Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

Cuprins licență

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI SPECIFICUL
ACTIVITATII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. . 4
1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. . 4
1.2. Organizarea activitatii si specificul procesului de productie 5
1.3. Organizarea activitatii financiar-contabile . 10
1.4. Forma de inregistrare contabila aplicata la S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. ... 13
1.5. Sistemul documentelor utilizate de S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. ... 15
1.6. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ... 21
CAPITOLUL II. PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA EVIDENTEI
CHELTUIELILOR SI A COSTURILOR LA IMM-URILE DIN ROMANIA 29
2.1. Delimitari teoretice privind cheltuielile .. 29
2.2. Organizarea evidentei cheltuielilor conform reglementarilor contabile romanesti 33
2.3. Definirea si clasificarea costurilor de productie . 38
2.4. Metode de calculatie a costurilor de productie ... 41
2.4.1. Metoda globala 42
2.4.2. Metoda de calculatie pe comenzi 43
2.4.3. Metoda de calculatie pe faze ... 44
2.4.4. Metoda de calculatie Standard-Cost 46
2.4.5. Metoda de calculatie THM .. 48
2.4.6. Metoda de Direct-Costing ... 49
2.5. Organizarea evidentei costurilor conform reglementarilor contabile romanesti 51
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA EVIDENTEI CHELTUIELILOR LA S.C. SOLLEX
PRODUCTS S.R.L. ... 58
3.1. Organizarea evidentei cheltuielilor cu stocurile . 58
3.2. Organizarea evidentei cheltuielilor cu serviciile executate de terti 61
3.3. Organizarea evidentei cheltuielilor cu alte servicii executate de terti 63
3.4. Organizarea evidentei cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 67
3.5. Organizarea evidentei cheltuielilor cu personalul .. 68
3.6. Organizarea evidentei altor cheltuieli de exploatare .. 70
3.7. Organizarea evidentei cheltuielilor financiare 71
3.8. Organizarea evidentei cheltuielilor cu amortizarilor, provizioanelor si ajustarilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare 73
3.9. Organizarea evidentei cheltuielilor cu impozitul pe profit si alte impozite ... 74
3.10. Utilizarea tehnicii electronice de calcul pentru evidenta cheltuielilor la S.C. SOLLEX
PRODUCTS S.R.L. ... 74
Capitolul IV Organizarea contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor la S.C. SOLLEX
PRODUCTS S.R.L. ... 79
4.1. Studiu de caz privind calculatia costurilor la S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 79
4.2. Posibilitatii de perfectionare a contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor la S.C.
SOLLEX PRODUCTS S.R.L. .. 81
Concluzii ... 88
Bibliografie 92
Anexe 94


Extras din licență

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND
ORGANIZAREA SI SPECIFICUL ACTIVITATII LA S.C.
SOLLEX PRODUCTS S.R.L.
1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L.
S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comerciala romana organizata ca
societate cu raspundere limitata infiintata la data de 28.03.2013, avand numarul de inregistrare la
Registrul Comertului J20/229/28.03.2013 si Cod unic de identificare fiscala 31297964. Aceasta
are sediul si domiciliul fiscal in orasul Petrila, localitatea Jiet, strada Jiet, numarul 160/1, judetul
Hunedoara.
Societatea a luat fiinta in urma initiativei de asociere dintre Jorja Ion si Mihanta Ioan Sorin,
primul detinand 59,09% din valoarea partilor sociale ale entitatii, iar cel de al doilea 40,91%.
Obiectul de activitate al acesteia il constituie fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie,
codul CAEN 1623 conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor
din economia nationala. Pana la data de 13.10.2015, firma isi desfasoara activitatea intr-un spatiu
inchiriat si utilizeaza echipament tehnologic inchiriat de la S.C. EFOR WINDOWS S.R.L. cu
Codul unic de identificare 3120632, data la care cele doua societati fuzioneaza conform
prevederilor legale1, firma furnizoare fiind dizolvata fara a intra in lichidare si absorbita de S.C.
SOLLEX PRODUCTS S.R.L. Ca urmare a acestui proces, firma absorbita este radiata si sunt
operate inregistrarile aferente la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.
Firma este platitoare de TVA, optand pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare, si se
afla in evidenta autoritatii fiscale pentru contributiile si impozitele datorate aferente salariilor
personalului incadrat din data de 01.04.2013 si pentru plata impozitului pe profit de la 01.06.2013.
Societatea este afiliata2 unei alte firme din afara teritoriului Romaniei, Sollex Products
Limited, cu sediul in Anglia, constituita in conformitate cu reglementarile statului englez, asociatul
majoritar Jorja Ion, detinand 50% din valoarea partilor sociale ale firmei din strainatate.
Datorita eforturilor intensive de extindere a activitatii si de imbunatatire a procesului de
productie, S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. a cunoscut o dezvoltare rapida, confruntandu-se cu
o cerere crescanda pentru produsele oferite de aceasta, fapt care a condus la cresterea numarului
de salariati de la 5, in primul an de functionare, la 24 in prezent, intr-un interval de timp de
aproximativ 3 ani. Toti salariatii societatii sunt angajati cu contract de munca individual pe o
perioada nedeterminata, cu respectarea conditiilor Codului Muncii.
1.2. Organizarea activitatii si specificul procesului de productie
Structura organizatorica desemneaza ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor
organizatorice si al relatiilor care se stabilesc intre acestea astfel incat sa fie asigurate premisele
organizatorice necesare realizarii obiectivelor intreprinderii.
In cadrul S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. structura organizatorica se compune dintr-un
singur compartiment de conducere care cuprinde 2 posturi, si 4 compartimente operationale:
tehnic, aprovizionare, financiar-contabil-resurse umane si compartimentul de productie in care se
regasesc majoritatea posturilor din cadrul firmei. Intre compartimentul de conducere si
compartimentele productive exista o relatie de autoritate, cele din urma fiind subordonate primului,
iar intre compartimentele de productie exista relatii de cooperare, ele aflandu-se pe acelasi nivel
ierarhic. Acestea pot coopera in vederea solutionarii unor probleme complexe care necesita
implicarea mai multor compartimente3. Structura organizatorica a societatii este prezentata grafic
in organigrama acesteia in anexa nr.1.
Administratorul al societatii comerciale indeplineste urmatoarele atributii principale:
-  asigura coordonarea si supervizarea tuturor departamentelor din cadrul firmei;
-  negociaza contractele de munca ale salariatilor;
-  incheie acte juridice in numele firmei;
-  asigura respectarea reglementarilor legale, corectitudinea si pastrarea documentelor
societatii;
-  identifica oportunitati de afaceri;
-  indeplineste alte sarcini care ii revin potrivit actului constitutiv si prevederilor
legale.
Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil-Resurse umane poarta impreuna cu
personalul incadrat in acest compartiment raspunderea pentru corecta aplicare a reglementarilor
contabile.
Personalului din compartimentul tehnic ii revine sarcina de a asigura corecta functionare a
echipamentelor si utilajelor, in special a celor aflate in dotarea sectiilor de productie, instalarea si
punerea in functiune a echipamentelor noi achizitionate si intretinerea acestora. In cadrul
compartimentului de aprovizionare se intocmesc listele cu materiile prime si materialele necesare
procesului de productie, se efectueaza comenzile catre furnizori si se gestioneaza materialele
stocate la locul de depozitare, tinand o evidenta cantitativ-valorica a stocurilor de produse.
Compartimentul de productie reuneste un efectiv de 18 persoane si este structurat in 7 sectii
in care se realizeaza operatiile specifice procesului de productie. Procesul de productie
desemneaza totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor intreprinderii, indreptate, cu ajutorul
utilajelor si instalatiilor, asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente in scopul
transformarii lor in produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare de piata4. Pe langa procesele
de munca de baza, care au ca scop transformarea materiilor prime si materialelor in produse finite
ce constituie obiectul de baza al entitatii, activitatea de productie este intregita si asistata de
procesele de munca de servire din cadrul compartimentului tehnic, care au ca scop executarea unor
servicii productive care faciliteaza buna desfasurare a activitatii de baza.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Briciu Sorin Contabilitate manageriala -  aspecte teoretice si
practice, Editura economica, Bucuresti, 2006
2. Calin Oprea, Man Mariana,
Nedelcu Monica-Viorica
Contabilitate manageriala, Editura Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 2008
3. Csiminga Diana Management -  Note de curs, 2012, Universitatea din
Petrosani
4. Dura C, Isac C, Rascolean I Economia si gestiunea intreprinderii, editura Sitech,
Craiova, 2012
5. Emil Horomnea, Budugan
Dorina
Introducere in contabilitate, Editura Tipo Moldova,
Iasi, 2012
6. Man Mariana Bazele contabilitatii, , editura Focus, Petrosani, 2004
7. Matis Dumitru, Pop Anastasiu Contabilitate financiara, Editura Casa Cartii de
Stiinta, Cluj, 2010
8. Monea Mirela Analiza economico-financiara a activitatii firmei,
Editura Universitas, Petrosani, 2015
9. Neculai Tabara, Sorin Briciu Actualitati si perspective in contabilitate si control de
gestiune, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2012
10. Pantea Iacob Petru, Gheorghe
Bodea
Contabilitatea financiara, editura Intelcredo, Deva,
2014
11. Robu Vasile, Anghel Ion,
Serban Elena-Claudia
Analiza economico-financiara a firmei, editura
Economica, Bucuresti, 2014
12. Salceanu Alexandru Contabilitate financiara in conformitate cu
reglementarile contabile romanesti si directivele
europene, editura Economica, Bucuresti, 2011
13. - Standardele Internationale de Raportare Financiara,
CECCAR, 2007, Bucuresti
14. *** Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din
17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare
15. *** Legea 82 1991 republicata in Monitorul Oficial nr.
454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile
ulterioare
16. *** Ordinul Nr. 1.802/2014 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare
anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate, publicat in Monitorul Oficial nr. 963 din
30.12.2014, cu modificarile si completarile ulterioare
17. *** Legea Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind
Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din
Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate
comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia
93
10 septembrie 2015
18. *** OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar - 
contabile, publicat in M.O. partea I, nr. 910
bis/9.12.2015
19. *** OMFP nr. 1826/2003 publicat in Monitorul Oficial nr.
23 din 12 ianuarie 2004
20. *** OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte
legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare
anuale si a raportarilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice, publicat in MO nr. 81
din 4 februarie 2016
21. http://www.sagasoftware.ro/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!