producţie „Slobozia Hănesei” cu capital social care constituie 64153 lei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport de Practica la Intreprindere Agricola.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!