Răspunderea disciplinară

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I 3
Consideratii generale privind disciplina muncii si raspunderea disciplinara 3
1.1. Disciplina muncii 3
1.1.1. Notiune 3
1.1.2. Trasaturi ale disciplinei muncii 4
1.1.3. Izvoarele de drept ale disciplinei muncii 5
1.1.4. Regulamentul intern - izvor specific de drept al muncii 5
1.1.5. Practica judiciara 9
1.2. Raspunderea disciplinara - forma a raspunderii juridice 15
1.2.1. Notiune 16
1.2.2. Formele raspunderii juridice 16
1.2.3. Definitia raspunderii disciplinare 16
1.2.4. Trasaturi generale ale raspunderii disciplinare 17
1.2.5.. Trasaturi specifice ale raspunderii disciplinare in cazul functionarilor publici 18
1.3. Cumulul raspunderii disciplinare cu alte forme ale raspunderii juridice 19
1.3.1. Preliminarii 19
1.3.2. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea pentru daune 19
1.3.3. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea penala 20
1.3.4. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea contraventionala 23
Capitolul II 24
Conditiile raspunderii disciplinare 24
2.1. Abaterea disciplinara 24
2.1.1. Definitie 24
2.2. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare 24
2.3. Obiectul abaterii disciplinare 25
2.4. Latura obiectiva 27
2.5. Latura subiectiva (vinovatia) 31
2.6. Practica judiciara 32
2.6.1. Vinovatie. Lipsa acesteia 32
2.6.2.. Lipsa vinovatiei 33
CAPITOLUL III 34
Sanctiunile disciplinare 34
3.1. Notiunea si clasificarea sanctiunilor disciplinare 34
3.1.1. Notiune 34
3.1.2. Clasificare 35
3.1.3. Sanctiunile disciplinare generale 36
3.2. Sanctiuni disciplinare speciale 40
3.2.1. Reglementare 40
3.2.2. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului didactic 41
3.2.3. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici 43
3.2.4. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici parlamentari 43
3.2.5. Sanctiunile disciplinare aplicabile politistilor 43
3.2.6. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor din sistemul 44
3.2.7. Sanctiunile disciplinare aplicabile cadrelor militare 44
3.2.8. Sanctiunile disciplinare aplicabile judecatorilor si procurorilor 45
3.2.9. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. 45
3.2.10. Sanctiunile aplicabile personalului din serviciile de probatiune 46
3.3. Practica judiciara 46
3.3.1. Avertisment scris. Legalitate 47
3.3.2. Avertisment scris. Neobligativitatea cercetarii prealabile 47
3.3.3. Personal care concura la siguranta circulatiei. Abateri disciplinare. Retrogradarea din functie. Legalitate 49
3.3.4. Sanctionarea disciplinara a salariatului, care, ulterior savarsirii abaterii, a fost trecut intr-o alta functie 51
3.3.5.Sanctionare disciplinara nelegala. Lipsa atributiilor de serviciu. Neaducerea la cunostinta salariatei a prevederilor Regulamentului de ordine interioara. Daune morale 52
3.3.6. Functie de conducere. Dispozitie verbala. Raspundere disciplinara 55
3.4.Caile de atac impotriva sanctionarii disciplinare 56
3.4.1. Caile de atac potrivit dreptului comun al muncii 56
3.4.1.1. Contestatia 56
3.4.1.2. Medierea 57
3.4.1.3 Competenta instantelor judecatoresti privind solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor de sanctionare disciplinara 58
3.4.1.4. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata 61
3.5.Radierea sanctiunilor disciplinare 66
3.5.1. Radierea sanctiunilor disciplinare potrivit dreptului comun al muncii' 66
CAPITOLUL IV 70
RASPUNDEREA DISCIPLINARA A SALARIATILOR 70
IN DREPTUL COMPARAT -  STUDIU DE CAZ - 70
4.1 PRECIZARI 70
4.2 REGLEMENTAREA RASPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIATILOR IN BULGARIA 70
4.3. REGLEMENTAREA RASPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIATILOR IN REPUBLICA MOLDOVA 73
CONCLUZII SI PROPUNERI 78
BIBLIOGRAFIE 81


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I
Consideratii generale privind disciplina muncii si raspunderea disciplinara
1.1. Disciplina muncii
1.1.1. Notiune
Disciplina muncii este o conditie obiectiva, necesara si indispen sabila desfasurarii activitatii fiecarui angajator. Cerinta respectarii unei anumite ordini, a unor reguli, care sa coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forta evidenta valabila pentru orice activitate umana desfasurata in colectiv.
In virtutea raportului de subordonare, angajatul trebuie sa respecte nu numai obligatiile generale de munca prevazute in actele normative, in contractul colectiv si contractul individual de munca, in regulamentul intern, dar si masurile (dispozitiile) date de angajator prin decizii, ordine scrise sau verbale in exercitarea atributiilor sale de coordonare, indrumare si control.
Punand in evidenta importanta indatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii o enunta in art. 39 alin. (2) lit. B) ca o obligatie distincta a salariatilor, avand un caracter de sinteza, deoarece insumeaza si rezuma, in esenta, totalitatea indatoririlor de serviciu asumate de acestia prin incheierea contractului individual de munca. ^Aceasta obligatie corespunde dreptului angajatorului - prevazut la art. 40 alin. (1) lit. E) si art. 247 alin. (1) din acelasi Cod - de a aplica sanctiuni salariatilor ori de cate ori constata ca acestia savarsesc abateri disciplinare .
In literatura juridica, disciplina muncii a fost definita ca ,,ordinea necesara in cadrul executarii raportului social de munca si in cadrul unui colectiv determinat, rezultata din respectarea de catre cei care compun colectivul a unor reguli sau norme de conduita care asigura desfasura in conditii de eficienta a procesului muncii" .
Asemanator, s-a aratat ca disciplina muncii este ,,starea de orc existenta in desfasurarea procesului de munca rezultand din respecta intocmai a normelor juridice care reglementeaza acest proces si indeplinirea de catre toti participantii a obligatilor asumate potrivit le contractelor colective de munca si contractelor individuale de munca" 
Dintr-o alta perspectiva, ,,disciplina muncii este un mijloc, o premisa indispensabila pentru infaptuirea ordinii interioare", iar realizarea ace ordini ,,este un rezultat al existentei unei consecvente discipline a muncii in cadrul unei unitati...". Orice neindeplinire sau neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor de serviciu constituie o atingere adusa ord interioare existente in cadrul respectivei unitati si, totodata, o incalcare dreptului obiectiv. Aceasta incalcare atrage raspunderea, dupa c disciplinara, materiala, administrativa sau penala a persoanei vinovate raport de natura si consecintele faptei ilicite comise. Ordinea interiora fiind dreptul realizat, putem trage concluzia ca ea reprezinta consecinta respectarii disciplinei muncii in cadrul unei anumite unitati . De precizat este ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, unitatea ,,persoana juridica care angajeaza nemijlocit forta de munca" [art. 1 lit. k
1.1.2. Trasaturi ale disciplinei muncii
Din definitiile prezentate anterior rezulta trasaturile disciplinei muncii in primul rand, din punct de vedere juridic, ea poate fi caracteriza ca unul din principiile generale ale reglementarii relatiilor de munca.
Respectarea disciplinei muncii constituie o obligatie de baza a fiecarui salariat [art. 39 alin. (2) lit. K) din Codul muncii].
In temeiul acestui principiu, disciplina muncii, ca institutie de drept pozitiv al muncii, semnifica, in mod obiectiv, un sistem de norme care reglementeaza comportarea angajatilor in desfasurarea procesului muncii colective.
In al doilea rand, din punct de vedere subiectiv - al angajatului - disciplina muncii constituie o obligatie juridica de sinteza, care insu meaza si rezuma, in esenta, totalitatea obligatilor rezultate din existenta raportului juridic de munca. Aceasta obligatie este generala, ea nu com porta niciun fel de exceptie, revenind deci fiecarui salariat. Totodata, ea este de natura contractuala, deoarece, desi este prevazuta generic in lege, ia nastere in mod concret, in sarcina unei persoane determinate, prin incadrarea acesteia in colectivul de munca al unui angajator, ca urmare a incheierii contractului de munca .
Obligatia de a respecta disciplina muncii revine, desigur, si functio narilor publici, in acest sens, art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 precizeaza ca raspunderea disciplinara intervine in cazul incalcarii de catre functionarul public, cu vinovatie a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care detine si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege, ceea ce constituie abateri disciplinare, antrenand sanctionarea specifica. ,,Responsabilitatea si raspunderea disciplinara a functionarului public constituie cheia de bolta pentru o buna functionare a serviciului public si, in final, a administratiei publice" .
In al treilea rand, disciplina muncii are un caracter autonom, deosebindu-se de alte categorii ale disciplinei - contractuala, fiscala etc. desi nu se poate contesta legatura ei stransa cu astfel de forme ale disciplinei in sensul larg al notiunii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea disciplinara.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Athanasiu Alexandru , Volonciu Magda, Dima Luminita, Cazan Oana, Codul muncii. Comentarii pe articole, Vol. I, Articolele 1-107, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007;
2. Athanasiu Al. Dima L., Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;
3. Beligradeanu Serban, Principalele aspecte teoretice si practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003- Codul muncii (II), in Revista romana de dreptul muncii", nr. 3/2011 ;
4. Beligradeanu Serban, Inadmisibilitatea obstacularii dreptului instantei judecatoresti de inlocuire a sanctiunii disciplinare, aplicata de angajator salariatului, cu o alta mai usoara prin dispozitiile inscrise in regulamentul intern al unitatii, in ,,Dreptul" numarul 4 din 2007;
5. Beligradeanu Serban, Legislatia muncii, comentata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
6. Bulai Costica, Bulai Bogdan, Manual de drept penal Partea generala, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2007;
7. Burloiu Petre, Managementul resurselor umane. Tratare globala interdisciplinara. Editia a III-a revazuta si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti ,2 001;
8. Ciochina-Barbu Ioan, Dreptul muncii Specializarea Administratie Publica, Editura Junimea Iasi, 2006;
9. Ciochina-Barbu Ioan, Dreptul muncii, editie revizuita si adaugita, Editura Junimea Iasi, 2007; 
10. Ciochina-Barbu Ioan, ,,The Role of specific legislation in combating undeclared work" in Metalurgia International ,vol. XV (2010) Special Issue nr. 8;
11. Dimitriu Raluca Contractul de mediere incheiat in vederea incadrarii in munca in calitate de salariati, a cetatenilor romani in strainatate in ,,Dreptul" nr.11/2011:
12. Ghimpu Sanda, Ticlea Alexandru, Dreptul muncii, editia a II-a revazuta si adaugita, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;
13. Gilca C., Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea disciplinara prealabila ,in Dreptul nr.8/2005;
14. Gilca C., Natura termenului de convocare la cercetarea disciplinara, in ,,Revista de dreptul muncii si de dreptul securitatii sociale", nr. 7/2008;
15. Les Ioan, Drept procesual civil. Curs universitar, Editura ,,Lumina Lex", Bucuresti, 2002 ; 
16. Les Ioan, Tratat de drept procesual civil, Editia 4, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008;
17. Popescu Andrei , Dreptul international al muncii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006 ;
18. O.Tinca, ,,Observatii referitoare la concedierea disciplinara pentru abatere grava", in Revista Romana de Dreptul Muncii nr.6 din 2008;
19. Ovidiu Sinca, Despre cercetarea disciplinara prealabila, in ,,Revista romana de dreptul muncii " numarul 1/2006;
20. Ticlea Alexandru, Dreptul muncii, Curs universitar, Ed. Rosetti, 2004;
21. Tinca Ovidiu, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004;
22. Top Dan, Tratat de Dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer 2008;
23. Pascu Ilie, Drept penal. Partea generala, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007;
24. Popescu Radu Razvan, Dreptul penal al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008;
25. Ticlea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, editia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!