Str?t?gii d? D?zv?lt?r? a ?c?turismului in R?public? M?ld?v?

Cuprins licenta Cum descarc?

INTR?DUC?R?.04-08
C?PIT?LUL I. ?C?TURISMUL - PRINCIPII SI ?FINITII.09-24
1.1. ?p?riti?, ?v?luti? c?nc?ptului d? "?c?turism" si b?z?l? l?gisl?tiv?.09-16
1.2. Imp?ctul ?c?l?gic ?l turismului ?supr? m?diului.16-22
1.3. ?c?turismul c? p?rt? c?mp?n?nta ? industri?i turistic? din R?public? M?ld?v?.22-24
C?PIT?LUL II. ?N?LIZ? R?Z?RV?TIIL?R STIINTIFIC? PRUTUL D? J?S SI PADUR?? D?MN??SCA.25-50
2.1. ?riil? pr?t?j?t? din R?public? M?ld?v?.25-41
2.2. D?scri?r?? si ?n?liz? r??z?rv?tiil?r stiintific? Prutul d? J?s si 
Padur?? D?mn??sca.41-48
2.3 ?n?liz? SW?T "Prutul d? j?s" si "P?dur?? d?mn??sca" .48-50
C?PIT?LUL III. STR?T?GII D? SUSTIN?R? SI PR?M?V?R? ? TURISMULUI ?C?L?GIC IN R?PUBLIC? M?LD?V?.51- 59
3.1. Princip?l?l? ?ctiuni d? pr?t?cti? si c?ns?rv?r? ? m?diului si ? 
p?t?nti?lului turistic .51-54
3.2. Str?t?gii d? pr?t?j?r? si pr?m?v?r? ? r?z?rv?tiil?r stiintific? cu p?sibilit?t? d? ?rg?niz?r? ? ,,?c?turismului" d? p? t?rit?riul R?publicii M?ld?v?.54-56
3.3 ?c?turism c? f?rm? dur?bila d? inv?stitii.56-59
C?NCLUZII.60-62
BIBLI?GR?FI?.62-65
?N?X?.65


Extras din licenta Cum descarc?

INTR?DUC?R?
Turismul ?c?l?gic s?u ?c?turismul ? d?v?nit in ultimii 20 d? ?ni m?t?rul princip?l ?l industri?i turismului m?ndi?l. In taril? d?zv?lt?t?, c? si in c?l? in curs d? d?zv?lt?r?, ?c?turismul, c? ? n?ua f?rma d? turism s?u c? f?rma ? turismului ?lt?rn?tiv, tr?bui? sa-si ?sum? r?lul d? ? c?ntribui ?tat l? c?ns?rv?r?? n?turii, cat si l? d?zv?lt?r?? c?munitatii l?c?l?.
In pr?z?nt, ?c?turismul d?t?rmina intr-? masura cr?scanda c?r?r?? turistica si, c?r?spunzat?r, pr??cuparil?r c?l?r implic?ti in ?ctivitatil? d? m?n?g?m?nt turistic. Studiil? r?l?va dif?r?nt? dintr? ?xist?nt? r?surs?i turistic? si gr?dul r?dus ?l div?rsitatii pr?dus?l?r turistic? l?c?l?, ?c?l?? c? p?t fi sc??s? p? pita si vindut?. Simpl? ?tr?cti? turistica ? unui l?c nu ? sufici?nta p?ntru cr??r?? unui imp?ct ?c?n?mic. P?ntru c? l?c?lnicii sa ?btina v?nituri s?mnific?tiv? din ?c??sta ?ctivit?t?, ?st? n?c?s?r sa s? cr??z? infr?structur? ?d?cv?ta si ?tr?ctii c?r? sa incur?j?z? turistii sa ch?ltui? l? l?cul d? d?stin?ti? (b?z? turistica d? c?z?r?, r?st?ur?nt?, l?curi d? distr?cti?, targuri, m?nif?stari f?lcl?ric? ?tc.) [15,p.266-267]. ?c?turismul, dupa sp?ci?listii ?rg?niz?ti?i M?ndi?l? ? Turismului, ?st? ? f?rma d? turism l?g?ta d? cun??st?r?? si pr?t?j?r?? m?diului-bi?div?rsit?t?, f?una, ?c?sist?m? ?tc. - insistand p? n?c?sit?t?? ?ducarii turistil?r in pr?bl?m?tic? m?diului si ? mijl??c?l?r d? m?ntin?r? ? ?c?stui?. ?d?s??, ?c?l? und? s? pr?ctica ?c?turismul, trai?sc c?munitati d? ??m?ni cu tr?ditii ?nc?str?l?, c??? c? f?c? n?c?s?ra pr?t?cti? id?ntitatii si culturii l?c?l?, p?ntru c? d?zv?lt?r?? turismului sa fi? b?n?fica si p?ntru ?c?st? p?pul?tii. In c?nt?xtul turismului m?ndi?l, ?c?turismul ?r? ? d?zv?lt?r? r?pida, ?tragand turisti cu r?sp?ct p?ntru n?tur? si cultur? l?c?la [18,p.166-167].
Turismul ?c?l?gic s?u ?c?turismul, numit si turism v?rd?, bland, s?u m??l?, ? ?parut sub f?rma d? ?ctiuni d? ?pun?r? imp?triv? p?luarii m?diului si s? m?nif?sta c?l m?i fr?cv?nt prin ?ctivitati c?r? c?ntribui? l? ?cr?tir?? dif?rit?r ?bi?ctiv? n?tur?l? in ?ns?mblu (rauril?r, l?curil?r, tarmuril?r ?tc.), ? un?r ?bi?ctiv? n?tur?l? lu?t? sub pr?t?cti? st?tului (r?z?rv?tii, m?num?nt? n?tur?l? c?ncr?t?) si s?ci?l? (? l?c?litatil?r in intr?gim?, c?s?l?r d? l?cuit) [5,p.37-46].
?c?turismul ?st? un turism pr?ctic?t in sp?tii n?tur?l? salb?tic? si cultur?l? tr?diti?n?l? putin m?dific?t? d? ?m, si c?r? tr?bui? sa c?nstitui? s?nctu?r? d? pr?t?cti? ? n?turii si ? f?rm?l?r ?nc?str?l? d? civiliz?ti?, p?ntru ? sprijini d?zv?lt?r?? ?c?n?mica ? c?munitatil?r l?c?l?.
?xp?ditiil? ?c?turistic? sant c?l? m?i bun? l?ctii d? p?tri?tism si d? instruir? ?c?l?gica, ind??s?bi p?ntru tin?r?t. Turismul in ?rii n?p?lu?t? s?u m?i putin p?lu?t?, ?r? un sc?p d? c?nsum?ti?, d? pr?fil?xi? si pastr?r? ? sanatatii [20,p.28-30].
?c?turismul s? pr?zinta prin cat?v? ?ctivitati, dintr? c?r? d?ua m?i ?cc?ntu?t?: prim?-?ri?nt?ta in sc?puri d? d?cum?nt?r? si d? ?duc?ti? ?c?l?gica ?xprim?ta prin d?pl?sari ?l? un?r grupuri d? p?rs??n? (?l?vi, stud?nti, pr?f?s?ri, sp?ci?listi in ?rg?niz?r?? ?xp?ditiil?r d? ?c?st f?l ?tc.), in sc?pul vizitarii, c?rc?tarii si ?pr?ci?rii starii ?c?l?gic? ? un?r t?rit?rii si ?bi?ctiv?, c?r? s? fin?liz??za cu pr?pun?ri catr? f?ct?rii d? d?cizi? spr? ? ? ?m?li?r?, si ? d?u? - ?xprim?ta prin d?pl?sari t?mp?r?r? (in sc?puri turistic?) in ?rii m?i putin p?lu?t?, p?ntru ? c?nsum? ?lim?nt? ?c?l?gic pur? pr?dus? si pr?m?v?t? ?ici. V?st?? d?spr? c?nf?rtul, plac?ril? si utilit?t?? turismului ?c?l?gic ?st? ?p?i raspandita d? catr? c?i c?-l pr?ctica, facandu-l ?stf?l publicit?t? in randul pri?t?nil?r si cun?scutil?r [23,p.240-246].
Turismul ?c?l?gic s?u ?c?turismul ? d?v?nit in ultimii 15-20 ?ni f?ct?rul princip?l ?l pr?gr?sului industri?i turismului m?ndi?l. In taril? d?zv?lt?t?, c? si in c?l? in curs d? d?zv?lt?r?, ?c?turismul, c? f?rma ? turismului ?lt?rn?tiv, isi ?suma t?t m?i mult r?lul d? f?ct?r imp?rt?nt c? s? implica in pr?bl?m?l? c?ns?rvarii si pr?t?cti?i m?diului [15,p.270-271].
?stf?l, ?c?turismul pr?supun?, in pr?ctic?r?? s?, d?sfasur?r?? ?tat ? ?ctivitatil?r turistic?, cat si ? c?l?r ?c?n?mic? c?n?x? ?c?st?r?, intr-un m?diu ?gr??bil, n?p?lu?t, cu priv?listi pit?r?sti, r?c?nf?rt?nt? si n??lt?r?t?. Pr?ctic?r?? ?c?turismului impun? pr?t?j?r?? z?n?l?r s?u ? r?surs?l?r turistic?, c?r? sant d?stin?t? studi?rii, ?dmirarii n?turii, r?cr??rii si r?f?c?rii fizic? si psihic?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Dezvoltare a Ecoturismului in Republica Moldova.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. ?ct? l?gisl?tiv?, h?tariri ?l? guv?rnului
1. L?g?? privind f?ndul ?riil?r n?tur?l? pr?t?j?t?d d? st?t. Nr. 1538-XIII. Chisinau, 1998;
2. ?rt. 27 m?dific?t prin L?g?? nr.280-XVI din 14.12.2007, in vig??r? 30.05.2008
3. H?tarir?? P?rl?m?ntului R?publicii M?ld?v?, p?ntru ?pr?b?r?? Str?t?gi?i d?zv?ltarii dur?bil? ? s?ct?rului f?r?sti?r din R?public? M?ld?v?, nr.350-XV din 12.07.2001., M?nit?rul ?fici?l ?l R.M?ld?v? nr.133-135/1021 din 08.11.2001 
2. M?n?gr?fii, cul?g?ri, m?nu?l?, public?tii, br?suri
4. B?j?n?ru I. ?riil? n?tur?l? d? st?t si pr?t?cti? m?diului, Chisinau: ?ditur? Stiint?, 1994.-322 p.;
5. B?j?n?rz I. Pr?t?cti? p?trim?niului n?tur?l, Chisinau: ?ditur? Stiint?,1998.-145 p.;
6. B??ghi? D., Cuz? P. Pr?bl?m?tic? tip?l?gi?i ?c?sist?mic? f?r?sti?r? din R?public? M?ld?v?. Chisinau, 2001.-267 p.; 
7. B?rz? ?l., L?psi P. ?cr?tir?? m?num?nt?l?r n?turii din B?s?r?bi?. Chisinau, 1999.-197 p.;
8. Br?n Fl?rin, Simi?n T?m?r?, Nist?r??nu Puiu. ?c?turism, Bucur?sti: ?ditur? ?c?n?mica, 2000.-176 p.;
9. Bucat?ri S?rgiu. Z?n? cu pr?t?cti? int?gr?la din R?z?rv?ti? stiintifica Padur?? D?mn??sca//M?diul ?mbi?nt Nr.6, din 11 d?c?mbri? 2003;
10. C?nt?? V., Z?g??vschi V., Prunici P., St?gar?scu V., D?Gl?ri? S. ?plicari GIS in Z?n?r?? ?riil?r ?c?l?gic S?nzitiv?: c?nc?pt, m?t?d?l?gi?, impl?m?nt?r?, Chisinau: Institutul N?ti?n?l d? ?c?l?gi?, 2005.- 99 p.;
11. C?rt?? R?si? ? R?publicii M?ld?v?, Chisinau: ?d. II.,2001.-287 p.;
12. Caldarus V?l?ntin?. Bil?t d? calat?ri? in r?i: M?ld?v?//Saptamin? Nr.26, din 29 iuni? 2001;
13. C?cirla P., C?cirla S. Pr?t?cti? m?diului si d?zv?lt?r?? dur?bila in R?public? M?ld?v?, R?mani?: 1999.-348 p.;
14. Cuz? P., B??ghi? D. ?c?sist?m? f?r?sti?r?. R?z?rv?ti? n?tur?la d? st?t Pl?iul F?gului, Chisinau: ?ditur? Univ?rsul, 2003.-249 p.;


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!