Regimul Juridic al Controlului Fiscal

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
I. Bazele teoretice ale controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept
1.1. Conceptul de control în cadrul unui sistem de drept şi în cadrul economiei de piaţă
1.2. Controlul fiscal- element juridic al admnistrării fiscale
1.3. Rolul controlului fiscal în cadrul statului de drept. Tipurile de control fiscal
II. Metodologia juridico-normativă a controlului fiscal-aspecte de practică naţională şi internaţională
2.1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova
2.2. Metodele de organizare a controlului fiscal
2.3. Procedura de efectuare a controlului fiscal
2.4. Analiza practici internaţionale de organizare a controlului fiscal şi estimarea posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova
III. Evaluarea şi perfecţionarea reglementărilor privind controalele fiscale în Republica Moldova
3.1. Evaluarea controalelor fiscale din Republica Moldova. Metode de determinare a eficienţei controlului fiscal
3.2. Efectuarea practică şi argumentarea juridică privind controlul fiscal
3.3. Direcţii de perfecţionare a controlului fiscal în Republica Moldova
Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare (în romană)
Adnotare (în engleză)
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se abordeze tematica controlului fiscal, prin prisma diferitor poziţii, divulgînd atît aspectele şi problemele teoretice, cît şi practice ale tematicii în cauză, precum şi unele elemente de practică internaţională.
Actualitatea şi importanţa temei cercetate
Tematica propusă spre cercetare se consideră a fi una de importanţă majoră în cadrul unui sistem de drept, aceasta decurgînd însăşi din definiţia controlului ca fenomen, de o actualitate indiscutabilă în cadrul oricărei domeniu de activitate, cu atît mai mult cînd ne referim la controlu fiscal, ca metodă de verificare a respectării legislaţiei fiscale ce are ca scop colectarea surselor de venituri la bugetul consolidat al ţării, moment de importanţă inedită pentru orice sistem de drept.
Cercetarea regimului juridic al controlului fiscal este impusă de necesităţile actuale, dat fiind faptul că este în sarcina statului de a asigura respectarea legislaţiei fiscale, aceasta putîndu-se realiza prin diferite maniere, una dintre care este controlul fiscal. Astfel, în prezentul studiu, autorul şi-a propus să studieze atît teoretic, cît şi practic controlul fiscal, pentru a evidenţia problemele cu care se confruntă organele fiscale, în activitatea lor, în scopul propunerii diferitor direcţii de perfeţionare şi optimizare a controlului fiscal.
Datorită rolului pe care îl are controlul fiscal-asigurarea colectării banilor publici la bugetul ţării, acesta reprezintă o activitate de interes public, prin faptul că ridicarea nivelului de organizare a controlului fiscal, are o influenţă nemijlocită asupra bugetului consolidat, iar acesta din urmă influenţează la realizarea nivelului de dezvoltare într-o ţară, şi nu în ultimul rîrnd, afectează bunăstarea socierăţii în general.
Scopul cercetării este de a cerceta regimul juridic al controlului fiscal, în evidenţierea principiior, metodelor, etapelor de desfăşurare a acestuia, precum şi de a evalua eficienţa în vederea argumentării juridice a diferitor căi de perfecţionare, precum şi analizarea diferitor aspecte internaţionale de desfăşurare a controlului fiscal, în vederea analizării posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova.
Pentru realizarea scopului pe care şi l-a propus în prezentul studiu, autorul şi-a înaintat următoarele sarcini:
- Analizarea multi-aspectuală a noţiunii de control, atît în cadrul unui sistem de drept, cît şi în cadrul economiei de piaţă, prezentarea noţiunii de control fiscal;
- Poziţionarea controlului fiscal ca element al administrării fiscale în cadrul sistemului financiar;
- Evidenţierea rolului controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept;
- Prezentarea diferitor tipuri şi forme ale controlului fiscal;
- Prezentarea principiilor aplicabile controlului fiscal, astfel, enumerîndu-se principiile caracteristice controlului de stat, controlului financiar, şi, în ultimă instanţă cele instituite pentru controlul fiscal;
- Identificarea metodologiei de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova;
- Enumerarea etapelor şi subetapelor de desfăşurare a controlui fiscal, prezentarea şi constatarea rezultatelor;
- Analizarea diferitor practici de efectuare a controlului fiscal din practica internaţională şi estimarea posibilităţilor de aplicare a acestuia în condiţiile Republicii Moldova;
- Evaluarea controalelor fiscale în Republica Moldova şi cristalizarea diferitor metode de evaluare a controlului fiscal;
- Evaluarea practică şi argumentarea juridică a controlului fiscal;
- Identificarea problememelor cu care se confruntă organele fiscale în activitatea lor, precum şi prezentarea diferitor căi de perfecţionare a controlului fiscal.
Obiectul cercetării- este regimul juridic al controlului fiscal. Astfel, obiectul prezentului studiu este multi-aspectual, dat fiind faptul, că se studiază atît aspecte teoretice, cît şi practice de efectuare a controlului fiscal. În acest scop se prezintă principiile, metodele, etapele de desfăşurare a controlului fiscal, se recurge la analizarea eficienţei controalelor fiscale în Republica Moldova, precum şi identificarea diferitor direcţii de perfecţionare a controlului fiscal.
Elemente de inovaţie ştiinţifică
Prin forma şi metoda în care este abordat controlul fiscal în prezenta lucrare, se accentuează unele aspecte inedite şi originale de cercetare, prin faptul că are loc identificarea diferitor probleme asupra tematicii în cauză, precum şi staturarea diferitor direcţii de optimizare a controlului fiscal.
Forma şi structura lucrării, prezintă elemente de atractivitate, argumentate prin faprul că în primul capitol al acestei lucrări se încearcă să se stabilească care este locul controlulzui fiscal în cadrul unui sistem de drept, astfel, se identifică poziţionarea sa ca formă a controlului financiar, şi, totodată, ca element al admnistrării fiscale, din aceasta recurgînd şi rolul controlului fiscal în cadrul sistemului de drept. În cel de al doilea capitol, autorul identifică principiile, metodele şi procedura de desfăşurare a controlulu fiscal în Republica Moldova, ca la sfîrşitul capitolului să prezinte diferite metode de desfăşurare a acestuia în diferite ţări. În ultimul capitol, se încearcă de a evalua controalele fiscale, pentru a argumenta diferite căi de perfecţionare a acestuia.
Analizarea procedurii de desfăşurare a controlului fiscal în vederea identificării aspectelor problematice ale tematicii cercetate, prin elucidarea direcţiilor de optimizare, precum şi prin analizarea diferitor practici ineternaţionale de efectuare a controlului fiscal, au fundamentat opinia autorului, conform căreia lucrarea de faţă comportă aspecte de noutate ştiinţifică în domeniul propus spre cercetare şi constituie o sursă valoroasă pentru literatura de specialitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Regimul Juridic al Controlului Fiscal.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte legislative şi normative
1.1. Constituţia Republicii Moldova. adoptată la 29 iulie 1994. M.O. NR.1 din 18.08.1994.
1.2. Codul fiscal al RM. M.O. NR. 197-200/666 din 31.12.2009, cu ultimele modificări şi completări din 2012. 
1.3. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000. Republicat: M.O. ediţie specială din 08.02.2007.
1.4. Legile Rerpublicii Moldova 1163/24.04.97 Codul fiscal, Titlul V ,,Administrarea fiscală”, Capitolul 11, art. 217 M. O. 62/522, 18.091997 republicat în M.O. al RM, 25.03.2005, ediţie specială.
1.5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat. nr. 862 din 26.07.200.
1.6. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Concepţia controlului de stat în Republica Moldova, nr.189 din 19.07.1994.
1.7. Hotărîrea Guvernului privind reglementarea controalelor nr. 395 din 01.04.2003.
1.8. Instrucţiunea metodologică cu privire la întocmirea formularului despre rezultatele controlului fiscal efectuat. aprobată prin Ordinul Şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 21 din 10 februarie 2000.
1.9. Ordin nr. 131 din 22.08.2004 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la controlul fiscal la faţa locului a IFPS.
1.10. Hotarîrea Guvernului RM nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei.
1.11. Hotarîrea Guvernului RM nr.786 din 30.06.2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat si abrogarea unor hotarîri ale Guvernului Republicii Moldova.
1.12. Hotarîrea Guvernului RM nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activitatii organelor Serviciului Fiscal de Stat.
1.13. Regulamentul Direcţiei metodologia controlului fiscal a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
1.14. Codul etic al controlului-revizor al Serviciul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Ordinul Serviciului Control Financiar şi revizie nr. 8 din 07.07. 2004
II. Manuale, monografii şi lucrări didactice
2.1. Armeanic A. Fiscalitatea în statele contemporane. Chişinău: Museum. 2003.
2.2. Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A. şi alţii. Drept fiscal (manual pentru Facultăţile de Drept).Chişinău: Museum. 2001.
2.3. Armeanic Al. Drept financiar. Chişinău: ASEM. 2008.
2.4. Armeanic Al., Clima N., Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile-Particularităţile examinării litigiilor fiscale. Ed. ,,Cartier Juridic”, Chişinău 2006
2.5. Balaban E. Fiscaliatatea agenţilor economici. Chişinău 2008
2.6. Bostan I. Controlul financiar. Iaşi: Polirom. 2000. 
2.7. Boulescu M., Ghiţă M. Control financiar şi expertiza contabilă.Bucureşti:Eficient. 1996.
2.8. Boşcăneanu N., Iovu-carauş M. Fiscalitate. Suport de curs. Ed. ASEM. Chişinău, 2012
2.9. Brezeanu P., Braşoveanu Iu. Audit şi control financiar. Bucureşti: Editura ASE. 2003.
2.10. Butnaru Gh., Nevreanschi N., Guzun I. Drepturile şi obligaţiile mele în relaţiile cu organele de control fiscal. Ghid pentru agentul economic. Chişinău: Epigraf. 2006.
2.11. Carapunarli S. Optimizarea administrării controlului asupra activităţii economice a întreprinderii.Teză de doctor. Chişinău. 2012.
2.12. Cioponea M.-C. Finanţe publice şi teoria fiscală. Bucureşti: Fundaţiei ,,România de mîine”. 2007.
2.13. Cobzari L., Criclivaia D., Brumă I., Brumă S. Gestiune fiscală.(suport de curs). Chişinău. 2011.
2.14. Cobzari L., Kuzmina O., Moraru T. Administrarea fiscală. (curs universitar). Chişinău: ASEM. 2007.
2.15. Condor I., Cristea S. Condor. Drept vamal şi drept fiscal. Bucureşti: LuminaLex. 2002.
2.16. Corduneanu C. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. Bucureşti: Codecs. 1998.
2.17. Creangă Ion. Curs de drept administrativ.Ed. Epgraf. Chişinău, 2003
2.18. Drehuţă E. Administrarea veniturilor bugetului public. Bacău: Agora.1991.
2.19. Dandara V. Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor în economie. Teză de doctor. Chişinău. 2008.
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!