Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul 1 – Delimitări conceptuale privind performanța 4
1.1. Delimitări și fundamentări privind diagnosticul financiar 4
1.2. Conceptul de performanță economico-financiară 6
1.2.1. Performanța- concept multicriterial 6
1.2.2. Performanța - nivel de dezvoltare a obiectivelor 7
1.2.3. Performanța- capacitate de a crea valoare 8
1.2.4. Performanța- între rentabilitate, eficiență și eficacitate 9
1.3. Sursele de informație privind diagnosticul performanțelor economico-financiare ale întreprinderii 10
1.3.1. Contul de profit și pierdere 10
1.3.2. Situația modificărilor capitalului propriu 12
1.3.3. Situația fluxurilor de trezorerie 13
Capitolul 2 – Prezentatea generală a S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 14
2.1 Scurt istoric și descrierea activității 15
2.2. Relațiile stabilite cu terții 17
2.3. Structura organizatorică și funcțională a societății 18
Capitolul 3 - Reflectarea performanțelor prin intermediul sistemului de indicatori economico-financiari la S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 20
3.1. Instrumente de măsurare a performanțelor 20
3.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (S.I.G.) 20
3.3. Analiza capacității de autofinanțare 30
3.4. Rate de rentabilitate 31
3.5. Analiza performanței prin rate bursiere 37
Concluzii 39
Bibliografie 42
Anexe 44


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. 
Uneori și singur” Dan Grossu
Viteza este elementul de bază care caractezizează societatea economică de astăzi. Ea definește evoluția acesteia, în trepte, de la întâia, de unde își pornește începuturile, până la acele trepte la care pentru început aspiră să ajungă, defininându-și nivelul de performanță dorit. Pentru ca mai apoi, prin eforturi și muncă comună, aceste rezultate, o dată realizate, să devină noi puncte de pornire pentru noi obiective propuse spre a fi atinse. 
Aceste caracteristici au stat la baza dezvoltării în galop a societății economice, dând conținut amplu termenului de performanță. Acestă noțiune, atât de familiară în contextul actual, cunoaște multiple laturi și aspecte identificate de fiecare societate pentru a-și materializa rezultatele obținute. 
În literatura dedicată, economică, s-au creat destule opinii referitoare la dimensiunile și accepțiunile pe care le poate lua acest termen, fiecare din acestea reușind să explice sau să creeze raționamente logice pornind de la exemple concrete, lămurind doar unele laturi sau aspecte ale acestui concept.
O dată definit, oamenii specifici domeniul economic au învățăt să dimensioneze anumite laturi ale conceptului de performanță, încadrând acele ipostaze în indicatori prin măsurare cantitativă, exactă și cu precizie, dându-i valoare. Pe când alte elemente considerate ca fiind parte a conceptului de performanță, sunt măsurate cu ajutorul indicatorilor de natură calitativă, fără a apela la exprimarea cifrică și valorică. Astfel, totalitatea instrumentelor utilizate pentru determinarea aspectelor de natură calitativă cât și cantitative, formează în literatura de specialitate sistemul indicatorilor cu ajutorul cărora se măsoară și se apreciază nivelul de performanță al întreprinderii analizate. 
Calcularea acestora, face diferența între cei performanți din punct de vedere economic și cei mai puțin performanți, accentuând dimensiunea tot mai largă a concurenței, existentă și întrepătrunsă cu rădăcini adânci în toate structurile economice contemporane. Astfel, fiecare agent economic, societate mică, companie de mare dimensiune încearcă să-și organizeze cât mai eficient activitatea economico-financiară pentru a putea susține concurența existentă pe piața locală, regională, națională, și poate, internațională.
În asemenea condiții, măsurarea și cuantificarea nivelului de performanței constituie un element indispensabil pentru a asigura menținerea și existența de mai departe a entităților implicate în activitatea economică. 
Capitolul 1 – Delimitări conceptuale privind performanța
Concurența în societatea contemporană reprezintă un factor determinant și esențial în succesul sau eșecul întreprinderilor. Susținerea eficientă a acesteia, determină oportunitatea entității în domeniul activității desfășurate. Astfel, evaluarea performanțelor prezintă o condiție strict necesară pentru asigurarea oportunităților, progresului și dezvoltării pe parcurs, asigură ca succesul afacerii să fie unul durabil.
1.1. Delimitări și fundamentări privind diagnosticul financiar
Diagnosticul financiar al întreprinderii reprezintă metoda particulară de acces la informațiile și cunoștințele care identifică situația faptică a întreprinderii și presupune în același timp, determinarea variabilele de progres sau de regres și adoptarea măsurilor necesare pentru redresarea situației identificate. În literatura de specialitate se întâlnesc o mulțime de definiții care au drept scop înterpretarea și caracterizarea diagnsticului financiar. 
Marian Siminică definește diagnosticul financiar al firmei ca fiind ”abordarea modernă a situației economico-financiare a firmei, bazată pe o utilizare unitară și completă a unei metodologii consacrate, cât și pe expunerea unor opinii și puncte de vedere originale și pe reconsiderarea unor concepte și termeni de specialitate” . 
Constantin Bărbulescu consideră că diagnosticul financiar al întreprinderii reprezintă ”procesul de obținere a unei priviri de ansamblu asupra sănătății financiare și a echilibrului structural al întreprinderii” .
A. C. Martinet precizează în lucrarea sa ”Le diagnostic strategique” că ” diagnosticul financiar se bazează pe analiză financiară și presupune aprecierea, hotărârea, și ameliorarea situației identificate” . 
În accepțiunea Silviei Petrescu ”diagnosticul financiar presupune judecăți asupra sănătății financiare a întreprinderii, punctele forte și punctele slabe ale gestiunii financiare, prin care se poate aprecia performanța și riscurile trecute, prezente și viitoare ce decurg din situațiile financiare, urmărind soluții pentru diminuara riscurilor și îmbunătățirea rezultatelor” .
Definițiile precedente date termenului de diagnostic financiar au drept scop căutarea caracteristicilor esențiale ce țin de structura întreprinderii, cunoașterea și identificarea relațiilor de cauzalitate, a legilor interne ale formării și evoluției acestora, constatarea vulnerabilităților și oportunităților de dezvoltare, precum și identificarea mecanismelor de creare de valoare în vederea evaluării performanțelor și fundamentării deciziilor de management. Astfel, etapa de înțelegere și explicare a funcționării sistemului întreprinderii pregătește obiectivul final urmărit: evaluarea aptitudinilor întreprinderii de a face față constrângerilor de competivitate și perinitate existente în economia contemporană.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Indicatorilor de Performanta Economico-Financiara in Diagnosticul Intreprinderiii.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Albu, N., Albu, C., Soluții practice de eficentizare a activităților și e creștere a performanței organizaționale, Editura Ceccar, București, 2005.
2. Avare, Ph., (coord.), Gestiune și analiză financiară, Editura Economica, București, 2002.
3. Bărbulescu, C., Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economic. Strategii și politici de redresare și dinamizare a activității, Editura Economica, București, 2002.
4. Berheci, M.,Valorificarea raportărilor financiare, Editura Ceccar, București, 2010.
5. Bordeianu, G., D., Analiza poziției financiare și a performanțelor întreprinderii, Editura Tehnopress, Iași, 2009.
6. Buşe, L., Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
7. Calasse, B., Analiza financiară a întreprinderii, Editura TipoMoldova, Iași, 2009.
8. Cohen, E., Analyse financiére, Editura Economica, Paris, 2004.
9. Ghic, G., Grigorescu, C., J., Analiza Economico-financiară, Editura Universitară, București, 2008.
10. Gisberto-Chițu, A., Contabilitatea micro și macroeconomică, Editura Ceccar, București, 2003.
11. Istrate, C., Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.
12. Iosif, Gh., N., Analiza activității economice, Editura Tribuna Economică, București, 2009.
13. Jianu, I., Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii, Editura Ceccar, București, 2007.
14. Marion, A., Le diagnostic d’Entreprise. Methode et processus, Editura Economica, Paris 1999.
15. Marmuse C. Encyclopédie de Comptabilité. Contrôle de gestion et Audit, Editura Economica, Paris, 2000.
16. Maxim, E., Diagnosticarea și evaluarea organizațiilor, Editura Sedcom Libris, Iași 2010.
17. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006.
18. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Performanţă. Poziţie financiară. Risc, Editura „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.
19. Mironiuc, M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Editura „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009.
20. Horomnea E., Tratat de contabilitate, volumul II, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.
21. Horomnea, E., Fundamente ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon., Editura TipoMoldova, Iaşi, 2008.
22. Horomnea, E., Tabără, N., Budugan, D, Georgescu, I., Beţianu, L., Bazele contabilităţii. Concept. Modele. Aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008.
23. Huian, M.C., Instrumente financiare: tratamente şi opţiuni contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.
24. Ocnescu, L., Perfecționarea organizării contabilității manageriale în industria prelucrării lemnului, Editura Tehnopress, Iași, 2009.
25. Paraschivescu, D. M., Managementul contabilităţii financiare, Editura Tehnopress, Iaşi, 2008. 
26. Păvăloaia, W., Paraschivescu, D., M., Olaru, D., Radu, F., Analiză financiară, Studii de caz, Editura Tehnopress, Iași, 2006.
27. Pântea, I. P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2006.
29. Petrescu, S., Analiză și diagnostic financiar, Ghid teoretico-aplicativ, Editura Ceccar, București, 2006.
30. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Metodologie, Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iași, 2004.
31. Pop, A., Contabilitatea financiară românească armonizată cu directivele contabile europene și Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura IntelCredo, Deva, 2002.
32. Siminică M., Diagnosticul financiar al întreprinderii, Editura Sitech, Craiova 2010.
33. Solomon, D., Analiza Diagnostic și evaluarea performanței economico-financiare a întreprinderilor comerciale, Editura Alma-Mater, Bacău, 2010.
34. Zybaczynski, G., Manole, V., Îmbunătățirea continuă și managementul variaților pentru creșterea performanțelor, Editura Irecson, București, 2005.
Legislație:
35. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSS) 2011, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
36. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055 din 10/11/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10/11/2009.
37. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2869 din 23/12/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 29/12/2010.
38. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286 din 01/10/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 04/10/2012


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!