Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

Cuprins licență Cum descarc?

LISTA FIGURILOR 7
LISTA TABELELOR 9
REZUMAT 10
GLOSAR 11
INTRODUCERE 19
CAPITOLUL 1. SPUMA CA SUBSTANȚĂ STINGĂTOARE 20
1.1 SPUMA: GENERALITĂȚI, CLASIFICARE 20
1.2. TIPURI DE SPUMANȚI 20
1.2.1. Spuma chimică. 20
1.2.2. Spuma mecanică grea 22
1.2.3.Spuma cu coeficient mediu şi mare de înfoiere (spumă uşoară). 22
1.2.4. Light- water 23
1.3 DOMENIUL DE APLICARE 27
CAPITOLUL 2. INSTALAȚII DE STINGERE CU SPUMĂ 29
2.1 INSTALAȚII FIXE 29
2.1.1 Instalații fixe cu generatoare de spumă. Descriere 29
2.1.2.Instalații fixe cu sprinklere cu spumă. Descriere 36
2.2 INSTALAȚII SEMIFIXE 41
2.3 INSTALAȚII MOBILE 43
2.3.1. Autospecialele utilizate pentru stingerea incendiilor 43
2.3.2 Alte instalații mobile 48
2.4 EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 50
2.5 DIMENSIONAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 53
CAPITOLUL 3. DANELE PETROLIERE 57
3.1 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI RISCURI ÎN CAZ DE DEVERSARE A HIDROCARBURILOR LA DANELE PETROLIERE 57
3.2 DEVERSAREA HIDROCARBURILOR ȘI A PRODUSELOR PETROLIERE PE TIMPUL TRANSPORTULUI ȘI ÎNCĂRCĂRII-DESCĂRCĂRII ACESTORA 60
3.3 REZERVOARE DESTINATE DEPOZITĂRII PRODUSELOR PETROLIERE 67
3.3.1 Rezervoare cilindrice verticale 69
3.3.2 Rezervoare sferoidale 72
3.3.3 Rezervoare cu capac flotant 73
3.4 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA HIDROCARBURILOR 78
3.5 INSTALAȚII DE PROTECȚIE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR 84
3.5.1 Instalaţii de tunuri de spumă 84
3.5.2 Instalaţii fixe de stingere cu spumă pentru protecţia danelor de manevrare a combustibililor lichizi 84
CAPITOLUL 4. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU LA DANELE PETROLIERE 89
4.1 CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA DANELE PETROLIERE 89
4.1.1 Substanțe prezente și structura flăcărilor 91
4.1.2 Viteza de ardere a flăcărilor 93
4.1.3 Temperaturi degajate și transmiterea acestora 95
4.2 FENOMENE CE POT ÎNSOȚI INCENDIUL IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 97
4.2.1 Fierberea produselor petroliere 97
4.2.2 Erupția 98
4.2.3 Explozia rezervorului de produse petroliere 99
4.2.4 Unda de viitură 100
4.2.5 Încălzirea rezervoarelor învecinate 101
4.3 CATEGORII DE INCENDII DE PRODUSE PETROLIERE 101
4.4 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INTERVENȚIEI LA UN INCENDIU IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 102
CAPITOLUL 5. NAVELE MARITIME ȘI PETROLIERE 112
5.1 ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE NAVELOR MARITIME ȘI FLUVIALE 112
5.2 PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE NAVELOR 118
5.2.1 Vitalitatea navei 118
5.2.2 Flotabilitatea navei 119
5.2.3 Etanșeitatea navei 120
5.2.4 Stabilitatea navei 120
5.3 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA TANCURILOR PETROLIERE 121
5.4 INSTALAȚII DE DETECȚIE ȘI STINGERE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR PE NAVELE PETROLIERE 124
5.4.1 Instalații de detecție a incendiilor 124
5.4.2 Instalații de stingere a incendiilor 125
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU IZBUCNIT LA INSTALAȚIILE DE ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE A DANELOR PETROLIERE 135
CONCLUZII 141
BIBLIOGRAFIE 143


Extras din licență Cum descarc?

REZUMAT
Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de încărcare-descărcare a danelor petroliere, necesitatea dotării acestora cu instalațiile de protecție împotriva incendiilor , noțiuni cu privire la elementele componente ale navelor maritime și petroliere, o descriere amănunțită a rezervoarelor destinate depozitării substanțelor petroliere și dotarea acestora cu instalaţii de stingere a incendiilor. În partea de încheiere, cuprind o analiză a unei situaţii tactice şi efectuarea calculului de forţe şi mijloace pentru rezolvarea acesteia. 
SUMMARY
The license work entitled "Security in case of fire in oil berths" includes information on loading-unloading facilities of oil berths, the need to equip them with installations of fire protection, concepts regarding the component elements of seagoing ships and oil tankers, a detailed description of storage tanks for petroleum substances and providing them with fire-fighting equipment. In the end, I include an analysis of a tactical situation and the calculation of forces and facilities for solving it.
Introducere
Evoluţia transportului maritim al petrolului în comerţul mondial a reliefat tendinţele consumului şi producţiei de ţiţei, cunoscând aproape an de an creşteri semnificative ale volumului de transport. O evoluţie şi mai accentuată a avut-o comerţul maritim al produselor petroliere, care a crescut de la 232 milioane t în 1970, la 683 milioane t în 2006. Transportul maritim al petrolului şi al produselor petroliere constituie, cel puţin pentru ultimele patru decenii, un factor care poate determina un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte producerea incidentelor de poluare marină, deşi tehnologia de construcţie a petrolierelor a marcat un progres deosebit.
De aceea, prin prezenta lucrare, am încercat să aduc cât mai multe informații cu privire la riscurile de incendiu și de deversare a hidrocarburilor în mediul marin, survenite la exploatarea instalațiilor de încărcare și descărcare a hidrocarburilor la danele petroliere, prin care să prezint necesitatea dotării acestor dane cu mijloace și instalații de stingere a incendiilor în scopul asigurării securităţii la incendiu şi aplicării eficiente a măsurilor de prevenire a incendiilor pentru minimalizarea riscurilor de incendiu, care pot surveni în urma unor erori grave privind exploatarea danelor și manevrarea vaselor petroliere ce urmează a fi acostate.
La finalul lucrării, am efectuat un calcul pentru asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare soluționării unei situaţii de urgenţă generate de un incendiu la instalațiile de încărcare-descărcare a hidrocarburilor de pe platformele danelor petroliere.
CAPITOLUL 1.
SPUMA CA SUBSTANȚĂ STINGĂTOARE
1.1 Spuma: generalități și clasificare
Spuma reprezintă substanța principală de stingere a lichidelor combustibile mai uşoare decât apa, depozitate în rezervoare sau scurse şi acumulate în strat, în caz de avarie la depozite şi instalaţii tehnologice. Ea poate fi folosită şi pentru a preveni aprinderea acestor straturi, acoperindu-le cu un strat izolant sau pentru stingerea şi protecţia contra radiaţiei termice a unor materiale solide, elemente de construcţie ori utilaje, pe suprafaţa cărora aderă menţinându-se o anumită perioadă de timp. Spuma nu poate fi folosită acolo unde este interzisă prezenţa apei, a sodiului sau potasiului metalic, pentaoxidului de fosfor, trioxidului de alumina etc [1], [2].
Spuma neputând asigura singură stingerea incendiilor tridimensionale (lichide ori gaze ce scapă din instalaţii sub forma de jet sau care curg de la înălţime), se folosesc sisteme mixte prin care ea se utilizează simultan sau consecutiv cu alţi agenţi auxiliari (pulbere, apă pulverizată, hidrocarburi halogenate etc.) cu care trebuie să fie compatibilă [3].
În funcţie de modul de generare, spuma se clasifică în:
- spumă chimică;
- spumă mecanică;
Spuma chimică - este spuma în care faza dispersă este CO2 generat prin reacţia dintre o substanţă bazică şi una acidă, iar mediul de dispersie, apa. Spuma chimică se mai poate obţine şi dintr-un praf chimic şi apă, cu ajutorul unor generatoare speciale.
Spuma mecanică - rezultat al unui amestec al unor soluţii spumante cu aerul atmosferic, folosind în general, dispozitive de generare speciale. Din acest motiv spumele mecanice sunt cunoscute şi sub denumirea de „aeromecanice”.
În funcţie de coeficienţii de înfoiere realizaţi, spumele se clasifică în:
- spumă mecanică grea;
- spumă cu coeficient mediu de înfoiere;
- spumă cu coeficient mare de înfoiere.


Fisiere în arhivă (1):

  • Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

[1] Bălulescu, P. (1981), Stingerea incendiilor, Editura tehnică, București
[2] Bălulescu, P., Măcriș, V. (1979), Prevenirea incendiilor, Ediția a 2-a, Editura Tehnică, București
[3] Bălulescu, P., Crăciun, I. (2009), Agenda pompierului, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea
[4] Normativ departamental petru proiectarea și executarea construcțiilor și instalațiilor din puct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică, Ministerul Industriei Chimice (1979), București
[5] “Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor – indicativ NP 086 – 05, aprobat de MTCT cu ordinul 217/ 17.02.2005 ” din Buletinul Construcţiilor, Volumele 8-9, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Instalaţii (2005), București
[6] Șerban, M. (2009), “Sisteme de detecţie şi alarmă la incendiu”, ISBN 978-973-745-013-5, București
[7] Bursuc, C. (2009), Lucrare de licenţă:” Securitatea la incendiu şi managementul unei situaţii de urgenţă create de un incendiu la un port maritim comercial”, București
[8] Fire Service Manual (1999), Fire Service Operations: Marine Incidents, Volume 2, ISBN 0 11 341231 2, HM Fire Service Inspectorate Publications Section, London
[9] Prevenirea și stingerea incendiilor la depozitele de lichide combustibile, I.P.A.C. – Redacția, Ministerul Industriei Chimice (1977), București
[10] Bălulescu, P., Călinescu, V. (1958), Instalații speciale de stins incendii, București
[11] Burlacu, I.L., Instalații de detectare și stingere a incendiilor, București 
[12] Beziris, A. (1977), Teoria şi tehnica transportului maritim, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
[13] Ştefan, F., Ionescu, I. (1987), Prevenirea şi stingerea incendiilor la bordul navelor maritime, fluviale şi portuare, Tipografia Dobrogea
[14]“Norme de dotare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de potecție și substanțe chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor în industria chimică”, Probleme de prevenire și stingere a incendiilor, Ministerul Industriei Chimice (1978), București
[15] “Norme departamentale de prevenire și stingere a incendiilor în industria chimică și petrochimică”, Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice (1988), București
[16] Pascu, A.M. (2009), Transportul naval, rutier și feroviar al hidrocarburilor și produselor petroliere, Note de curs, Sibiu
[17] Metodologia calculului forțelor și mijloacelor necesare pentru stingerea incendiilor, Comandamentul Pompierilor
[18] Instalații de stins incendii pe navele maritime, Sesiunea de Comunicări Științifice cu Participarea Internațională a Studenților SIGPROT 2011, București


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!