Testamentul și formele sale actuale

Cuprins licență

Introducere ...1
Capitolul I. Generalități privind testamentul
Secțiunea 1.1 Notiune ...1
Secțiunea 1.2. Caracterele juridice ale testamentului 2
1.2.1. Act juridic unilateral .2
1.2.2. Act juridic personal .2
1.2.3. Act juridic solemn 3
1.2.4. Act juridic revocabil .3
1.2.5. Act juridic mortis causa ...4
Secțiunea 1.3. Conținutul testamentului .4
Secțiunea 1.4. Proba și interpretarea testamentului .5
Capitolul II. Condițiile de validitate ale testamentului 
Secțiunea 2.1. Condiții de fond ...7
2.1.1. Capacitatea de a dispune prin testament .7
2.1.2. Consimțământul valabil exprimat .9
2.1.3. Cauza testamentului ..12
2.1.4. Obiectul testamentului ..13
Secțiunea 2.2 Condiții de formă ...14
2.2.1. Reguli de formă comune tuturor testamentelor ..14
2.2.2. Sancționarea nerespectării formei testamentului ..16
Capitolul III. Forme ale testamentului
Secțiunea 3.1. Testamentele ordinare 17
3.1.1. Testamentul olograf ...17
3.1.2. Testamentul autentic 21
Secțiunea 3.2. Testamentele privilegiate ...25
3.2.1. Noțiunea și felul testamentelor privilegiate ...25
3.2.2. Procedura întocmirii testamentului privilegiat ...28
3.2.3. Procedura succesorală bazată pe existența testamentului privilegiat .29
3.2.4. Caducitatea testamentului privilegiat ...31
3.2.5. Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate .32
Secțiunea 3.3. Alte forme testamentare ..32
3.3.1. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 32
3.3.2. Testamentul internațional ...34
Capitolul IV. Principalele dispoziții testamentare
Secțiunea 4.1. Legatele 35
4.1.1. Definiție și condiții 35
4.1.2. Clasificarea legatelor .36
4.1.3. Efectele legatelor ...40
4.1.4. Ineficacitatea legatelor ..41
Secțiunea 4.2. Exheredarea (Dezmoștenirea) ...43
4.2.1. Felurile exheredării ...43
4.2.2. Efectele exheredării ..45
4.2.3. Nulitatea exheredării 46
Secțiunea 4.3. Execuțiunea testamentară ...46
4.3.1. Delimitarea execuțiunii testamentare ...47
4.3.2. Drepturile și obligațiile (puterile) executorului testamentar ..47
4.3.3. Încetarea execuțiunii testamentare ..48
Capitolul V. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii
Secțiunea 5.1.Oprirea actelor asupra moștenirii nedeschise 49
Secțiunea 5.2. Substituția fideicomisară 49
Secțiunea 5.3.Oprirea liberalităților care încalcă rezerva succesorală .50
Secțiunea 5.4. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor ..51
Secțiunea 5.5. Determinarea masei succesorale ...52
Secțiunea 5.6. Reducțiunea liberalităților excesive ..52
Concluzii .54
Bibliografie ..55


Extras din licență

Introducere
Pe parcursul vieții sale, persoana fizică acumulează informații prețioase despre existența sa, dar și lucruri materiale de care se folosește în toată această perioadă.
Asemeni celorlalte specii care trăiesc pe pământ, omul tinde să ușureze viața urmașilor săi, lăsând prin moștenire testamentară, în cele mai multe cazuri, bunuri materiale dar și spiriatuale ori sfaturi sau principii morale. Prin această acțiune, își asigură ”o viață după moarte” prin transmiterea unei părți a propriei personalități, urmașilor. Așadar testamentul este benefic pentru liniștea sufletească a dispunătorului datorită faptului că este sigur că voința îi va fi respectată chiar și atunci când nu va mai putea interacționa cu 
această lume.
De-a lungul timpului, oamenii s-au gândit cum ar putea avea un control mai mare asupra a tot ce au agonisit sau au învățat pe durata vieții, chiar și atunci când vor trece în neființă, inventând astfel testamentul.
Acest act juridic unilateral își are originile in antichitate. Una dintre cele mai vechi scrieri care face referire la testament se regăsește în Biblie. Cea mai netă referire este făcută de Noe în momentul în care, după terminarea potopului, împarte pământul între cei trei fii ai săi. 
Un alt punct de reper se regăsește în Atena, pe timpul lui Solon, cel ce este considerat fodatorul democrației în capitala actuală a Greciei. El permitea moștenirea testamentară doar atenienilor fără copii legitimi.
În actualitate, testamentul reprezintă actul juridic unilateral,personal,solemn, revocabil și pentru cauză de moarte întocmit de către testator. 
CAPITOLUL I. Generalități privind testamentul
Secțiunea 1.1. Noțiune
Întotdeauna testamentul a fost un act juridic solemn. Inițial, pater familias beneficia de o putere totală de decizie, iar mai târziu, in timpul cuceririlor romane, s-a adoptat cutuma prin care erau protejate rudele defunctului lăsându-le cel puțin o parte din bunurile testatorului.
În perioada vechiului drept românesc testamentul a avut două forme de manifestare: limba de moarte și diata. Limba de moarte a reprezentat prima formă testamentară exprimată pe cale verbală în prezența unui cleric, care mai târziu avea să le comunice moștenitorilor, voința dispunătorului. Diata era acea formă testamentară transpusă într-un înscris care era semnată, datată, iar la întocmirea sa asistau mai mulți martori. Astăzi testamentul reprezintă acel act juridic complex cu un cuprins variabil și determinat doar de voința autorului său.
Sectiunea1.2.Caracterele juridice ale testamentului
1.2.1. Act juridic unilateral 
Testamentul reprezintă atât o operațiune juridică (negotium juris) cât și suportul material(instrumentum probationis) ce include ultima voință a autorului său. Fiind un act unilateral , testamentul produce efecte juridice numai prin voința neîndoielnică a testatorului fără ca beneficiarii să fie informați in legătura cu existența sa, deoarece este un ”act nesupus comunicării” .
În consecință, legatarii nu pot decide în privința întocmirii testamentului, dar au posibilitatea să accepte ori să refuze dispozițiile sale, după decesul autorului.Testamentul nu iși pierde validitatea odată cu refuzul voluntar al legatului, însa dispozițiile testamentare devin ineficiente. Întocmirea acestui act juridic trebuie să respecte atât condițiile de fond ce se referă la conținutul testamentului cât și condițiile prevăzute de lege pentru liberalități . În doctrină este subliniată diferența dintre legat și testament pentru a evita greșeli în practică.
1.2.2.Act juridic personal
Nimeni nu poate întocmi testamentul în numele și în contul persoanei testatorului, deoarece este un act personal. De altfel, nici minorul sau interzisul judecătoresc nu pot fi reprezentați. 
De lege lata minorul fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu poate încheia un testament care cuprinde legate (nu poate dispune prin liberalități).Cu consimțământul părinților sau , după caz, a tutorelui , minorul are dreptul de a încheia testament cu privire la modul de organizare a propriilor funeralii și poate decide asupra destinației propriului corp, după moarte. De asemenea, minorul iși poate recunoaște copilul din afara căsătoriei, prin testament. Această recunoaștere nu poate fi revocată (art 416Ncc). Observând faptul că minorul, chiar și în mod excepțional, poate încheia un testament , în cazul interzisului judecătoresc acest lucru nu îi este recunoscut de lege.


Fisiere în arhivă (1):

  • Testamentul si formele sale actuale.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

I. Tratate, cursuri universitare, monografii 
1. Anca Roxana Adam, Drept civil- Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H.Beck, București, 2017;
2. Corneliu Turianu, Andrei Duțu, Drept civil. Compendiu, Editura Universul Juridic, București, 2016;
3. Dan Chirică, Tratat de drept civil - Succesiunile și liberalitățile, Editura C.H. Beck, București, 2016;
4. Dan Ștefan Spânu, Alexandru Spânu, Drept civil-Moștenirea, Editura C.H.Beck, București,2015;
5. Daniela Negrilă, Testamentul în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2013;
6. Daniela Negrilă, Moștenirea în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2015;
7. Daniela Negrilă, Dreptul de opțiune succesorală, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2014;
8. Daniela Negrilă, Dreptul de opțiune succesorală, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2016;
9. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral - Moștenirea testamentară, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2014;
10. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral - Transmisiunea și partajul moștenirii, Vol. III, Editura Universul Juridic, București, 2014;
11. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012;
12. Gabriela Cristina Frențiu, Comentariile Codului civil, Editura Hamangiu, București, 2013;
13. Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil - Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2012;
14. Miruna Tudorașcu, Adam Drăgoi, Dreptul asupra moștenirii, Editura Pro Universitaria, București, 2019;
15. Petrică Trușcă, Andrada Mihaela Trușcă, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.
II. Articole din reviste de spaecialitate
1. Anthony Murphy, Testamentele privilegiate în dreptul civil român și comparat, în „Dreptul”, nr. 8\2018, pp.19-33;
2. Mirela Carmen Dobrilă, Iertarea nedemnului: expresă, tacită sau recunoașterea unui drept de a culege legatul lăsat de catre testator după savârșirea faptei de nedemnitate succesorală? , în „Dreptul”, nr.7\2018, pp.63-73.
III. Acte normative
1. Noul Cod civil;
2. Noul Cod de procedură civilă;
3. Ordinul ministrului justiției nr 1903/2011.
IV. Surse Internet
1. https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3974
2. https://dexonline.ro/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!