Ultrajul

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj.3
1.1 Noţiunea de autoritate.3
1.2 Evoluţia în timp a incriminării ultrajului.7
1.3 Elemente de drept comparat cu privire la infracţiunea de ultraj.12
1.4 Aspecte comune ale infracţiunilor contra autorităţii.14
Capitolul ll. Conţinutul legal şi conţinutul constitutiv al infracţiunii de ultraj.22
2.1. Conţinutul legal al infracţiunii de ultraj.22
2.1.1 Reglementarea legală a ultrajului.23
2.2. Obiectul infracţiunii .25
2.2.1 Obiectul juridic special.25
2.2.2 Obiectul juridic material.25
2.3. Subiectul infracţiunii de ultraj.25
2.3.1 Subiectul activ.25
2.3.2 Subiectul pasiv.26
2.4. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de ultraj.34
2.4.1 Latura obiectivă.35
2.4.1.1 Elementul material.35
2.4.2.2 Urmarea imediată.38
2.4.2.3 Legătura de cauzalitate.40
2.4.2 Latura subiectivă.42
Capitolul lll. Alte aspecte cu privire la infracţiunea de ultraj.45
3.1. Forme. Modalităţi. Sancţiuni.45
3.1.1 Formele infracţiunii.45
3.1.2 Modalităţile infracţiunii.45
3.1.2.1 Modalităţi normative.45
3.1.2.2 Modalităţi agravante.46
3.1.3 Sancţiuni. Cazuri speciale de pedepsire. .49
3.2.Legături şi asemănări cu alte infracţiuni.51
3.3.Aspecte procesuale.64
3.4. Aspectele particulare ale infracţiunii de ultraj în legile speciale.65
3.4.1 Relaţia dintre reglementarea comună şi reglementarea specială.69
3.4.2 Obiectul ocrotirii penale.70
3.4.3 Subiecţii infracţiunii de ultraj.71
3.4.4 Latura obiectivă.72
3.4.5 Latura subiectivă. 73
3.4.6 Formele infracţiunii.74
3.4.7 Regimul sancţionator.74
3.4.8 Aspecte procesuale.75
3.5. Aspecte criminologice.75
Concluzii.76
Bibliografie.77


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj
1.5 Noţiunea de autoritate
În sistemul de organizare al societăţii un rol important îl are autoritatea de care se bucură instituţiile publice învestite cu atribuţii de organizare, conducere şi îndrumare a unor importante sectoare ale vieţii social-economice şi politice.
Autoritatea, înţeleasă în sens larg ca un prestigiu de care trebuie să se bucure instituţiile publice în activitatea lor, influenţează direct modul şi eficienţa realizării atribuţiilor specifice acestor organe. Această simbioză între auto¬ritatea unui organ şi atributele puterii sale publice este organică şi deci ine¬vitabilă, înfăptuirea înseşi a împuternicirilor unei instituţii publice necesită un anumit grad de credibilitate din partea destinatarilor acestei activităţi, care este asigurat de însăşi autoritatea organului respectiv. 
Organele de stat sunt structurate şi funcţionează în conformitate cu principiul separaţiei puterilor consacrat prin Constituţie. 
Legea penală îşi aduce contribuţia specifică, prin incriminările cuprinse în art.236-244 Cod Penal, la protejarea acestei importante valori sociale, care este autoritatea publică. Dar infracţiuni contra autorităţii există şi în legi speciale. 
Revenirea României în rândul democraţiilor europene a avut un rol determinant şi în planul reglementărilor constituţionale cu privire la organizarea statului, spiritul principiului separaţiei puterilor în stat impunându-se ca o constantă în activitatea de elaborare a Constituţiei din 1991. 
Ca atare întreg Titlul III din legea fundamentală reglementează organizarea şi funcţionarea celor trei puteri ale statului denumite „Autorităţi publice”.
Astfel, în articolul 58 şi următoarele sunt cuprinse dispoziţii fundamentale cu privire la Parlament, unica autoritate legiuitoare a ţării.
În continuare, articolul 80 şi următoarele se referă Preşedinte care alături de Guvern constituie puterea executivă.
Referindu-se la puterea judecătorească, Constituţia cuprinde în articolele 123-133 dispoziţiile-cadru ale organizării şi înfăptuirii acesteia.
O amplă secţiune din Titlul III se referă la ansamblul organelor administraţiei publice prin care se realizează organizarea executării legii şi executarea în concret a acesteia la nivelul colectivităţilor locale şi a colectivităţilor naţionale (articolele 115,116,119-122). 
De asemenea finanţele publice beneficiază de o reglementare detaliată în articolele 136-139 din Constituţie.
Pentru asigurarea controlului constituţionalităţii legilor norma fundamentală instituie un organ jurisdicţional special şi specializat, în cadrul Titlului V (articolele 140-145) numit Curtea Constituţională. 
Instituţia publică trebuie privită totodată şi ca un ansamblu de elemente organizate prin voinţa legii pentru realizarea sarcinilor care îi sunt conferite.
În acest sens, relevantă este ideea exprimată în doctrină potrivit căreia, instituţia publică, privită ca organizaţie, presupune existenţa următoarelor elemente: elementul uman care formează personalul instituţiei, mijloacele materiale şi financiare, competenţa şi personalitatea juridică a acesteia . 
Ca atare, toate activităţile de interes public prin care se exercită autoritatea statului sau se realizează serviciile publice de interes naţional sau local se înfăptuiesc de oameni care sunt încadraţi în diferite funcţii în instituţia respectivă, cu mijloace materiale sau băneşti cu care sunt înzestrate acele organe şi organizaţii şi cu ajutorul competenţei şi personalităţii juridice conferite de lege.
Problematica elementului uman, a persoanelor care fac parte din instituţiile publice prezintă o importanţă deosebită pentru buna organizare şi funcţionare a acestor organizaţii, deoarece calităţile şi conduita lor condiţionează însăşi eficienţa activităţii instituţiilor respective. 
Este un adevăr demonstrat de ştiinţa dreptului administrativ, că serviciile publice nu valorează decât atât cât sunt de competenţi funcţionarii statului şi cât de corectă este comportarea lor.
Funcţionarul este chintesenţa, expresia socială, concentrată a instituţiilor publice. Şi, cum orice funcţionar vine în contact direct cu publicul în chestiuni sensibile şi presante, nici un funcţionar public nu poate să-şi permită o derogare de la promptitudine şi corectitudine.


Fisiere în arhivă (1):

  • Ultrajul.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1) Mircea Bădilă, Drept Penal Partea Specială, vol 1, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2006.
2) Mihail Udroiu, Fişe de drept Drept Penal Partea Specială, Ediţia 2, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013.
3) Ovidiu Predescu, Angela Hărăşteanu, Drept Penal Parte Specială. Examinare comparativă a Codului Penal cu Noul Cod Penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
4) Vasile Păvăleanu, Drept Penal Special, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009.
5) Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Paşca, Drept Penal Parte Specială, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012, vol I.
6) Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept Penal Parte Specială- Teorie şi practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
7) Popescu Mihaela Agata, Drept Administrativ Partea Generală – manual de studiu individual, editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2012.
8) Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, ed.4, vol.II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
9) Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a III-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007.
10) Drăganu Tudor, Liberul acces la justiţie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
11) C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, B. Bulai, C. Mitrache, Instituţii de drept penal, Editura TREI, 2008.
12) I. Iovănaş, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1977.
13) Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, - Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol. IV, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1969.
14) GLAVA 44- Cartea Românească de învăţătură ( Editura Academiei 1965)
15) Dionisie Fotino – Istoria Daciei , t II.
16) A. Dincu, Drept penal. Partea generală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, 1975.
17) I. Munteanu, Gravitatea vătămării produse, unic criteriu de delimitare între forma agravată a infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi infracţiunea de vătămare corporală, RRD 2/ 1974.
18) V. Dongoroz, Gh. Dărângă ş.a. „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică Bucureşti, 1968.
19) Tudorel Toader, Drept Penal Român. Partea Specială, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.
20) C. Beleiu, Drept civil, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1999.
21) V. Rămureanu, Aspecte ale încadrării juridice a sustragerii bunurilor sechestrate, în Justiţia Nouă nr. 3/1965.
22) O. Loghin, A. Filipaş , „Drept penal. partea specială” , Bucureşti 1992..
23) G. Nistoreanu, A. Boroi, - Drept penal, partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
24) Valentin Iftenie- Medicina legală din perspectivă juridică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.
25) I.Dumitru, “Semnificaţia noţiunii de misiune”, pr. în art.1 din Decretul-lege nr.41/1990.
26) V.Pătulea, Notă critică la Decizia nr.321/1990 a Trib. jud. Suceava; Dr. nr. 2-3/1991.
27) I.Dumitru, “Aplicarea procedurii specifice de urgenţă în cazul faptelor penale care nu sunt flagrante”, Drept nr.8/1992.
28) V.Dongoroz, Gh. Dărângă ş.a. “Noul Cod Penal şi Codul Penal anterior: prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968. 
29) Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Gheorghe Nistoreanu, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, Alexandru Boroi, Drept Penal. Partea specială – Teorie şi practică judiciară. Vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
Legislaţie
1. Constituţia României 2003, Ed. Stefan, Bucureşti, 2003.
2. Codul penal român. Codul de procedură penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.
3. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
4. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.
5. Legii 140 / 1996.
6. Decretului Lege nr. 41 / 1990 privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate.
7. Legea nr. 26 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
8. Hotărârea Guvernului nr. 131 / 1991.
9. Legea nr. 74 / 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.
Surse electronice
1. http://www.monitoruloficial.ro 
2. www.echr.coe.int
3. www.contabilul.ro
4. http://www.scribd.com/
5. http://www.dreptonline.ro
6. http://www.juridice.ro
7. http://www.scritube.com
8. http://www.tocilar.ro
9. http://facultate.regielive.ro 
10. www.legalis.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!