Site-uri web

Cuprins licenta Cum descarc?

?ntr?duc?r?.4
C?????LUL ?
???UR? D? ??????TAR?.6 
1.1 ?h???ng-ul.6
1.2 H?ckt?v??m s? c?b?rt?r?r??m. 8
1.3 V?rus? ?nf?rm?t?c?.16
C?P??OLUL ?? 
??PUR? D? ???CUR? ??FORM???C?.21
2.1 Progr?m? d? t?p ?dw?r?.21
2.2 Progr?m? d? t?p Rogu?.22
2.3 Progr?m? d? t?p Spym?r?.23
2.4 ?n?l?z? v??rm?lor ?nform?t?c?.26
2.5 ?n?l?z? c??lor ?ro??n?.28
2.6 ?-m??l Ph?sh?ng.31
2.7 ?-m??l sp?mm?ng.34
2.8 Stu?n?t.36
2.9 Fr??k.39 
C?P??OLUL ??? 
VUL??R???L?????? S???UR?LOR.41
3.1 Vuln?r?b?l?t?t?? Https.41
3.2 Vuln?r?b?l?t?t? ? protocolulu? SSL 3.0.43


Extras din licenta Cum descarc?

?ntr?duc?r?
In ?conom?? ?ctu?la ?nform?t?? ?st? unul d?ntr? c?l? m?? ?mport?nt? bunur? ?l? un?? org?n?z?t??, prob?b?l ?nf?r?o?ra do?r r?surs?lor um?n?. 
F??c?r? ?sp?ct ?l soc??tat??, ?nclus?v m?d?ul d? ?f?c?r? ?st? ?nflu?nt?t d? f?ptul ca tra?m intr-o soc??t?t? ?nform?t?on?la in c?r? ?pro?p? totul ?st? ?nt?rcon?ct?t. 
?st? nu ins??mna ca f??c?r? ?sp?ct ?l v??t?? ?st? onl?n?, c? m?? d?gr?ba ca, ?nd?f?r?nt d?ca c?n?v? p?rt?c?pa s?u nu, ?l ?st? ?f?ct?t d? ?c?st ?sp?ct. 
D?n p?rsp?ct?v? ?f?c?r?lor, ?nform?t?? ? d?v?n?t unul d?ntr? c?l? m?? d? pr?t bunur?. ?stf?l, s?cur?t?t?? ?nform?t??? ?r? o ?mport?nta d?os?b?ta p?ntru comp?n??l? c?r? vor sa ?mpl?m?nt?z? ?f?c?r? ?l?ctron?c?. 
Pr?nc?p?l? probl?ma r?f?r?to?r? l? s?cur?t?t?? ?c?stor? ?st? ca insas? n?tur? ?nform?t??? impr?una cu m?d?ul d? cr??r?, d?zvolt?r?, stoc?r? s? tr?nsm?s?? - c?lcul?to?r?l?, r?t?l?l? d? comun?c?t?? s? in mod sp?c??l ?nt?rn?tul, c?r? ?st? pr?n conc?pt?? un m?d?u d?sch?s s? n?s?cur?z?t - sunt fo?rt? gr?u d? control?t. In z?u? d? ?staz? ?st? fo?rt? usor sa cr??z?, sa mod?f?c? s? sa tr?nsm?t? ?nform?t??.
?v?nsul t?hnolog?c in c?p?c?t?t?? d? c?lcul s? ?nt?rcon?ct?v?t?t?? ?u dus l? o s?tu?t?? in c?r? pr?n ?fortur? m?c? ? pos?b?l sa s? po?ta cr?? p?gub? fo?rt? m?r?. 
?r?s?l? d? s?cur?t?t? ?cc?d?nt?l? s?u ?nt?nt?on?t? sunt d?n c? in c? m?? fr?cv?nt? s? m?? usor d? gas?t, f??nd d?n c? in c? m?? gr?u sa s?cur?z?z? ?nform?t??. 
?stf?l ?s?gur?r?? s?cur?tat?? tot?l? ?st? pr?ct?c ?mpos?b?l d? r??l?z?t. ?c??sta s?tu?t?? r?pr?z?nta in ?c?l?s? t?mp ?tat o oportun?t?t?, cat s? o provoc?r?. 
?st? o oportun?t?t? d?o?r?c? ???sta pos?b?l?t?t?? d? ? cr?? s? ??plo?t? o v?lo?r?, of?r?nd solut?? v??b?l? l? ?c??sta probl?ma s? in ?c?l?s? t?mp o provoc?r?, p?ntru ca fara o solut?? r??l?sta s? f?z?b?la c?r? sa of?r? ?f?c?r?lor s?gur?nt? n?c?s?ra p?ntru tr?nsform?r?? in ?f?c?r? onl?n?, un pot?nt??l ?conom?c ?mport?nt raman? n?ut?l?z?t. 
Sond???l? ?r?ta ca l?ps? s?cur?tat?? tr?nz?ct??lor ?st? unul d?n mot?v?l? ch??? p?ntru c?r? b#%l!^+a?cl??nt?? ?z?ta sa cump?r? onl?n?. 
Pr?ct?c, ???sta un numar ?pro?p? ?nf?n?t d? m?tod? pr?n c?r? o ?f?c?r? ?l?ctron?ca ?r put?? f? ?t?c?ta d? h?ck?r?, cr?ck?r? s?u ?lt? c?t?gor?? d? ?ntrus?. ?nt?nt?? nu ?st? d? ? produc? o l?sta ???ust?va, c? d? ? pr?z?nt? c?l? m?? comun? ?m?n?ntar?: h?ck?ng, cr?ck?ng, spoof?ng, sn?ff?ng, c?? tro??n?, v?rus?, v??rm?, d?n??l of s?rv?c? ?tc.
Pr?ct?c, s?cur?t?t?? tr?bu?? sa d?v?na o compon?nta d? b?za p?ntru to?t? s?t? ur?l? W?b d? com?rt ?l?ctron?c, ?mport?nt? s? f??nd, in ult?m? p?r?o?da, lu?ta in cons?d?r?r? d?n c? in c? m?? mult d? f?rm?l? c?r? ?u ?dopt?t ?c??sta forma d? com?rt, ?c?st?? ?vand c? ???mplu ??p?r??nt?l? n?g?t?v? ?l? unor s?t?-ur? W?b d? com?rt ?l?ctron?c c?r? nu s?-?u lu?t masur?l? n?c?s?r? in c??? c? pr?v?st? s?cur?t?t?? W?b s? ?u ?vut d? suf?r?t in urm? ??plo?tar?? vuln?r?b?l?tat?lor d? s?cur?t?t? ???st?nt? d? catr? h?ck?r?. 
?c??st? ? ?f?ct?t ?m?g?n?? comp?n??lor r?sp?ct?v? s? ? dus l? p??rd?r? m?r? in pl?n f?n?nc??r. 
P?ntru v??tor s? ?nt?c?p??za r??l?z?r?? unu? gr?d m?? m?r? d? s?cur?z?r? ? s?t? ur?lor W?b. In ?c?st s?ns s? pr?v?d? r??l?z?r?? unu? s?st?m c?r? v? ?mpun? un st?nd?rd d? cl?s?f?c?r? ? vuln?r?b?l?tat?lor produs?lor softw?r?, in funct?? d? gr?dul d? r?sc ?l ?c?stor?. 
S?st?mul v? of?r? un l?mb?? comun d? d?scr??r? ? ?mport?nt?? probl?m?lor d? s?cur?t?t?, inlocu?ndu-l? p? c?l? ?l?bor?t? d? f??c?r? furn?zor in p?rt?.
C?????LUL ?
???UR? D? ??????TAR?
1.1 ?h???ng-ul
In d?m?n?ul ??cur?tat?? c?lcul?t??r?l?r, ins?lac?un?? (d?num?ta in ?ngl?za ?h??h?ng, ?r?nunt?t /'f?-s?n/) r??r?z?nta ? f?rma d? ?ct?v?t?t? ?nfr?ct??n?la c?r? c?n?ta in ?bt?n?r?? un?r d?t? c?nf?d?nt??l?, cum ?r f? d?t? d? ?cc?? ??ntru ??l?c?t?? d? t?? b?nc?r, ??l?c?t?? d? c?m?rt ?l?ctr?n?c (c? ???? ??u ?????l) ??u ?nf?rm?t?? r?f?r?t??r? l? c?rdur? d? cr?d?t, f?l???nd t?hn?c? d? m?n??ul?r? ? d?t?l?r ?d?nt?tat?? un?? ??r???n? ??u ? un?? ?n?t?tut??.
? ins?lac?un? ?l?ctr?n?ca c?n?ta, in m?d ?b?snu?t, in tr?m?t?r?? d? catr? ?t?c?t?r ? unu? m???? ?l?ctr?n?c, f?l???nd ?r?gr?m? d? m???g?r?? ?n?t?nt?n?? ??u t?l?f?n, in c?r? ut?l?z?t?rul ??t? ?fatu?t ?a-s? d?? d?t?l? c?nf?d?nt??l? ??ntru ? cast?g? ?num?t? ?r?m??, ??u ??t? ?nf?rm?t ca ?c??t?? ?unt n?c???r? d?t?r?ta un?r ?r?r? t?hn?c? c?r? ?u du? l? ???rd?r?? d?t?l?r ?r?g?n?l?. 
In m????ul ?l?ctr?n?c ??t? ?nd?c?ta d? ?b?c?? s? ? ?dr??a d? w?b c?r? c?nt?n? ? cl?na ? ??tulu? w?b ?l ?n?t?tut??? f?n?nc??r? ??u d? tr?d?ng. ????r?t?t?? ?h??h?r?l?r f?l????c ?c???ta m?t?da ??ntru ? ?bt?n? d?t? b?nc?r?.
Gru?ul d? lucru ?nt?ins?lac?un? (??WG), ? ?rg?n?z?t?? cr??ta d? catr? f?rt?l? d? ??ar?r? ? l?g?? s? ?rg?n?z?t?? c?m?rc??l?, r???rt??za ? cr?st?r? ??rm?n?nta ? ?c??tu? t?? d? ?t?cur?.
?umarul d? ut?l?z?t?r? d? ?nt?rn?t c?r? ?-?u c?nfrunt?t cu ?t?cur? d? t?? ?h??h?ng in ult?m?l? 12 lun? ? cr??cut d? l? 19,9 m?l???n? l? 37,3 m?l???n?, inr?g??trand ? cr?st?r? d? 87%, ??tr?v?t r?zult?t?l?r ?tud?ulu? "?v?lut?? ?t?cur?l?r d? t?? ?h??h?ng in ??r???d? 2012-2014", r??l?z?t d? ?????r?k? L?b. 
F?c?b??k, ??h??, G??gl? s? ?m?z?n ?? numara ?r?ntr? ?r?nc???l?l? t?nt? ?t?c?t? d? ?nfr?ct?r?? c?b?rn?t?c?. ?tud?ul, r??l?z?t in lun? ?un?? 2014, f?l???nd d?t?l? c?l?ct?t? d? ??rv?c?ul cl?ud ?????r?k? ??cur?t? ??tw?rk, d?m?n?tr??za ca c??? c? r??r?z?nt? in??nt? un ?ubc?t?g?r?? ?l ???m-ulu? ? ?v?lu?t ?cum intr-? ?m?n?nt?r? c?b?rn?t?ca d? ??n? ?tatat??r?. b#%l!^+a?
?h??h?ng-ul r??r?z?nta ? f?rma d? fr?uda ?? ?nt?rn?t, ?r?n c?r? ?nfr?ct?r?? cr???za c???? f?l?? ?l? ??t?-ur?l?r ???ul?r? (un ??rv?c?u d? ?-m??l, un w?b??t? d? ?nl?n? b?nk?ng, ? r?t?? d? ??c??l?z?r? ?tc.), und? inc??rca ?a i? ?tr?ga ?? ut?l?z?t?r? . 
?c?st??, incr?zat?r? f??nd, ?ntr?duc d?t?l? d? inr?g??tr?r? s? ??r?l?l? ?? ?c??t? w?b??t?-ur?, cum ?r f?c?-? in m?d ?b?snu?t, in?a ?nf?rm?t??l? ??ung l? ?nfr?ct?r?? c?b?rn?t?c?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Site-uri web.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!