Victimizarea copilului - efecte pe termen lung

Cuprins licență

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. Considerații privind conceptele de violență, victimă și victimzare
1.1. Conceptul de violență, formele și tipurile acesteia
1.1.1. Noțiunea de violență în sensul legii naționale și internaționale și al doctrinei
1.1.2. Formele violențelor ce pot fi exercitate asupra copiilor și minorilor
1.1.2.1. Formele violenței domestice asupra copiilor și minorilor
1.1.2.2. Formele violenței în școli asupra elevilor
1.1.2.3. Formele violenței grupurilor sociale asupra copiilor și minorilor
1.1.3. Tipurile de violență exercitate asupra copiilor și minorilor
1.1.3.1. Violențe directe: verbale, fizice, sexuale, psihologice, economice, sociale, spirituale și prin neglijare
1.1.3.2. Violențe structurale, urmare a inegalităților economice și a celor dintre sexe
1.1.3.3. Violențele culturale, prin care violența directă și structurală devin legitime
1.2. Conceptul de victimă și de victimizare a copiilor și minorilor
1.3. Cauzele și factorii de risc cu rol important în promovarea violenței asupra copilului
CAPITOLUL II. Consecințele violențelor exercitate și determinate de victimizarea copiilor
2.1. Consecințele violenței asupra sănătății copiilor și minorilor
2.1.1. Consecințe fizice ale violențelor
2.1.2. Consecințe emoționale, psihologice, atitudinale și comportamentale
2.1.3. Consecințe asupra sănătății sexuale și reproductive
2.2. Consecințele pe termen lung ale victimizării copiilor
2.2.1. Consecințe privind dezvoltarea, educația și instruirea pentru viață a copiilor victimizați
2.2.2. Consecințe privind integrarea în muncă și societate a tinerilor
2.2.3. Consecințe referitoare la întemeierea unei familii și relațiile din familie
CAPITOLUL III. Prevenirea victimizării copiilor și a consecințelor acesteia
3.1. Principalele metode și mijloace de prevenire a violențelor și victimizării copiilor în familie
3.2. Principalele căi de prevenire a violențelor și victimizării copiilor în instituțiile de învățământ
3.3. Metode și mijloace de prevenire a violențelor și victimizării copiilor la nivelul societății
CAPITOLUL IV. Studiu de caz: Agresiunea sexuală săvârșită împotriva copilului. Forme. Cauze. Consecințe pe termen scurt. Consecințe pe termen lung. 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXA NR.1 - Raport de expertiză psihologică;
ANEXA NR.2 - Raport de expertiză medico-legală;
ANEXA NR.3 - Declarație persoană vătămată;
ANEXA NR.4 - Declarație martor;
ANEXA NR.5 - Planșă fotografică privind examinarea victimei;
ANEXA NR.6 - Ancheta socială.


Extras din licență

INTRODUCERE
Motivarea alegerii temei
Dacă eșecurile din domeniul infrastructurii sau economic pot fi eradicate sau diminuate prin intermediul unor regementări de ordin economic sau legislativ, eșecurile privind educația copiilor noștri au consecințe pe termen lung și ne afectează identitatea națională.
Principalul motiv pentru care am ales tema „Victimizarea copilului-efecte pe termen lung” îl constituie faptul că acest sector este mult mai puțin cunoscut, înțeles și cercetat în țara noastră, în ciuda faptului că ne întâlnim cu această formă de victimizare atât în cadrul familial dar și în societate și la nivel instituțional.
În ultimul timp societatea românească se confruntă cu un fenomen aflat în plină ascensiune, reprezentat de abuzurile împotriva copiilor, iar adevăratele impedimente în drumul prevenirii și diminuării victimizării copilului îl constituie pe de o parte cunoașterea deficitară a noțiunilor teoretice privind problematica abuzurilor asupra copilului și consecințele acesteia pe termen lung asupra dezvoltării armonioase a acestuia, iar pe de altă parte numărul redus al specialiștilor din această arie de activitate dar și lacunele din domeniul legislativ.
Cele mai frecvente sunt cazurile de abuz fizic și emoțional, violențe exercitate asupra copilului, fie că au loc în cadrul familial sau în afara sa, fiind puse în practică atât de părinți iar uneori chiar de cadrele didactice, această formă de violență este considerată de cele mai multe ori chiar o metodă educativă, însă, în realitate nu se cunosc adevăratele efecte distructive pe care acest gen de comportament le are în timp asupra copilului.
Astfel, această temă își propune să scoată din umbră fenomenul victimizării copilului și să evidențieze efectele nefaste ale acestuia, care, incorigibil va pune o amprentă negativă asupra copilului de-a lungul vieții sale. De asemenea, prezenta lucrare urmărește să evidențieze modul în care pe de o parte familia copilului, pe de altă parte sistemul de învățământ, prin cadre didactice și colegi își pot pune amprenta asupra acestuia. Familia și mai apoi școala, au rolul de a forma și educa un copil, de a-l pregăti pentru viață, de a-l ocroti și a-i apăra interesele. Abuzurile exercitate de părinți și nu numai, pot afecta ireversibil dezvoltarea armonioasă a copilului, pot modifica structura personalității acestuia și au ca efect alterarea relațiilor umane, percepției asupra oamenilor și a vieții.
Problematica abordată și scopul lucrării
Lucrarea este structurată dintr-o parte teoretică ( formată din trei capitole) și o parte practică (în cadrul căreia este tratat un studiu de caz privind săvârșirea unor fapte de natură sexuală asupra unui copil).
În partea de final sunt prezentate câteva concluzii cu asumarea unor propuneri în domeniul de cercetare analizat. 
Scopul cercetării constă în efectuarea unei analize complexe în ceea ce privește victimizarea copiilor în România, a formelor de abuz îndreptate împotriva acestei categorii de persoane, a cauzelor care conduc la existența unor astfel de fapte dar și a consecințelor pe termen lung pe care abuzurile, de orice fel le au asupra dezvoltării și deprinderilor sociale asupra copiilor, care în timp se vor maturiza și vor fi ei îșiși adulți.
De asemenea, această lucrare își propune să evidențieze și să analizeze comportamentul victimal, personalitatea și relațiile copilului cu elementul infractor dar și rolul victimei în mecanismul infracțional în cazul celor mai întâlnite forme de victimizare a copilului, respectiv abuzurile săvârșite de copii în cadrul familiei precum și victimizarea acestuia în cadrul instituțiilor de învățământ, dar și în societate.
Totodată, prezenta cercetare are scopul de a arăta, prin intermediul studiului de caz, speță concretă în care copiii au fost supuși victimizării, sub diferite forme, impactul pe care aceste abuzuri le-a avut asupra victimei în decursul timpului.
Importanța și actualitatea cercetării
De-a lungul timpului victimizarea copiilor a îmbrăcat diferite forme, la început aceștia erau crescuți și tratați fără nicio formă de afectivitate, reprezentând doar un pion în cadrul familial,fără vreo importanță deosebită, ulterior, transformându-se treptat în victime ale abuzurilor fizice, emoționale, psihice și chiar sexuale.
În ultimul timp a început să se acorde o importanță deosebită studierii victimologiei juvenile, acest fapt datorându-se în principal caracterului vulnerabil al acestui tip de victimă, generat în principal de neputință, copiii fiind categoria de persoane lipsite de experiență, capacitate de exercițiu, imaturi atât din punct de vedere fizic cât și psihic, care necesită în permanență nevoia de a fi apărați pentru a nu cădea victime ale abuzurilor de orice fel.
Nevoia armonizării efortului comun, de a le oferi o protecție reală copiilor victimizați trebuie să constituie o prioritate luând în considerare efectele pe termen lung pe care abuzurile le au asupra acestora, asupra dezvoltării durabile a copilului și a comportamentului său în cadrul normelor de conviețuire socială.
Victimizarea copilului este un fenomen de o complexitate aparte, care are consecințe pe termen lung în dezvoltarea viitoarei persoane adulte, mai întâi asupra adolescentului și în timp asupra adultului, provoacă o vulnerabilitate în relațiile interumane de zi cu zi, făcându-l să perceapă și să înțeleagă mediul în care trăiește ca fiindu-i ostil.
Faptul că într-o societate care se dorește a fi într-un parcurs de evoluție continuă, minorii sunt abuzați atât în familie cât și în mediul extern, ar trebui să ridice un semn de întrebare pentru fiecare dintre noi și anume: Noi ce facem pentru a ne ajuta copiii?
Actualitatea lucrării este determinată de amploarea îngrijorătoare pe care a luat-o în ultimii ani abuzurile săvârșite de către membrii familiei îndreptate asupra copiilor, dar și abuzurile săvârșite în incinta sau în apropierea unităților de învățământ. Un alt aspect de o gravitate deosebită îl constituie tendința ascendentă, sau mai concret „scoaterea la lumină” a cazurilor în care copiii sunt supuși abuzurilor sexuale.
De asemenea, actualitatea temei derivă din contextul epidemiologic actual, care în aparență nu are nicio legătură directă de cauzalitate cu evoluția fenomenului violenței asupra copiilor. Însă, „măsurile menite să controleze pandemia au amplificat riscurile de violență fizică, sexuală și emoțională la care sunt expuși copiii.” 
Importanța temei de cercetare este generată de faptul că minorii reprezintă una dintre cele mai importante categorii din țara noastră, iar faptul că mulți dintre ei sunt supuși diferitelor forme de victimizare, nu poate conduce decât la o existență fără sens în viața de familie si la o alterare generală a societății dacă nu sunt luate măsuri ferme de prevenire sau de stopare a acestui fenomen prin diferite strategii la nivel național, desfășurate de instituțiile specializate în acest domeniu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Victimizarea copilului - efecte pe termen lung.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

- Adrian Neculau și Ferreol Gilles, (2003) Violența.Aspecte Psihosociale, Editura Polirom, București, 
- Ana Muntean, Anca Munteanu, (2011) Violență, traumă, reziliență, Editura Polirom, Iași;
- Barbu Nicu Damian, (2015) Investigații Criminale, Editura Sitech , Craiova;
- Catalin Luca, (2014), Expertiza psihologica a copilului abuzat/neglijat, Editura Hamangiu, Bucuresti;
- C.Gros, (1992) Dicționar Enciclopedic de psihiatrie, București;
- ****Colectiv, (2014) Noul Cod Penal Comentat, Partea Specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București.
- Ina Curic, Lorena Văetiși (2005), Inegalitatea de gen: violența invizibilă, Editura Eikon, Cluj Napoca;
- Ion Miron, V. Bujor Violența sexuală, aspecte juridico-penale și criminologice, Chișinău, 2001;
- Mădălina Constantin (2004) Maltratarea copilului - între cunoaștere și intervenție, Editura Lumen, București;
- Mitrofan, Nicolae (1996) Agresivitatea- Psihologie socială, Editura Polirom, Iași;
- Declarația Secretarului General al ONU, Antόnio Guterres, cu privire la impactul COVID-19 asupra copiilor, Iunie 2020, accesat în data de 12.04.2021;
- Organizația Mondială a Sănătății, Geneva, 2002, accesat în data de 02.05.2021;
- Alina-Cornelia Căprioară, Florin-Mihai Căprioară, Ce este și ce nu este violența? Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” - Volum 2
- Gheorghe Florian, Mihaela Pușcaș. Abuzurile asupra copilului. Forme, motivație, consecințe, „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XIX, nr. 5- 6;
- Codul Penal, Codul de Procedură Penală, (2015) Editura C.H Beck, București;
- Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, (2018) Editura Hamangiu, București;
- Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale;
- Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței in familie;
- Metodologie-cadru din 19 ianuarie 2011 privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie;
- OUG Nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!