Studiu cu privire la selectia copiilor la inot clasa a 5-a

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE ... 3
CAPITOLUL 1. CONCEPTELE TEORETICE PRIVIND SELECTIA LA INOT PENTRU CLASELE VOCATIONALE ... 4
1.1 MOTIVATIA ALEGERII TEMEI 4
1.2 SARCINILE NECESARE PENTRU REALIZAREA STUDIULUI ... 5
CAPITOLUL 2. SELECTIA SECUNDARA, UN PRIM PAS SPRE SPORTUL DE PERFORMANTA .. 6
2.1 GENERALITATI CU PRIVIRE LA SELECTIA COPIILOR LA INOT .. 6
2.2 ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE LA INOT . 8
2.3 SELECTIA SECUNDARA LA INOT CU PRIVIRE LA CLASELE VOCATIONALE . 11
2.4 ASPECTE ALE CRESTERII SI MOTRICITATII COPIILOR SELECTATI IN CLASA A V-A LA INOT 13
CAPITOLUL 3. CLASA VOCATIONALA SI ROLUL EI IN SPORTUL DE PERFORMANTA . 19
3.1 ASPECTE GENERALE ALE CLASEI VOCATIONALE ... 19
3.2 CLASA VOCATIONALA DE INOT ... 21
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ CU PRIVIRE LA SELECTIA COPIILOR LA INOT -CLASA A V-A, VOCATIONAL ... 25
4.1 SUBIECTII SI LOCUL DESFASURARII STUDIULUI 25
4.2 OBIECTIVELE SI SCOPUL STUDIULUI . 25
4.3 IPOTEZA 26
4.4 PROBELE SELECTIEI SECUNDARE LA INOT .. 26
4.4.1 Criteriile de selectie si evaluare in selectia secundara .. 26
4.4.2 Probele in selectia secundara 27
4.4.3 Avantajele si dezavantajele unei selectii optime .. 30
4.5 ANALIZA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR .. 30
CONCLUZII ... 40
BIBLIOGRAFIE .. 41
ANEXE . 43


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Inotul este un sport ciclic si presupune dezvoltarea armonioasa a calitatilor si deprinderilor motrice. In acest sport sunt intalnite majoritatea calitatilor motrice, punandu-se baza foarte mare pe viteza de reactie, coordonarea intersegmentara, forta exploziva si toate tipurile de rezistenta. Inotul de performanta este practicat atat de amatori cat si de sportivi profesionisti si este prezent la toate editiile Jocurilor Olimpice Moderne. Inotul se confunda cu aparitia umanitatii fiind prezent in toate timpurile si la toate popoarele. Inotul este important in dezvoltarea copilului ajutand la dezvoltarea musculaturii, a coordonarii motrice, a abilitatilor cognitive si a modalitatilor de interactiune sociala. Este miscarea care se poate practica, inca de la nastere, in centre specializate. Apare ca si activitate sportiva in programele gradinitelor si apoi in programele scolare la liceele cu profil de inot. Este sport complementar altor sporturi, ajutand la dezvoltarea capacitatii pulmonare si rezistentei fizice a sportivilor, dezvoltarea lor armonioasa, mijloc de refacere, recuperare medicala si relaxare. Erste sporrtul in crare intalrnim cei trrei factrori de calrire ai organismurlui: apa, aerrul si soarrele. Salvarrea de la irnec erste prioritartea principrala a parrin tirlor crare isi indrruma copriii srpre initirere si aprofundrare in tehnrica procedeerlor acesrtui sprort. De acreea arvem nevroie de specialirsti brine pregatriti crare sa-i fraca pe viitorrii elrevi sa indragearsca miscarrea in medriul acvartic si sa-i indrrume cartre celelarlte ramruri ale natatriei cum srunt: inortul, polroul pe apa, sariturrile in apa; sportruri olimpice, prezente la noi in tara cu rezultate deosebite pe plan mondial.
Capitolul intai al tezei este unul de analiza teoretica a opiniilor mai multor specialisti autohtoni si straini pe problema procesului de selectie. Aici au fost analizate mai multe aspecte ce tin de istoricul, concepte, analiza terminologica, criterii de selectie. Un rol specrial s-a acorrdat analirzei materialurlui ce trine de selecrtia inotatorirlor la nirvel de incepatrori. Cel de-al doirlea capirtol trateraza metodrele de cercetrare, organizarrea si desfasurarrea selectriei secundrare ca firind un prrim pas srpre selecrtia inotatorirlor crare vor frace ulterrior sprort de performarnta. Al treirlea capirtol adreseraza clrasa vocationrala la nirvel generral, detalirind in a droua parrte inortul vocatiornal. Studriul de caz monitorizeraza folosirrea criteriirlor de selecrtie elaborrate de MEC in cadrrul urnei institurtii cu prorfil sporrtiv. Concluziile generale au fost trase reiesind din obiectivele formulate din startul cercetarilor, care in ultima instanta au fost atinse pe deplin, astfel confirmand ipotezele inaintate la inceputul cercetarilor.
CAPITOLUL 1. CONCEPTELE TEORETICE PRIVIND SELECTIA LA INOT PENTRU CLASELE VOCATIONALE
Selectia este o problema actuala in ranrdul antrenorirlor de irnot, iar conceprtul de selecrtie in sprort erste defirnit si formurlat in trimp de numerrosi specialirsti din domerniu sporrtiv cat si din domernii complementrare. Conceprtul de selecrtie a frost folorsit initrial irntr-o actirune de prorfil economrico-socirala penrtru diagnosticarrea precroce a aptitudinirlor profesionrale si orientarrea talenterlor cartre o profersie sau arlta. Din caruza fapturlui ca selecrtia nu era un concrept crlar defirnit, acearsta sugrera droar incepurtul urnei actiruni de pregatrire sportriva, crare de-a lunrgul anirlor a cunosrcut a cunosrcut diferrite exprimrari consemnrate in literatrure de specialitrate. Cea mai cunoscruta exprersie era specializarrea timpurrie, crare insermna preocuparrea in dirijarrea copilurlui cartre o prroba sportriva irnca din fragreda copilarrie. In lucrarrea sa Teorria sporturlui, V. Platornov, 1997, sprune ca selecrtia sportriva erste procersul cautarrii cerlor mai talentrati oamreni, capabrili sa obtrina rezultrate inarlte irntr-un domerniu concrret al sporturlui. E. G. Martirorsov si irnca un grrup de specialirsti in domerniu consirder ca problrema selectriei sportrive erste intelerasa diferrit de la antrernor la antrernor, arsta datorrita varietartii si disconcordanrtei cairlor de abordrare a acesrtei treme. Penrtru o mai bruna clarificrare, termernul de selecrtie sportriva erste inlocruit cu vocartie sportriva. Astrfel, drupa parerrea autorirlor V. M. Zatiorsrkii, N. J. Bulgacrova, M. A. Gortik, V. S. Kelrler si V. N. Platornov, vocartia sportriva insearmna ,,o combinrare de aptitudrini si capacitrati innascrute"1 iar in opirnia alrtor autrori, vocartia sportrive insearmna "Existernta urnor particularitrati morrfo-functionrale, motorrii si psihofiziologrice conditionrate genertic"2.
1.1 Motivatia alegerii temei
Actualitartea termei si importarnta problermei abordrate o constitruie faprtul ca sportirvii de performarnta srunt arcei crare au frost suprusi testerlor de selecrtie la un nirvel profesionrist, irnca din fragreda copilarrie, iar la momrent troti antrenorrii dorresc sa crearsca mrari performreri inotatrori si troti studiraza procersul selectriei, chriar draca erste un prorces complircat si comprlex. Analizrand literatrura de specialitrate, artat autohtrona, cat si cea strarina, se obserrva crlar ca marrea majoritrate a specialistirlor considrera ca penrtru a selercta pe cei mai bruni dinrtre cei mai bruni, erste nevroie de un set de terste de selecrtie atrent conceprute crare sa diferentireze artat abilitatrile si cunosintrele dobandrite prana la momenrtul selecrtie penrtru inortul vocatiornal, cat si pe potentiarlul pe crare copirlul il are perntu dezvoltarrea ulteriorara acesrtei etrape. La etrapa primrara, confrorm daterlor literaturrii de
specialitrate, majoritartea specialistirlor pun accenrtul pe doi factrori de braza in selecrtie, acesrtia srunt factorrul morfolorgic si factorrul de sanatrate, crare de frapt srunt crele mai importarnte la varrsta drata.
Importarnta termei cercetrate. Selecrtia sportriva a inotatorirlor erste un prorces comprlex, crare are la braza anumrite etrape, criterrii, metrode, indicatrori si terste, cu ajutorrul carrora srint alresi cei mai bruni dinrtre cei mai bruni. Viitorrul perforrmer trebruie sa indeplinearsca anumrite criterrii de selecrtie, iar in lucrarrea de frata vom prezernta indicatorrii crare arrata ca subiecrtii selectrati se incadreraza in prototirpul inotatorurlui de performarnta.
1.2 Sarcinile necesare pentru realizarea studiului
Penrtru realizarrea studiurlui am aborrdat multirple metodolorgii de cercetrare. Am incerput prrin analriza literaturrii de specialitrate cu privrire la selecrtia copiirlor si elevirlor penrtru sprort, arpoi am studriat materirale privrind selecrtia penrtru irnot si mordul in crare acearsta erste un facrtor determinrant in obtinerrea performanterlor viitorare. M-am arxat deasemernea si pe studriul specificurlui varsrtei aferernte clarsei a V-a vocationrale, adolescernti 12-13 ani, si pe evolurtia psihomotrrica a acestrora.
In vederrea realizarrii cercetarrii si a desfasurarrii experimenturlui, am folorsit urmatoarrele metrode de lurcru: observartia pedagogrica, metroda statistrico-matematrica de prelucrrare a daterlor (valoarrea merdie a proberlor de contrrol, abaterrea standrard a diferenrtei mediirlor testurlui etc.) si metroda de reprezentrare grafrica a rezultaterlor obtinrute.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu cu privire la selectia copiilor la inot clasa a 5-a.pdf

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. ,,Alexe N., Antrenamentul sportiv modern, Editura FEST, Bucuresti, 1993
2. Ardelean T., Particularitatile dezvoltarii calitatilor motrice in atletism, Editura I.E.F.S., Bucuresti, 1990
3. Astrand P., Rodhal K., Textbook of work, Physiology, New York, 1977
4. Banias P., Abordare interdisciplinara in activitatea de inot terapeutic, Editura UVT, Timisoara, 2008
5. Banias P., Curs inot, Editura UVT, Timisoara, 2006
6. Baroga L., Educarea calitatilor motrice combinate, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1985
7. Bota C., Fiziologia educatiei fizice si sportului, Editura ANEFS, Bucuresti, 1993
8. Bota C., Prodescu B., Fiziologia educatiei fizice si sportului -  ergofiziologie, Ed. Antim Ivireanul, Bucuresti, 1997
9. Cirla L., Inot -  aptitudinile psihomotrice si pregatirea tehnica, Editura Printech, Bucuresti, 1999
10. Colwin C. M., Swimming into the 21st Century, Editura Human Kinetics, Illinois, 1992
11. Colwin C.M., Breakthrough swimming, Ed. Human Kinetics, Champaign, Illinois, 2002
12. Counsilman J.E., The science of swimming, Englwood Cliffs, NJ Prentice Hall, 1968
13. Cretulescu G., Jivan I., Cirla L., Inot. Curs de baza, ANEFS, Bucuresti, 1992
14. Cretulesteanu Gh., Marinescu, Gh., Inot -  Curs specializare, ANEFS, Bucuresti, 1995
15. Demeter A., Fiziologia sporturilor, Ed. Stadion, Bucuresti, 1974
16. Dichner M., Sporschwimmen -  Grunndlangen - training, Editura Sportverlag, Stuttgart, 1993
17. Dragan I., Practica medicinii sportive, Editura Medicala, Bucuresti, 1988
18. Dragnea A., Bota A., Teoria activitatilor motrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999
19. Dragnea A., Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1996
20. Dragnea A., Teodorescu Mate, S., Teoria sportului, Ed. FEST, Bucuresti, 2002
21. Epuran M., Cordun M., Marza D., Motet D., Ochiana G., Stanescu M., Asistenta, consiliere si interventii psihomedicale in sport si kinetoterapie, Editura Fundatiei Humanitas, Bucuresti, 2006
22. Epuran M., Psihologia educatiei fizice si sportului, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1980.
23. Hahn E., Antrenamentul sportiv la copii, C.C.P.S., Bucuresti, 1996
24. Jivan I., Inot.Manual metodic, ANEFS, Bucuresti, 2002
25. Kari G., Indrumar metodic de inot, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2009
26. Maglischo E., Sa inotam chiar si mai repede, Editura Universitatea de Stat, Arizona, 1993
27. Maglisho E., Sa inotam mai repede, Ed. FEST, Bucuresti, 1992
28. Muresan E., Inot. Sinteza, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2003
29. Muresan E., Curs inot, editia III-a, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007
30. Nenciu G., Fiziologie, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007
31. Olaru M., Inot, Editura Sport Turism, Bucuresti, 1992
32. Pentia D., Curs de inot, Litografia Universitatii de Vest, Timisoara, 1994
33. Pentia D., Indrumar metodic de inot, Editura Mirton, Timisoara, 1994
34. Rasneac B., G. Solonenco, Inotul sportiv .Concepte metodice, Chisinau, 2014
35. Rasneac B., G. Solonenco, Metodica instruirii si antrenamentului in natatie, Chisinau, 2017
36. Rasneac B., G. Solonenco, Orientari metodice in pregatirea inotatorilor de performanta, Chisinau, 2013"


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!