Sistemele fiscale din UE

Cuprins licență Cum descarc?

C?pitolul I-Sist?mul fisc?l - c?drul g?n?r?l d? ?bord?r? 1
1.1D?finir?? sist?mului fisc?l 1
1.2. ?voluti? sist?m?lor fisc?l? 3
1.3. Rolul si functiil? sist?mului fisc?l 12
1.4. Principiil? unui sist?m fisc?l optim?l 15
C?pitolul II-?v?ziun?? fisc?la 22
2.1. Conc?ptul d? ?v?ziun? fisc?la 22
2.2. Form?l? ?v?ziunii fisc?l? 29
2.2.1. ?v?ziun?? fisc?la l? niv?l n?tion?l 29
C?pitolul III-?voluti? niv?lului si structurii pr?l?varilor fisc?l? in Romani?, in p?rio?d? 2002-2017 41
3.1. ?n?liz? ?voluti?i gr?dului d? fisc?lit?t? in Romani?. Comp?r?tii int?rn?tion?l? 41
3.2. ?n?liz? structurii pr?l?varilor fisc?l? in Romani?. Comp?r?tii int?rn?tion?l? 48


Extras din licență Cum descarc?

C?pitolul I-Sist?mul fisc?l - c?drul g?n?r?l d? ?bord?r?
1.1D?finir?? sist?mului fisc?l
Sist?mul fisc?l ?st?, in mod norm?l, ?xpr?si? ? voint?i politic? ? un?i comunitati um?n? org?niz?t?, fix?ta p? un t?ritoriu d?t?rmin?t si dispunand d? o ?utonomi? sufici?nta p?ntru ? put??, prin int?rm?diul progr?m?lor c?r? o r?pr?zinta, sa s? dot?z? cu o intr?ga s?ri? d? r?guli juridic? si, in sp?ci?l, fisc?l.
In oric? p?rio?da si in oric? tip d? soci?t?t? fisc?lit?t?? ?st? privita c? o inoportunit?t? p?ntru oric? contribu?bil, oricat cinism fisc?l ?r dov?di ?c?st?. ?xist?nt? si m?nif?st?r?? ?i ?st? justific?ta d?o?r?c? function?r?? oricar?i soci?tati implica num?ro?s? costuri c?r? tr?bui? sa fi? ?cop?rit? din r?surs? sufici?nt?.
D?ca r?surs?l? proprii p? c?r? st?tul l? po?t? obtin?, c?r? provin, d? ?x?mplu, din propri?tatil? public? (dom?niil? st?tului), nu sunt sufici?nt?, c??? c? s? intampla in g?n?r?l, ?tunci tr?bui? pr?l?v?t? impozit?. D? f?pt, impozit?l? platit? d? catr? p?rso?n? fizic? si p?rso?n? juridic? pot fi consid?r?t? r?mun?r?tii ?l? s?rviciilor d? oric? n?tura p? c?r? l? ?sigur? st?tul s?u institutiil? s?l?.
Conc?put initi?l p?ntru ? raspund? unor obi?ctiv? pur fin?nci?r? ?l? st?tului, l? c?r? s-?u ?daug?t ult?rior, c? urm?r? ? ?voluti?i soci?tatii um?n?, o s?ri? d? obi?ctiv? d? n?tura ?conomico-soci?la, sist?mul fisc?l ?st? r?zult?tul gandirii, d?cizi?i si ?ctiunii f?ctorului um?n, "?xpr?si? ? voint?i politic? ? un?i comunitati um?n? org?niz?t?, fix?ta p? un t?ritoriu d?t?rmin?t si dispunand d? o ?utonomi? sufici?nta p?ntru ? put??, prin int?rm?diul org?n?lor c?r? o r?pr?z?nta, sa s? dot?z? cu o intr??ga s?ri? d? r?guli juridic? si, in sp?ci?l, fisc?l?" .
In lit?r?tur? d? sp?ci?lit??t? ?xista dif?rit? opinii privind structur? sist?mului fisc?l, potrivit caror? sist?mul fisc?l cuprind? do?r impozit?l?, t?x?l? si r?gl?m?ntaril? fisc?l s?u in structur? ?c?stui? s? cuprind tot?lit?t?? impozit?lor si t?x?lor impru?na cu r?gl?m?ntaril? l?g?l? d? n?tura fisc?la, inclusiv? m?tod?l? si t?hnicil? d? ?s?z?r?, urmarir? si p?rc?p?r? ? ?c?stor?.
Dupa opini? domunlui prof?sor univ?rsit?r Doctor Const?ntin Topciu, ?xpim?ta in lucr?r?? "Fisc?lit?t?" , in structur? sist?mului fisc?l tr?bui? inclus? urmato?r?l? compon?nt?:
1. Tot?lit?t?? impozit?lor, t?x?lor si ? ?ltor v?nituri p? c?r? st?tul, prin org?n?l? s?l? sp?ci?liz?t?, l? p?rc?p? in b?z? unor r?gl?m?ntari l?gisl?tiv?. D?o?r?c? impozit?l? si t?x?l?, ?s? cum s-? ?rat?t, sunt instituit? prin l?gi s?u ?lt? ?ct? norm?tiv?, c?r? consfint?sc, in ultima inst?nta, dr?ptul d? cr??nta fisc?la ?l st?tului ?supr? contribu?bilior, to?t? ?c?st? r?gl?m?ntari d? n?tura fisc?la tr?bui? consid?r?t? c? facand p?rt? din sist?mul fisc?l.
2. M?c?nismul fisc?l, c?r? cuprind? m?tod?l?, t?hnicil? si instrum?nt?l? fisc?l? prin utiliz?r?? caror? s? ?sigura dim?nsion?r??, ?s?z?r?? si p?rc?p?r?? t?x?lor, impozit?lor ,contributiilor si ? ?ltor sum? d?tor?t? bug?tului consolid?t.
3. ?p?r?tul fisc?l, fara d? c?r? c?l?l?lt? compon?nt? ?l? sist?mului fisc?l ?r raman? in?rt?. Sist?mul fisc?l, cu to?t? implic?tiil? si function?litatil? s?l?, nu ?r put?? fi pus in misc?r? fara ?xist?nt? ?p?r?tului fisc?l, ?c?st ?p?r?t constituind motorul c?r? pun? in misc?r? m?c?nismul fisc?l.
Pornind d? l? notiun?? g?n?r?la d? sist?m, sist?mul fisc?l tr?bui? d?finit prin prism? ? c?l putin tr?i compon?nt? ?s?nti?l?, si ?num?: partil? s?u ?l?m?nt?l? compon?nt?, r?l?tiil? si con?xiunil? c?r? s? m?nif?sta intr? ?c?st?? si fin?litatil? s?u obi?ctiv?l? sist?mului. In ?c?st s?ns, sist?mul fisc?l ?st? d?finit c? "un ?ns?mblu d? conc?pt?, principii, m?tod?, proc?s? cu privir? l? o multim? d? ?l?m?nt? ( m?t?ri? impoz?bila, cot?, subi?cti fisc?li) intr? c?r? s? m?nif?sta r?l?tii c?r? ?p?r c? urm?r? ? proi?ctarii, l?gif?rarii, ?s?zarii si p?rc?p?rii impozit?lor si c?r? sunt g?stion?t? conform l?gisl?ti?i fisc?l?, in scopul r??lizarii obi?ctiv?lor sist?mului." 
S? const?ta, din d?finiti? d? m?i sus, ca impozitul ?st? ?l?m?ntul d?t?rmin?nt ?l sist?mului fisc?l, d?r, ?laturi d? ?c?st?, sist?mul fisc?l cuprind? si ?lt? ?l?m?nt?, cum sunt: l?gisl?ti? fisc?la, c?r? ?r? rolul cr?arii conditiilor l?g?l? si d? r?gl?m?nt?r? ? fisc?litatii incluzand ?tat dr?pturil? si oblig?tiil? ?utoritatilor fisc?l? cat si p? c?l? ?l? contribu?bililor si ?p?r?tul fisc?l, cu structuril? s?l? sp?cific?, ch?m?t sa r??liz?z? ?plic?r?? l?gisl?ti?i fisc?l? in int?r?sul put?rii public?.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemele fiscale din UE.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bot?? Ion, "?v?ziun?? fisc?la si cail? d? comb?t?r? ? ?c?st?i?", t?za d? doctor?t, ?c?d?mi? d? Studii ?conomic?, Bucur?sti, 2002
Brown C.V., J?kson P.M., "Public S?ctor ?conomics", S?cond ?dition, B?sil Bl?ckw?ll, Oxford, 1982
Clocotici Dorin, Gh?orghiu Gh?orgh?, ,,Dolul, fr?ud? si ?v?ziun?? fisc?la", ?ditur? Lumin? L?x, Bucur?sti, 1996
Const?ntin T?odor, T?za d? doctor?t, ?.S.?, Bucur?sti, 2006
Cordun??nu C?rm?n, "Sist?mul fisc?l in stiint? fin?nt?lor", ?ditur? COD?CS, Bucur?sti, 1998
Cullis John, Jon?s Philip, "Public fin?nc? ?nd public choic?", Oxford Univ?rsity Pr?ss, N?w York, 1998
Ho?nta Nicol??, "?conomi? si fin?nt? public?", ?ditur? Polirom, I?si, 2000
Ho?nta Nicol??, ,,?v?ziun?? fisc?la", ?ditur? Tribun? ?conomica, Bucur?sti, 1977
Iord?ch? ?l?n?, Jul??n Monic?, "M?nu?lul sp?ci?listului in fisc?lit?t?", ?ditur? Ir?cson, Bucur?sti, 2005
Nicol?? D. Dinu, ,,?conomi? subt?r?na in Romani? in p?rio?d? d? tr?nziti? 1990-1996", t?za d? doctor?t, ?c?d?mi? d? Studii ?conomic?, Bucur?sti, 2001
Radul?scu St?li? ?ur?li?, "?v?ziun?? fisc?la in Romani? in p?rio?d? d? tr?nziti?", t?za d? doctor?t , Bucur?sti, 2006
S?gun? D?n Drosu, Tutungiu Mih??l?, "?v?ziun?? fisc?la", ?ditur? Osc?r Print, Bucur?sti, 1995
T?ti?n? Most??nu (coord), "Politici fisc?l? si bug?t?r? p?ntru r?form?r?? ?conomi?i si r?l?ns?r?? cr?st?rii ?conomic?", ?ditur? ?conomica, Bucur?sti, 2003
Topciu C., Vintila G., "Fisc?lit?t?", ?ditur? S?cor?x, Bucur?sti, 1998
Vacar?l Iuli?n si col?ctiv, "Fin?nt? public?", ?ditur? Did?ctica si P?d?gogica, ?diti? ? IV-?, Bucur?sti, 2003
?nton?scu, Buzi?rn?scu R., I.L.Cior?, "T?ndint? ?ctu?l? ?l? unor form? d? ?v?ziun? fisc?la p? pl?n int?rn?tion?l " , R?vist? "Fin?nt? Public? si Cont?bilit?t?", nr. 1/i?nu?ri? 2004
Lacrit? N. Grigori?, "C?zuri p?rticul?r? d? p?r?disuri fisc?l??", R?v. "Impozit? si t?x?", nr.6, iuni? 2005; ,,?cord?r?? f?cilitatilor fisc?l?: cum? cat?cui?", R?vist? ,,Impozit? si t?x?", nr.2, f?bru?ri?
Pop V., Sc?rl?t M., "V?nituril? st?tului - fr?ud? si ?v?ziun?? fisc?la", R?vist? "Fin?nt?, cr?dit, cont?bilit?t?", nr.5/1996
T?ti?n? Most??nu, "Structur? fisc?la si impun?r?? ?chilibr?ta", R?vist? ,,Tribun? ?conomica ", nr. 49/4 d?c?mbri? 2002
Voin?scu Luci?n, Tigan?scu R?lu, "Fisc?lit?t?? ?nului 2005-prim? r?l?x?r? s?mnific?tiva", R?vist? "Fin?nt? Public? si Cont?bilit?t?", nr. 7-8/2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!