Rolul autorităților administrației publice locale

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.
CAPITOLUI I. ASPECTE CONCEPTUALE ȘI LEGISLATIVE PRIVIND AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE.
1.1. Concepția și principiile de bază în organizarea și funcționarea administrației publice locale.
1.2. Rolul autorităților deliberative locale de nivelul doi în cadrul sistemului administrației publice locale.
1.3. Trăsăturile autorităților publice locale reprezentative și deliberative.
CAPITOLUL II. FORMAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI RAIONAL.
2.1 Modul de alegere a consiliului raional.
2.2 Mandatul consiliului raional.
2.3 Competența consiliului raional.
2.3.1 Drepturile și obligațiile consiliului din consiliul raional.
2.3.2 Atribuțiile consiliului raional.
2.3.3 Răspunderea juridică a consiliului raional.
CAPITOLUL III. ACTELE CONSILIULUI RAIONAL.
3.1 Procedura de emitere a actelor consiliul raional.
3.2 Controlul asupra actelor consiliului raional.
BIBLIOGRAFIE.


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi adevăr ştiinţific, al exercitării rolului activ din partea organelor puterii publice pentru realizarea dezideratelor din societate, al contradictorialităţii în raporturile dintre organele de control administrativ şi cetăţenii care se adresează instituţiilor publice pentru recunoaşterea şi respectarea drepturilor lor. 
Dreptul ca ştiinţă îşi dezvăluie construcţia sistematic, prin normele sale care se structurează sub forma instituţiilor juridice. În acest cadru, răspunderea juridică este socotită instituţie centrală a dreptului, întrucât este strâns legată de finalităţile lui, fiind menită să-i asigure aplicarea şi realizarea propriu-zisă. Răspunderea administrativă ca ramură a răspunderii juridice, este considerată o instituţie relativ tânără, care pe masură ce apar noi tipuri de fapte ilicite, consumate în rândul puterii legislative, executive şi judecătoreşti, reclamă noi reglementări sancţionatorii, ca mijloc de asigurare a concordanţei în domeniul răspunderii administrative în raporturile dintre persoanele care conduc şi cei care sunt conduşi, precum şi între cei care judecă şi cei care sunt judecaţi.
Constatând că puterile statului prin reprezentanţii legali, nu urmăresc îndeobşte realizarea unor norme legislative şi regulamente proprii de organizare şi funcţionare a organizaţiilor profesionale din categoria puterii executive, judecătoreşti şi a altor organisme asimilate acestora, se propun în cadrul lucrării metode de eficientizare şi de punere în practică a conceptului de Consiliul raional din domeniile de activitate ale autorităţilor publice.
Consiliul raional este o autoritate colegială a administraţiei publice locale, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ale oraşului sau municipiului.
Această autoritate, se bucură de un statut autonom, în sensul că ea deliberează asupra intereselor specifice ale colectivităţii locale şi hotărăşte cu privire la modul de realizare a acestora, fără vreun amestec din partea autorităţilor administraţiei publice de stat sau autorităţilor administraţiei publice raionale.
Autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primari, ca autorităţi executive. 
Calitatea primarului de organ executiv derivă atât din faptul că el este cel care răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, cât şi din faptul ca el este cel care trebuie să pună în practică dispoziţiile privitoare la realizarea în colectivităţile umane de bază a legii şi a celorlalte acte normative.
Scopul cercetării. Scopul tezei constă în elucidarea importanţei în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Consiliului Raional. 
Scopul trasat se dimensionează într-un şir de obiective de realizarea consecutivă şi consecventă, ce ţin de:
- Noţiunea de consiliul raional;
- Alegerea şi componenţa consiliilor locale;
- Constituirea şi funcţionarea consiliului raional ş.a.
Conţinutul şi structura tezei. Teza este compusă din trei capitole, analizate după principiul general la special.
Capitolul I. Include în sine o succintă expunere, noţiunii generale privind consiliul raional.
Capitolul II. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional.
Capitolul III. Actele consiliului raional.
În finalul tezei este prezentată o concluzie care vine să releve şi să reunească expunerea din capitolele anterioare, exprimînd efectiv, organizarea soluţionării litijiilor juridice, pe care le cuprinde această teză.
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONSILIUL RAIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
1.1 Noţiunea de consiliu raional.
Profesorul universitar dr. Mihail Platon susţine că o administraţie publică, este „procesul de implementare a deciziilor politice şi ale aparatului autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale personalului implicat în acest proces. 
Orice orînduire socială dintr-un stat suveran nu are ca scop mai nobil decît a folosi toată puterea şi toate resursele ca în ţară să domnească ordinea, să asigure inviolabilitatea frontierelor şi securitatea statului, susţine cultura, învăţămîntul şi ştiinţa naţiunii, libertatea şi drepturile cetăţenilor, a contribui la circularea veniturilor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare a organelor sale, a stimula administrarea domeniului public şi alte branşe pentru buna funcţionare a statului”.
Fiind chemată să satisfacă interesul general exprimat prin lege, administraţia publică constituie activitatea prin care se exercită legea. 
„Colectivităţile locale reprezintă una dintre structurile fundamentale ale unui regim democratic. Cerinţa de a pune în practică principiile de bază ale autonomiei locale devine din ce în ce mai evident, autonomia locală este o realizare permanentă, lentă, depăşind mai multe trepte, chiar şi în ţările unde există de mult timp. 
Acest proces se reliefează cu atît mai mult în ţările noilor democraţii. Nu se poate realiza şi dezvolta o autonomie locală într-o perioadă scurtă şi numai prin aplicarea practicii ţărilor cu mai multă experienţă”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul autoritatilor administratiei publice locale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Tratate și monografii
1. Cioaric V. Pentru o bună guvernare în Moldova. Ghidul alesului local, Chişinău 2012;
2. Deliu T. Administraţia publică locală. Chişinău: Editura Academiei de Administrare Publică, 1998;
3. Platon M. Administraţia publică. Curs universitar. Chişinău: Universul, 2007;
4. Popa V. Dreptul public. Chişinău, 1998;
5. Sîmboteanu A. Administraţia publică prin reformare spre modernizare. Chişinău, 2013;
6. Sîmboteanu A. Reforma Administraţiei Publice în Republica Moldova. Chişinău: Museum, 2001;
7. Negulescu P., Alexianu Ch. Colecţia vechilor legiuiri administrative. Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei, vol. 1, Bucureşti: „Eminescu” S.A., 1934.Orlov M., Belecciu Ş. Drept administrativ, Chişinău: „Elena V.I.”, 2005.
8. Popa E. Autonomia locală în România, Bucureşti: All Beck, 1999. 
9. Popa E. Corelaţia principiului autonomiei locale cu alte principii de drept. Practica judiciară şi doctrina europeană, Arad: Servo-Sat, 1997. 
10. Popa E. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale în România. Texte comentate, Arad: Servo-Sat, 1997. 
11. Popa V. Autorităţile publice ale Republicii Moldova, Chişinău: TISH, 2004. 256 p. 
12. Popa V. Cadrul general al descentralizării în Republica Moldova. În: Descentralizarea: elementele unui model, Chişinău: TISH, 2006.
13. Popa V. Consiliul local în acţiune, Chişinău: TISH, 1999. 
14. Popa V. Drept public, Chişinău: Secţia editare a Academiei de Administrare Publică, 1998. 
15. Popa V. Regândirea procesului de reformă al administrației publice locale în Moldova prin politici publice şi acţiuni participative, Chişinău: TISH, 2003.
16. Popa V., Manole T., Mihăiluţă I. Administraţia publică locală a Republicii Moldova: Comentarii legislative, Chişinău: Museum, 2000.
17. Rotaru M. Consiliul local – autoritate administrativă reprezentativă. În: Revista Naţională de Drept din Republica Moldova, nr.7/2009. 
18. Rotaru M. Dreptul colectivităţilor locale la administrare autonomă a problemelor de interes local. În: Revista Naţională de Drept din Republica Moldova, nr.2/2012. pag.55-59 
19. Rotaru M. Dreptul colectivităţilor locale la administraţia propriilor interese. În: Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică: „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică”, 9-10 iunie 2009. Chişinău: ULIM, 2009. p. 399-406 
20. Rotaru M. Organizarea administrativă a teritoriului – element de bază al descentralizării administrative. În: Revista Naţională de Drept din Republica Moldova, nr.1/2012. p.55-59
21. Rotaru M. Trăsăturile specifice ale autorităţilor publice reprezentative locale. În: Studii juridice universitare, nr. 3-4, Anul I. Chişinău: ULIM, ICDPDO, 2009. 
22. Rotaru M. Unele aspecte istorice privind evoluţia administraţiei publice locale în România. În Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea convenţiilor de la Geneva. Materialele colocviului internaţional ,,Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică”, 30-31 octombrie 2009. Chişinău: ULIM, 2009. 
Acte normative.
23. Constituţia Republicii Moldova. Nr. 1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din; 12.08.1994;
24. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 124-125 art. Nr: 611;
25. Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 34 art. Nr: 231;
26. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 208-210 art. Nr: 783;
27. Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 248-253 art. Nr: 998;
28. Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 32-35 art. Nr: 116;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!