Tratamentul Complex in Obezitatea Primara Asociata Patologiei Articulare Degenerative

Cuprins licenta Cum descarc?

C??it?lul 1 - Intr?duc?r?.4
C??it?lul 2 - ??tiuni t??r?tic? ?rivind ?b?zit?t?? ?rim?ra si ??t?l?gi? ?rticul?ra d?g?n?r?tiva.6
2.1. Caracteristici ?rivind ?b?zit?t?? ?rim?ra.6
2.1.1. ?ti???t?g?ni? ?f?ctiunii, incid?nt?.8
2.1.2. T?bl?ul clinic si ??r?clinic.10
2.1.3. Di?gn?stic si prognostic.12
2.1.4. Tr?t?m?nt c?m?l??.14
2.2. Caracteristici ?rivind patologia articulara degenerativa.21
2.2.1. ??tiuni d? ?n?t?mi? si fizi?l?gi?.21
2.2.2. ?ti???t?g?ni? ?f?ctiunii, incid?nt?.27
2.2.3. T?bl?ul clinic si ??r?clinic.28
2.2.4. Di?gn?stic si prognostic.30
2.2.5. Tr?t?m?nt c?m?l??.30
C??it?lul 3 - Studiu privind tratamentul complex in obezitatea primara asociata patologiei.36
3.1. Prezentarea cazului.36
3.2. Metode de evaluare.36
3.3. ?v?lu?r? initiala si finala.44
3.4. Tratament complex.48
3.4.1 Tr?t?m?nt m?d??amentos.48
3.4.2. Tratament dietetic.49
3.4.3 Tratament kinetic.55
C??it?lul 4 - CONCLUZII.57
Bibli?gr?fi?.59
ANEXE


Extras din licenta Cum descarc?

C??it?lul 1 - Intr?duc?r?
?b?zit?t?? ?st? t?rm?nul m?dic?l c?r? d?fin?st? ?cumul?r?? d? tesut adipos c?r??r?l in ??c?s. ?rivita d? mult? ?ri c? ? ?r?bl?ma ?st?tica, ?b?zit?t?? ?st? d? f??t ? b??la cr?nica c? nu tr?bui? n?glij?ta. ?b?zit?t?? ?st? ? ?f?ctiun? c?m?l??a, multif?ct?ri?la, c?r?ct?riz?ta ?rin cr?st?r?? gr?utatii c?r??r?l? ?? s??m? t?sutului ?di??s. In ultim?l? d?c?d?, ? d?v?nit un? din c?l? m?i fr?cv?nt? b?li d? nutriti? din lum?, ?vand ?m?l??r?? un?i ??nd?mii.
In lum? ??ista ??st? un mili?rd d? ??rs??n? ?dult? su?r???nd?r?l?, m?i mult? d?cat c?l? 800 d? mili??n? d? ??rs??n? c? suf?ra d? m?lnutriti?, s? ?r?ta in r???rtul ??S din 2014. C?l ?utin 300 d? mili??n? d? ?dulti sunt ?b?zi. D?ca in Chin?, J???ni? si in un?l? tari ?fric?n? ?r?c?ntul ?c?st?r? ?st? mic, sub 5%, in un?l? z?n? urb?n? din S?m??, numarul ?c?st?r? d??as?st? 75%.
In St?t?l? Unit?, 30% dintr? ?dulti sunt c?nsid?r?ti ?b?zi, circ? 60 d? mili??n? d? ??rs??n?. In ?ur???, r?c?rdul l? ?b?zit?t? ?st? d?tinut d? ??r?? Brit?ni? cu 23%, f?ta d? G?rm?ni? cu 12% si It?li? cu 8%. ?b?zit?t?? ?r?gr?s??za si in randul c??iil?r: in lum? ??ista 22 d? mili??n? d? c??ii ?b?zi cu varst? sub cinci ?ni. ?b?zit?t?? inf?ntila tind? sa i? ?r???rtii ?l?rm?nt? in Uniun?? ?ur????n?, und? 14 mili??n? d? c??ii sunt su?r???nd?r?li si numarul ?c?st?r? cr?st? ?nu?l cu ??r??im?tiv 400.000.
Hr?n? ?r?? b?g?ta in z?h?ruri si grasimi n?civ? si ?ctivit?t?? fizica r?dusa sunt ?rinci??l?l? c?uz? ?l? ?b?zitatii, c?r? l? randul ?i ?st? ?rinci??l? c?uz? ? un?r m?l?dii cr?nic? ?r?cum di?b?tul d? ti? 2, b?lil? c?rdi?v?scul?r?, hi??rt?nsiun?? ?rt?ri?l?, ?ccid?nt?l? v?scul?r? c?r?br?l?, b?lil? ?rticul?r? si un?l? f?rm? d? c?nc?r.
In R?mani?, ??r??im?tiv 30% din ???ul?ti? suf?ra d? ?b?zit?t? si 20% ?st? su?r???nd?r?la. ?umarul c??iil?r su?r???nd?r?li ?st? cu 18% m?i m?r? in ultimii z?c? ?ni. C?l? m?i ?f?ct?t? sunt ??rs??n?l? cu varst? intr? 15-64 d? ?ni.
C?nf?rm studiil?r C?ntrului d? c?lcul si st?tistic? s?nit?r? din c?drul ?inist?rului Sanatatii ?ublic? 40% dintr? c??ii sunt su?r???nd?r?li, 60% dintr? ?dulti sunt su?r???nd?r?li, i?r 30% sunt ?b?zi. ?r?c?ntul barb?til?r ?b?zi ?st? d? 27%, i?r c?l ?l f?m?il?r d? 29%.
C?nf?rm studiil?r S?ci?tatii d? ?nd?crin?l?gi? 7,7% din t?t?lul ???ul?ti?i m?sculin? ?st? ?b?za si 9,5% din t?t?lul ???ul?ti?i f?minin? ?st? ?b?za.
C?nf?rm studiil?r ?ur?st?t (Bir?ul ?ur????n d? st?tistica) ?b?zit?t?? ?st? f?ct?r d? risc in ??r??im?tiv 75% din b?lil? c?nt?m??r?n?. Un r?man din tr?i ?st? su?r???nd?r?l si unul din ??tru ?st? ?b?z. In R?mani? sunt ??st? 3,5 mili??n? d? ?b?zi, d??r 10% dintr? ?c?sti? m?rg l? un c?ntr?l m?dic?l si num?i unu l? suta dintr? ?i sunt inclusi intr-un ?r?gr?m n?ti?n?l d? ?duc?ti? im??triv? ?b?zitatii.
?b?zit?t?? r??r?zinta un f?ct?r d? risc ??ntru b?li c?rdi?v?scul?r?, hi??rt?nsiun? ?rt?ri?la, di?b?t z?h?r?t ti? 2, sindr?m d? ??n?? in s?mn, d??r?sii si un?l? f?rm? d? c?nc?r. ?? langa f??tul in sin? d? ? ?v?? ? gr?ut?t? ?r?? m?r?, ?st? f??rt? im??rt?nt si m?dul in c?r? ?st? distribuita ?c??st?. ?um?r??s? c?rc?tari ?u indic?t ca ? cr?st?r? ? circumf?rint?i ?bd?min?l? (un m?rk?r ?l ?b?zitatii ?bd?min?l?) s? ?s?ci?za c?l m?i d?s cu intr??g? ??t?l?gi? d???nd?nta d? ??c?sul ??nd?r?l. C?? m?i stransa l?gatur? ?st? intr? ?b?zit?t?? ?bd?min?la si ?s?-zisul sindr?m d? r?zist?nta l? insulina, c?r? duc? l? ???riti? di?b?tului z?h?r?t d? ti? 2. ??i mult, riscul ??ntru ?c?st ti? d? di?b?t s? l??ga d? circumf?rint? ?bd?min?la in m?d dir?ct si ind???nd?nt d? indic?l? d? m?sa c?r??r?la. ? c?t?g?ri? d? ?f?ctiuni strans c?r?l?t? cu ?b?zit?t?? sunt ?f?ctiunil? c?rdi?v?scul?r?. Intr? ?b?zit?t? si b?lil? d? inima ??ista mult? l?gaturi, ind??s?bi cand v?rbim d? c?rdi???ti? isch?mic? s?u insufici?nt? c?rdi?ca c?ng?stiva. S? sti?, t?tusi, ca si rinichiul j??ca un r?l im??rt?nt, ?rin int?rm?diul sist?mului r?nin?-?ngi?t?nsin?.
???riti? ?b?zitatii ?r?su?un? int?r?ctiuni multi?l? intr? f?ct?ri g?n?tici, s?ci?li, c?m??rt?m?nt?li, m?t?b?lici, c?lul?ri si m?l?cul?ri in urm? car?r? s? ?r?duc m?dificari ?l? b?l?nt?i ?n?rg?tic?. Cr?st?r?? l? niv?l gl?b?l ? ?r?v?l?nt?i ?b?zitatii si su?r???nd?rii s? d?t?r??za, ?? d? ? ??rt?, cr?st?rii ???rtului ?n?rg?tic, in s??ci?l d? ?lim?nt? cu d?nsit?t? c?l?rica cr?scuta, b?g?t? in grasimi, z?h?ruri, i?r ?? d? ?lta ??rt?, scad?rii ?ctivitatii fizic? c? urm?r? ? cr?st?rii s?d?nt?rismului.
?utriti? sanat??sa si c?mb?t?r?? ?b?zitatii sunt ?ri?ritati d? sanat?t? ?ublica. Cr??r?? un?r ?bic?iuri ?lim?nt?r? sanat??s? d? tim?uriu ?st? c?? m?i ?fici?nta m?t?da d? ?astr?r? ? starii d? sanat?t? ?? t?rm?n lung.
In b?lil? d?g?n?r?tiv? (s?u ?r?gr?siv?), ?artil? ?f?ct?t? ?l? c?r?ului s? d?t?ri?r??za t?t m?i mult ?? masura c? tr?c? tim?ul. ?rg?n?l? s?u t?suturil? ?tins? isi schimba structur? n?rm?la si d?vin dur?r??s? s?u nu m?i ??t functi?n?. B?lil? d?g?n?r?tiv? ??t ?f?ct? ?ric? ?rg?n s?u ?ric? ??rt? ? c?r?ului. B?lil? d?g?n?r?tiv? sunt ?s?ci?t? cu imbatranir??, c? urm?r? ? uzurii in?vit?bil? ? ?rg?nismului, si cu stilul d? vi?ta.
T?m? ?b?rd?ta in ?c??sta lucr?r? ???rtin? unui d?m?niu ?ri?rit?r d? sanat?t? ?ublica din Uniun?? ?ur????na si R?mani?, fiind inclusa in ?r?gr?mul ??ti?n?l d? ?r?v?nti? l?ns?t d? ?inist?rul Sanatatii i?r studiul d? c?z ? f?st r??liz?t ?? un m?mbru ?l f?mili?i.


Fisiere in arhiva (4):

  • Anexe.doc
  • prezentare power point .ppt
  • Primele doua pagini.doc
  • Tratamentul Complex in Obezitatea Primara Asociata Patologiei Articulare Degenerative.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. B?ciu, Cl., (1981), Ap?r?tul locomotor, Editur? Medic?l?, Bucuresti;
2. Budescu E., (2013), Biomec?nica gener?la, Editur? Universitatii ,,Alex?ndru Io?n Cuz?" I?si;
3. Bot?, Corneli?, (2002), Fiziologi? gener?la ?plic?ta in efortul fizic, Editur? Medic?la, Bucuresti;
4. Cordun, M?ri?n?, (1999), Kinetologie medic?la, Bucuresti, Editur? Ax?;
5. Cretu Anto?net?, (2003), Ghid clinic si ter?peutic fizic?l-kinetic in bolile reum?tice, Editur? Bren, Bucuresti;
6. Cretu Anto?net?, Boboc F., (2003), Ghid de kinetoter?pie in bolile reum?tice, Editur? Bren, Bucuresti;
7. Cretu Antoaneta, (1996), Afectiuni reumatice care beneficiata de kinetoterapie, Editura Romfel, Bucuresti;
8. Cretu Antoaneta, Popescu Anca Dana, (2014), Nutritie si sanatate, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti;
9. Flier J.S., M?r?tos-Flier E. Biology of obesity In H?rrison's Principles of Intern?l Medicine,17th Edition, McGr?w Hill Medic?l, 2008: 462-468;
10. H?ndr?-Luc?, V., Stoic?, I.?., (1982), Introducere in teori? mec?nismelor, vol. I, Editur? D?ci?, Cluj-N?poc?;
11. H?milton, N., Luttgens, K., (2002), Kinesiology. Scientific b?sis of hum?n motion, McGr?w-Hill, New York;
12. Hancu N. si col?b.(2001) Recom?ndari pentru M?n?gementul obezitatii si supr?ponderii l? ?dulti. Jurn?lul Roman de Di?bet, Nutritie, Boli met?bolice, vol. 2, supliment 1;
13. Iord?che, N., (2004), Tendinte ?ctu?le in tr?t?mentul mininv?ziv ?l obezitatii, Bucuresti, Editur? Medic?la;
14. L?c?tis, D., Crete?nu, Gh., (1978), Obezit?te?, I?si , Editur? Junime?;
15. Mogos, Gh., I?nculescu, ?lex., (1974), Compendiu de ?n?tomie si fiziologie ? omului, Editur? Stiintifica, Bucuresti;
16. M?ngeron, D., Irimiciuc, N., (1974), Curs de mec?nica cu ?plic?tii in inginerie, vol. II, Mec?nic? sistemelor de solide rigide, f?sc. 1, Cinem?tica si din?mic? sistemelor mec?nice, Institutul Politehnic I?si;
17. Neum?nn, Don?ld, ?., (2002), Kinesiology of the musculoskelet?l system: found?tions for reh?bilit?tion, Mosby Inc., St. Louis, Missouri, USA;
18. P?pili?n, V., (1982), An?tomi? omului, vol. 1, ?p?r?tul locomotor, Editur? Did?ctic? si Ped?gogica, Bucuresti;
19. Popescu, M., Tr?nd?fir, T., (1998), Artrologie si Biomec?nica, Editur? Sc?iul, Bucuresti;
20. P?r?skev?s, G. K., (2011), Hum?n lig?ments cl?ssific?tion: ? new propos?l in Vi? Medic?, Foli? Morphol. Vol. 70, No. 2, pp. 61-67;
21. P?pili?n, V., (1982), An?tomi? omului, vol. 1, ?p?r?tul locomotor, Editur? Did?ctic? si Ped?gogica, Bucuresti;
22. Poter?su, V.F., Popescu, D., (1995), Curs de mec?nic? teoretic?, vol. 1, 2, Universit?te? Tehnic? "Gh. As?chi" I?si;
23. Radulescu, E., (2006), Cev? in plus despre surplus, Bucuresti, Editur? Vi?ta si sanat?te, Bucuresti;
24. Rom?n G., Formiguer? X., Hancu N.,(2003), Obesity, Type 2 Di?betes Mellitus ?nd C?rdiov?scul?r Risk. Suggested recommend?tions for the clinic?l m?n?gement of obesity in Type 2 Di?betes Mellitus. In N. Hancu (ed) C?rdiov?scul?r risk in Type 2 di?betes. ?ssessment ?nd control, Editur? Springer, 2003:98-118;
25. Rom?n G?briel?, Hancu N., Nita Cristin?, (2008), F?rm?coter?pi? controlului ponder?l si ? comport?mentului ?liment?r In F?rm?coter?pi? di?betului z?h?r?t, N. H?ncu, G.Rom?n, I.? Veresiu (coordon?tori), Editur? Echinox, Cluj N?poc?;
26. *** Obesity M?n?gement T?sk Force of the Europe?n ?ssoci?tion for the Study of Obesity. M?n?gement of Obesity in ?dults: Europe?n Clinic?l Pr?ctice Guidelines. Obesity F?cts 2008;1:106-116;
27. http://biotech.icmb.utex?s.edu/se?rch/dict-se?rch.html/;
28. http://www.nucleusc?t?log.com;
29. http://ro.scribd.com/doc/124989442/C?rte-Reum?tologie-2009-Rosulescu#scribd;
30. https://www.iqwig.de/downlo?d/N11-01_?rthroskopie-des-Kniegelenks-bei-Gon?rthrose_?bschlussbericht.pdf;
31. http://?pps.who.int/iris/bitstre?m/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?u?=1;
32. http://www.ccss.ro/public_html/?q=content/cnsisp;
33. http://www.sre.ro/;
34. http://ec.europ?.eu/eurost?t/st?tistics-expl?ined/index.php/M?in_P?ge;
35. http://www.slidesh?re.net/CorneliuVl?s/curs6r02006.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!