Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 2-4
Capitolul I. Consideraţiuni generale privind mecanismul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunelor de furt, jaf şi tâlhărie 5-19
1.1 Noţiunea şi tipurile daunelor provocate în urma săvârşirii de infracţiuni..5-12
1.2 Raportul dintre prejudiciile morale patrimoniale şi cele nepatrimoniale cauzate prin aceeaşi faptă ilicită şi culpabilă 12-14
1.3 Apărarea dreptului de proprietate în urma comiterii infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 15-19
Capitolul II. Mecanismul de reparare a dunelor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 20-41.
2.1. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de furt 20-29
2.2. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de jaf 30-36
2.3. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de tâlhărie 36-41
Capitolul III. Rolul companiilor de asigurări în vederea reparării prejudiciilor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 42-58
Încheiere 58-60
Bibliografie 60-65


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Argumente privind actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia.
Orice societate îşi întemeiază structura şi funcţionalitatea pe baza unui model unic, normativ şi cultural, constituit dintr-un ansamblu de valori, norme, reguli, îndatoriri, cutume şi uzanţe, care asigură atât stabilitatea şi continuitatea societăţii, cât şi evitarea tensiunilor, disfuncţiilor şi conflictelor dintre indivizi şi grupurile sociale ce o alcătuiesc.
În structura unui stat de drept, punctul de plecare îl constituie însuşi dreptul, care trebuie să fie construit sub forma unei ordini juridice ierarhizate în care normele juridice nu numai că sînt legate între ele, ci şi integrate într-un ansamblu organic, într-un tot coerent. Guvernată de principiul non-contradicţiei, ordinea juridică a statului de drept se prezintă ca un edificiu, format din nivele suprapuse şi subordonate unele, altora. O normă nu este valabilă decît dacă satisface, prin condiţiile sale de emitere şi prin conţinutul său, cerinţele înscrise în alte norme, de nivel superior. În acelaşi timp, mecanismele de reglare specializate trebuie instituite pentru a verifica această conformitate şi, eventual, pentru a o asigura prin înlăturarea normelor necorespunzătoare.
Atît în literatura juridică de specialitate, cît şi în practica de zi cu zi această temă a fost abordată pe larg şi cu ecouri indiscutabile, în mod special atenţia fiind îndreptată asupra mecanismului de reparare a daunelor, indiferent de ce natură ar fi acestea, specialiştii preocupându-se însă mai puţin de corelarea lor. 
Odată cu democratizarea societăţii, cu aderarea Republicii Moldova la structurile internaţionale şi europene, credem că trebuie abordată problema reparării daunelor cauzate în urma infracţiunilor cu normele dreptului internaţional şi comunitar. Analiza acestor subiecte prezintă o importanţă maximă nu numai pentru teoria, dar şi pentru practica judiciară. 
Scopul şi obiectivele tezei. Argumentele invocate în favoarea importanţei şi actualităţii obiectivului cercetărilor ne angajează a formula finalităţile studiului întreprins.
Scopul major al cercetărilor efectuate este de a elabora şi identifica principiile de bază ce guvernează instituţia de reparare a daunelor provocate în urma comiterii de infracţiuni. În vederea realizării scopului formulat, ne propunem dimensionarea lui într-un şir de obiective de realizare consecutivă şi consecventă:
- identificarea aspectelor legale şi conceptuale ce reglementează această instituţie;
- analiza modului în care acest procedeu este realizat pe deplin şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
- studierea rolului compensator în cadrul acestor raporturi juridice;
- analiza corelării normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele dreptului internaţional şi comunitar în domeniul reparării daunelor cauzate în urma comiterii de infracţiuni;
Suportul metodologic şi teoretico ştiinţific al investigaţiilor. În procesul de studiere a modului de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie am utilizat cu incidenţă maximă metodele: dialectică şi sistematică. Cercetarea complexă fundamentată pe unitatea dintre analiză şi sinteză a permis cercetarea naturii juridice a acestui procedeu complicat şi divers de altfel. 
În lucrare a fost utilizată, atît metoda logică (analiza, inducţia, deducţia, generalizarea, diviziunea, clasificarea, definirea etc.), cît şi cea comparativă, care ne-a permis să elucidăm aspecte de drept comparat în acest sens.
În această lucrare metoda comparativă se utilizează pentru a stabili asemănările şi deosebirile dintre trăsăturile caracteristice mecanismului de reparare a daunelor patrimoniale pe de o parte, cît şi cele nepatrimoniale pe de altă parte, prin prisma identificării unui instrument-cheie cît mai perfect şi lipsit de interpretări.
Suportul teoretico-ştiinţific al investigaţiilor a fost determinat de realizările doctrinare din ţară şi de peste hotare. În mod special, evidenţiem doctrina juridică din România, Franţa, Republica Moldova, Federaţia Rusă privind materia referitoare la mecanismele de reparare a prejudiciilor cauzate în urma anumitor categorii de infracţiuni contra patrimoniului.
Reieşind din necesitatea determinării locului şi rolului organelor jurisdicţionale în aplicarea eficientă a normelor juridice, am recurs la cercetarea sintezelor jurisprudenţiale ale Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, a hotărîrilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
Noutatea ştiinţifică a lucrării. Elementele de noutate ştiinţifică ale tezei sînt determinate de scopurile şi obiectivele cercetării. Pentru prima dată în doctrina naţională s-a făcut încercarea de a face o analiză detaliată a procedeelor şi mecanismelor care asigură asigurarea respectării normelor juridice ce reglementează procedeul de reparare a daunelor. 
Structura tezei. Lucrarea este structurată în trei capitole, introducere ca iniţiere în studiu, încheiere, ce înserează concluzii şi recomandări, bibliografie, care reflectă suportul documentar şi doctrinar al lucrării, adnotare, cuvinte-cheie utilizate în lucrare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Repararea Prejudiciului Cauzat in Urma Infractiunilor de Furt, Jaf si Talharie.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 082 din 22.06.2002
Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 225-XVI din 30.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11-115 din 12.06.2003
Legea „Cu privire la asigurări” nr. 1508-XII din 15.06.1993, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5/53 din 15.09.1994
Legea „Cu privire la asigurări” nr. 407-XVI din 21.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007
Legea „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” nr. 414-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35/112 din 09.03.2007
Legea „Cu privire la asigurările şi reasigurările în România” nr. 136 din 29.12.1995, Monitorul Oficial al României nr. 303/1995 din 30.12.1995
Legea „Privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor” nr. 32 din 03.04.2000, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10.04.2000
Legea Federaţiei Ruse „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule” nr. 40-ФЗ din 25.04.2002
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane, nr. 956 din 28.12.94, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 006 din 26.01.95
Decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie nr. 2 r/a-204/99 din 29.09.1999, în Sinteza practicii judiciare
Surse doctrinare:
Albu I., V. Ursa „Răspunderea civilă pentru daunele morale”, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 1979
Anghel I.M., Fr. Deak, M.F. Popa „Răspunderea civilă”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970
Angheli S. „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Editura ALL, 1993
Bloşenco A. „Răspunderea civilă delictuală”, Chişinău, Editura ARC, 2002
Corhan A. „Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc”, Bucureşti, Editura „Lumin Lex”, 1999
Deak Fr. „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Bucureşti, Editura „Actami”, 1996
Deak Fr. „Tratat de drepr civil. Contracte speciale”, Bucureşti, Editura „Universul juridic”, 2001
Eliescu M. „Răspunderea civilă delictuală”, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1972
Ghimpa N. „Responsabilitatea civilă delictuală şi contractuală. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”, Bucureşti, 1964
Macovei D., M. S. Striblea „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Iaşi, Editura „Junimea”, 2000
Pop L. „Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Lumin Lex, 2000
Popescu T.R., P. Anca „Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!