Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

Cuprins licență

Introducere .4
Capitolul I. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele
1.1. Reglementare .7
1.2. Principiile fiscalităţii .10
1.3. Regimul juridic al impozitelor şi taxelor .11
1.3.1. Impozitele .11
1.3.1.1. Trăsăturile impozitelor .13
1.3.2. Taxele fiscale .16
1.3.2.1. Caracteristicile taxei .18
Capitolul II. Impozitele locale
2.1. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale .21
2.2. Stabilirea rangului unei localităţi .27
2.3. Impozitul şi taxa pe clădiri .31
2.3.1. Reguli generale .31
2.3.2. Scutiri la plata impozitului .35
2.3.3. Calculul impozitului pentru persoane fizice .39
2.3.4. Calculul impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice .43
2.3.5. Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor .44
2.3.6.Plata impozitului .46
2.4. Impozitul şi taxa pe teren .46
2.4.1. Reguli generale .46
2.4.2. Scutiri .47
2.4.3.Calculul impozitului .49
2.4.4.Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului .53
2.4.5.Plata impozitului .54
2.5. Impozitul pe spectacole .55
2.5.1.Reguli generale .55
2.5.2.Calculul impozitului .55
2.5.3.Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci .56
2.5.4. Scutiri .57
2.5.5. Plata impozitului .57
Capitolul III. Taxe locale
3.1.Taxa asupra mijloacelor de transport .59
3.1.1.Reguli generale .59
3.1.2.Scutiri .59
3.1.3.Calculul taxei .60
3.1.4.Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport .65
3.1.5.Plata taxei .66
3.2.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 66
3.2.1.Reguli generale .66
3.2.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare .70
3.2.3.Scutiri .72
3.3.1.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate .72
3.3.2.Taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate .73
3.3.3.Scutiri .74
3.4.Taxa hotelieră .75
3.4.1.Reguli generale .75
3.4.2.Calculul taxei .75
3.4.3. Scutiri .76
3.4.4. Plata taxei .76
3.5. Taxe speciale .77
3.6. Alte taxe locale .77
Studiu de caz .79
Concluzii .90
Bibliografie .95


Extras din licență

INTRODUCERE 
Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţa sanitară, educaţie etc. 
Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă, în acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.
În funcţie de intenţia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument de încurajare sau frânare a unei anumite activităţi economice, de creştere ori de reducere a producţiei sau a consumului unui anumit produs, de impulsionare ori de îngrădire a comerţului exterior.
Referindu-se la rolul impozitelor, economistul francez, Pierre Lalumiere, sublinia că impozitele pot fi folosite pentru a „încuraja (sub forma exonerării) o anumită activitate economică. Fără să înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, impozitul a devenit un mijloc de intervenţie în domeniul financiar, economic si social” 
Pe plan financiar, rolul impozitelor constă în faptul ca impozitele constă în faptul că impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.
Contribuţia impozitelor la constituirea fondurilor la dispoziţia statului diferă de la o ţară la alta. În ţările dezvoltate, impozitele şi taxele asigură 80-90% din totalul resurselor. În ţările în curs de dezvoltare, această contribuţie variază între 50-90%. 
Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin folosirea acestora ca pârghie financiară pentru influenţarea realizării unor obiective economice.
Pe plan social, rolul impozitelor se concretizează în faptul că, prin intermediul lor, statul procedează la redistribuirea unei părţi importante din produsul intern brut intre grupuri sociale şi indivizi, între persoanele fizice şi cele juridice.
Taxele reprezintă, alături de impozite, cea de-a doua categorie principală de venituri ale bugetului de stat, bugetele locale, după caz, care sunt datorate de cei care beneficiază de anumite servicii, prestări ori alte acte sau activităţi ale unor organe sau instituţii publice (de exemplu taxele de timbru, care potrivit normelor juridice prin care au fost reglementate reprezintă plata serviciilor prestate ori a lucrărilor efectuate de diferite organe sau instituţii de stat, care primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte, prestează servicii ori rezolvă diferite interese legitime ale părţilor).
Cuantumul bănesc al taxelor poate fi stabilit şi în corelaţie cu costul serviciului prestat în folosul plătitorului, având în vedere ca în secolele precedente s-a recurs la întreţinerea bănească a unor servicii publice din taxele încasate de la beneficiarii lor (pentru costul serviciilor prestate publicului era folosită denumirea de tarif). Acesta se stabileşte conform criteriilor specifice preţurilor şi anume într-un cuantum necesar acoperirii cheltuielilor de întreţinere sau funcţionare a instituţiilor sau unităţilor prestatoare.
Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiilor locale. Acest proces, produs în baza Legii nr.2015/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.571/2003 Codul fiscal şi a H.G. nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-primire a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a dus la creşterea responsabilităţii consiliilor locale în asigurarea resurselor financiare prin creşterea ponderii veniturilor proprii în total venituri administrate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Mircea Boulescu, Faut Cadâr, Viorel Borună – Administrarea impozitelor şi taxelor. Ed.Economică, Bucureşti, 2003.
2. M.Bouvier – Introduction au droit fiscal et a la theorie de l’impot, L.G.D.J., 2000.
3. M.Bouvier – Introduction au droit fiscal general et a la theorie de l’impot, 7e, Ed.L.G.D.J., 2005. 
4. Bufan R., Castagnede B., Safta Al., Mutaşcu M. – Tratat de drept fiscal. Partea generală. Ed.Lumina Lex, Bucureşti. 2005.
5. Condor I., Condor S. – Drept vamal şi fiscal. Ed. Lumin Lex, Bucureşti, 2002.
I. Condor - Evitarea dublei impuneri pe venit şi pe avere, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.
6. Duca E. – Codul fiscal comentat şi adnotat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006.
7. Gaston Jeze – Cours de finances publique, 1936, Ed.L.G.D.J.
8. N. Grigorie Lăcriţa – Impozitele şi taxele locale. Ed.Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.
9. Gh.Gilescu, I.Gliga, P.Olcescu – Drept financiar, E.D.P. Bucureşti, 1981.
10. Ivănescu Fulger – Impozite. Ed.Forum, Bucureşti, 1994.
11. K. Holzinger - Tax Competition and Tax Co-operation in the EU: The Case of Savings Taxation, în Rationality and Society, Vol. 17(4), November 2005
12. C. Kiriţescu – Moneda, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
13. M.Ş. Minea - Elemente de drept financiar internaţional, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009.
14. N.R. Moşteanu - Dubla impunere internaţională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.
15. Mădălin Irinel Niculeasa – Codul fiscal comentat şi adnotat, Ed. Retrop&Straton, bucureşti, 2007.
16. Mădălin Irinel Niculeasa – Regimul juridic general al taxelor şi impozitelor. Ed.C.H.Beck. Bucureşti, 2011.
17. Ouatu C, Stoica C. – Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2003.
18. X. Obserson – Droit fiscal suisse, Helbing &Lichtenhahn, 2006, Geneve.
19. Sasu Horaţiu, Pătroi Dragoş, Cuciureanu Florin – Practici de sustragere de la înregistrarea şi plata impozitelor: la limita fraudei şi dincolo de ea. Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009.
20. D.D.Şaguna – Drept financiar şi fiscal, Ed.Oscar Print, Bucureşti, 1997.
21. D.D.Şaguna, D.C.Şova, S.Iliescu – Procedura fiscală. Ed.Oscar Print, Bucureşti, 1997.
22. A.M. Tatoiu - Armonizarea sistemelor fiscale în contextul integrării în Uniunea Europeană, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.
23. Văcărel I. şi colectivul – Finanţe publice – Editura Didactică şi Pedagogică R.A.Bucureşti, 2002
Legislaţie 
1. Legea nr.571/2003 Codul fiscal, publicat în M.Of.nr.927/23.12.2003.
2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice publicată în M.Of.nr.597(13.08.2002.
3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.Of.nr.618/18.07.2006.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!