Sistemul de relații publice și rolul acestuia în promovarea imaginii BRD - Groupe Societe Generale

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE. 4
CAPITOLUL I:
PREZENTAREA DE ANSAMBLU A FIRMEI BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.7
I.1. SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
I.1.1. Evoluţia sistemului bancar românesc după 1989. 7
I.1.2. Analiza pieţei bancare româneşti 2009-2010. 9
I.2. PREZENTAREA FIRMEI BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
I.2.1. Scurt istoric. 13
I.2.2. Profilul firmei - BRD - Groupe Société Générale. 15
I.3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE
I.3.1 Obiectivele şi strategia BRD. 20
I.3.2. Portofoliu de produse şi servicii bancare oferite de 
BRD- Groupe Société Générale. 24
I.3.3. Analiza SWOT. 30
CAPITOLUL II:
CONŢINUTUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE. 33
II.1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
II.1.1. Evoluţia activităţii de relaţii publice. 33
II.1.2. Delimitări conceptuale. 37
II.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
II.2.1 Rolul şi obiectivele activităţii de relaţii publice.46
II.2.2 Funcţiile şi importanţa activităţii de relaţii publice.52
CAPITOLUL III:
TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE. 56
III.1. Tehnici primare. 58
III.2. Tehnici utilizate în relaţiile cu mass-media. 63
III.3. Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale. 70
CAPITOLUL IV:
CAMPANIE DE RELAŢII PUBLICE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII IMAGINII BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.75
IV.1. Tehnici de comunicare specifice relaţiilor publice practicate în cadrul BRD-Groupe Société Générale.75
IV.2. Studiu de caz campania de promovare Punct card “Premii în fiecare zi”.82
CONCLUZII. 92
BIBLIOGRAFIE. 94


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
După cum sugerează şi titlul epicentrul acestei lucrări, este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemul de relaţii publice şi rolul acestora în promovarea imaginii BRD- Groupe Société Générale, analizând aceste două aspecte (sistemul de relaţii publice şi promovarea imaginii BRD-Groupe Société Générale) din perspectiva stabilirii unor legături cauză-efect, cauza fiind dată de ansamblul de instrumente şi tehnici specifice relaţiilor publice iar efectul consolidarea imaginii BRD-Groupe Société Générale prin atragerea unui număr cât mai ridicat de clienţi. 
Pe de o parte demersul teoretic s-a focalizat asupra analizei sistemului de relaţii publice datorită faptului că acestea sunt esenţiale în lumea complexă de astăzi pentru a facilita comunicarea şi înţelegerea. Ele implică, aşa cum se va vedea în cadrul lucrării, cercetare, analiză, adoptarea politicii, programare, comunicare şi feedback de la o diversitate de categorii de public. Scopul tehnicilor şi instrumentelor de comunicare specifice relaţiilor publice utilizate de către o companie este consolidarea încrederii pe care clienţii o au asupra unei companii. 
Pe de altă parte s-a optat pentru alegerea unei companii din domeniul financiar bancar, şi anume BRD- Groupe Société Générale, deoarece în cadrul noului context (provocărilor induse de globalizare, internaţionalizarea activităţii bancare, ca o consecinţă a diminuării barierelor comerciale dintre ţări şi a deschiderii pieţelor financiare pentru investitorii străini) implementarea unor tehnici şi instrumente de comunicare specifice relaţiilor publice reprezintă un atuu în ceea ce priveşte atragerea unui număr cât mai mare de clienţi. 
Cum orice analiză empirică, are ca punct de referinţă un cadru teoretic, primele trei capitole au rolul de a defini acest cadru, capitolul IV reprezentând o incursiune a modului în care tehnicile şi instrumentele specifice relaţiilor publice sunt implementate în cadrul BRD- Groupe Société Générale, ultimul subcapitol al lucrării fiind un exemplu de promovarea a imaginii companiei printr-o campanie de relaţii publice. Se va observa prin exemplul oferit, şi anume campania de promovare Punct Card “premii în fiecare zi” că o campania de relaţii publice reprezintă totalitatea operaţiilor coordonate de comunicare, derulate într-o perioadă de timp determinată, într-un anumit areal, pentru îndeplinirea unor scopuri şi obiective ale organizaţiilor în raport cu anumite ţinte ale comunicării. 
În primul capitol, va fi conturată o imagine de ansamblu a firmei BRD- Groupe Société Générale plecând de la informaţii ce ţin de domeniu de activitate până la cele ce definesc strict profilul firmei. În prima parte a capitolului vor fi oferite câteva date esenţiale în ceea ce priveşte evoluţia sistemului bancar românesc după 1989 precum şi o analiză a pieţei bancare româneşti 2009-2010 (cu accent pe primele 6 instituţii bancare din România după active şi profit – BCR, BRD, Banca Transilvania, Volksbank , Unicredit Tiriac, Raiffeisen), cu rolul de a încadra BRD- Groupe Société Générale în sistemul bancar românesc. Va urma un scurt istoric al firmei precum şi prezentarea unor date privind durata de activitate, slogan, emblemă, numărul de agenţii, filialele de leasing, acţionari, componenţa şi rolul Consiliului de Administraţie şi al Comitetului de Direcţie, angajaţi şi clienţi. Obiectivele şi strategia BRD precum şi portofoliu de produse şi servicii bancare vor fi redate în ultima parte a capitolului. Primul capitol se va încheia cu o analiză SWOT ce va concentra într-o expunere succintă sub forma unor puncte tari, oportunităţi, puncte slabe, ameninţări, profilul companiei.
Începând cu al doilea capitol demersul nostru teoretic se îndreaptă asupra sistemului de relaţii publice fiind analizate aspectele ce ţin de conţinutul, rolul şi importanţa activităţii de relaţii publice. În acest sens vor fi relatate date ce ţin de evoluţia activităţii de relaţii publice (va fi o incursiune în timp a etapelor ce au dus la expansiunea relaţiilor publice) precum şi câteva delimitări conceptuale ale noţiunii de relaţii publice (definiţii şi pricipiile sistemului de relaţii publice). În partea a doua accentul va fi orientat pe de o parte pe rolul şi obiectivele activităţii de relaţii publice, iar pe de altă parte pe funcţiile şi importanţa activităţii de relaţii publice. 
Având în vedere că subiectul lucrării este dat de sistemul de relaţii publice şi rolul acestora în promovarea imaginii companiei BRD- Groupe Société Générale, capitolul trei al lucrării de faţă reprezintă o enumerare a tehnicilor de comunicare utilizate în activitatea de relaţii publice grupate în trei categorii: tehnici primare, tehnicile utilizate în relaţiile cu mass media, tehnicile legate de evocarea unor evenimente speciale. Tehnicile primare prezentate vor fi cele corespunzătoare construirii profilului companiei, celor ce ţin de comunicarea internă, de sponsorizări precum şi tehnicile specifice relaţiilor cu consumatorii (demonstraţiile practice, fan cluburile, liniile telefonice directe, listele cu noutăţi) şi nu în cele din urmă tehnicile specifice poziţionării produselor ( acordarea de premii de notorietate, imprimarea unor produse, obţinerea recunoaşterii oficiale, oferirea de mostre, oferirea de produse pentru concursurile radio, utilizarea de simboluri). Printre tehnicile utilizate în relaţiile cu mass-media ce vor fi relatate în lucrarea de faţă amintim: articolul de presă, comunicatul de presă, conferinţa de presă, folosirea unor purtători de cuvânt specializaţi, dineurile oficiale, discursurile, articolul de importanţă caracteristică, articolul de profil, efectuarea de studii, anchete sau cercetări, fotografia însoţită de text, interviurile, întâlnirile, petrecerile în aer liber, rubrica specialistului. Tehnicile legate de evocarea unor evenimente speciale ce vor fi studiate în ultimul subcapitol al capitolului trei vor cuprinde: anunţarea serviciilor publice, deschiderea unor muzee, inaugurările, organizarea de concursuri, competiţii şi evenimente speciale, organizarea de zile, săptămâni sau luni specifice, sărbătorirea ocaziilor speciale, evenimente sportive, artistice şi de destindere (expoziţiile, festivalurile, organizarea de curse sportive, spectacolele itinerante, sprijinirea acţiunilor culturale şi umanitare, turneele) şi programe specifice (programele pentru tineri şi programele zonale).


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul de Relatii Publice si Rolul Acestuia in Promovarea Imaginii BRD - Groupe Societe Generale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. BÂRLIBA, Maria Cornelia, Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1987;
2. BORZA, Ioana, Studiu privind mixul de marketing bancar -teză de doctorat, Editura ASE, Bucureşti 2005;
3. CETINĂ, Iuliana, Marketing financiar bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
4. CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna, 2000;
5. CHIRCA, Valentin Titus. Managementul relaţiei cu clienţii în sistemul bancar din România. Bucureşti, Editura Economică, 2006;
6. CHIRITESCU, Dorel –Dumitru, Modalităţi moderne de distribuţie şi promovare a produselor şi serviciilor financiar – bancare, în: Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, v. 19, nr. 4, 2008;
7. COMAN, Cristina, Relaţiile publice. Principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
8. CORNESCU, Viorel, I., STANCIU Mihăilescu, Managementul organizaţiei, Editura All Beck, 2003;
9. DINU, Mihai, Comunicarea, Editura Algos, Bucureşti, 2000;
10. DOUG, Newson, TURK, Judy, KRUCKEBERG, Dean, Totul despre relaţiile publie, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
11. GHEORGHIU, Lucia, CATOIU, Iacob, cond. st., Căi de promovare a serviciilor bancare în România în viziunea marketingului: teză de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2003 sau http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/teza_capitole.php?tid=206&qs=q%3Dgheorghiu%26sort%3Dtitlu%26dir%3Dup%26pagina%3D1;
12. IACOB, Dumitru, STANCU, Valentin, Conţinutul relaţiilor publice: sensul, actualitatea şi semnificaţia praxiologică. Originişi evoluţie, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1997;
13. IACOB, Dumitru, CISMARIU, Diana – Maria, Relaţiile publice, eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003;
14. KOTLER, Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
15. KOTLER, Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999;
16. MARCONI, Joe, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2007;
17. NEWSOM, Doug, CARELL, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2004;
18. ODOBESCU, Emanuel, POANTA, Dorina, Relaţiile băncilor cu clienţii: elemente de marketing, Bucureşti, Editura Sigma, 2003;
19. OLTEANU, Valerică, Marketing financiar-bancar, Editura Ecomar, Bucureşti, 2005;
20. PRICOPIE, Remus, Relaţii publice – evoluţii şi perspective, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005;
21. RUFF Vegheş I., GRIGORE B., Relaţiile publice şi publicitatea online, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
22. SASU, Constantin, Marketing internaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
23. STANCU, Valentin, STOICA, Marcela, STOICA, Adrian, Relaţii publice. Succes şi credibilitate, Editura Concept Publishing, Bucureşti, 1997;
24. STANTON, Nicki, Comunicarea, Editura Ştiinţă şi Tehnică, 1995, pp. 3-4;
25. TAŞNADI, Alexandru, UNGUREANU, Roxana, Relaţii publice, Editura ASE, Bucureşti, 2001;
26. TRENCĂ, Ioan, Metode şi tehnici bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!