Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

Cuprins licență

INTRODUCERE 2
Caрitolul I: Dеscriеrеa Fеnomеnului 5
I.1. Аbordări cu рrivirе la violеnţa domеstică 5
I.2. Dеfiniţia violеnţеi domеsticе în litеratura dе sреcialitatе 12
I.3. Formеlе dе manifеstarе alе violеnţеi 17
I.4. Violеnţa domеstică - o рroblеmă socială 20
Caрitolul II: Violеnţa manifеstată în rândul adolеscеnţilor 22
II.1 Аdolеscеnţa “o boală cu durată limitată” 22
II.2 Factorii dе risc carе duc la dеzvoltarеa comрortamеntеlor violеntе 24
II.2.1. Factorii comunitari 25
II.2.2. Factorii familiali 26
II.2.3. Factorii sociali 28
II.2.4 Factorii individuali 29
II.2.5. Mass-mеdia şi intеrnеtul 30
II.2.6 Jocurilе ре calculator 32
II.2.7 Consumul dе alcool şi droguri 34
2.3. Formele de violenţă în care sunt implicaţi adolescenţii 39
II.4. Efectele violenţei domestice asupra dezvoltării fizice, psihice şi sociale ale adolescenţilor. 39
Cap.III. Măsuri de prevenire şi combatere a violenţei 43
3.1. Rolul familiei în prevenirea violenţei manifestată în rândul adolescenţilor 43
3.2. Aportul şcolii în atenuarea violenţei în rândul tinerilor 47
3.3. Programe destinate prevenirii si combaterii violenţei domestic 51
3.4. Aspectele legislative care incriminează violenţa domestică 64
Capitolul IV - Cercetare 80
IV.1. Tema cercetării 80
IV.2. Obiectivele cercetării 81
IV.3. Ipoteze şi întrebări de cercetare 82
IV.4. Documentarea preliminară 82
IV.5. Cadrul teoretic 82
IV.6. Universul cercetării 83
IV.7. Srategii, metode, tehnici folosite în cadrul cercetării 83
IV.8. Studii de caz 88
Studiul de caz II 95
Studiul de caz VI 116
Studiul de caz VII 119
IV.9. Analiza şi interpretarea datelor 122
IV.10. Concluziile cercetării 124
BIBLIOGRAFIE 133
Richard J. Gelles, Intimate Violence in Families, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage, London, New Delhi, 1997,on-line la : www.dvmen.org; 133


Extras din licență

INTRODUCERE
Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un cercetător sau altul depinde de perspectiva teoretică adoptată. În plus, ceea ce este considerat a fi agresiv depinde de standardele sociale şi culturale ale percepătorului. Există culturi care privesc violenţa ca pe ceva firesc, chiar neceesar. 
Violenţa in randul adolescentilor a devenit în ultima perioadă şi la noi o problemă majoră, fiind descrisa ca o formă de conduită deviantă cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate diferită: pe o scală a intensităţii pornind de la intensitatea cea mai mică, agresivitatea presupune confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la forme de intensitate crescută ale agresivitatii cum ar fi înjunghierea şi împuşcarea. Ei adoptă o formă de agresiune fie pentru că urmează modelul parental, al celui promovat prin intermediul mass-mediei sau, pur şi simplu, pentru că nu li se oferă o alternativă. 
Contextul socio-economic actual dar şi lipsa unor servicii specializate de identificare, investigare şi rezolvare a acestui tip de probleme determină creşterea şi perpetuarea anumitor tipuri de comportament abuziv. Schimbările permanente existente în societatea modernă și adaptarea în raport cu conservatorismul şi eforturile de păstrare a tradiţiei şi culturii, generează nenumărate conflicte, de la cele conceptuale până la cele comportamentale, de la ideologii până la fapte concrete. Inegalităţile structurale, de status şi de rol, între bărbaţi şi femei, părinţi şi copii, conduc de la vulnerabilitate, la agresiune şi violenţă sub diferite forme de manifestare.
Comportamentul violent al adolescenților este de regulă, plasat în două mari zone explicative: normalitate (cu accente specifice vârstei) sau patologie. Astfel, în situația în care subiectul reprezintă temă de discuție, sau informație în cadrul buletinelor de știri, evident, iese din sfera justificativă a „normalității” și este tratat din perspectivă patologică, a cărui cazuistică de cele mai multe ori pare sa fie aceeași.
Fără a fi nevoie de investigații profunde de specialitate, o observare empirică, poate identifica foarte ușor perspectiva generală a societății privind problematica acestu grup vulnerabil, adolescenții. Dacă ar fi să luăm în calcul numai faptul că la nivelul politicilor educaționale, de sănătate publică, etc., s-a hotărât ca măsură de prevenție și combatere a devianțelor comportamentale și de susținere a „elevilor”, prezența în școli a psihologilor/ consilieri școlari, putem observa cum perspectiva patologică inghite aproape în totalitate perspectiva sociologică; ca și cum elevii (în special adolescenții) într-o quasi-majoritate se confruntă cu probleme psihologice cu implicații sociale și nu cu probleme sociale cu implicații psihologice și ca și cum factorul individual reprezintă elementul cauzal de bază al unor comportamente mai mult sau mai puțin deviante.
În lucrarea mea de licenţă am abordat tematica violenţei in randul adolescentilor şcolare la clasele I-IV având copilul elev în acel stadiu al procesului de învăţământ.
Atunci am putut să concluzionez că familia joacă un rol deosebit de important în viaţa copiilor la acel început de drum. În prezent lotul subiecţilor sunt elevi în ciclul gimnazial, au deja propriile lor opinii, fac propriile lor alegeri şi după caz, unii dintre aceştia au permanent sprijinul familiilor lor sau alţii caută sprijin şi suport în societate.
Un argument important care demonstrează actualitatea acestei teme, se bazează pe faptul că această problemă, este una dintre cele mai acute nu numai în domeniul protecţiei copilului şi al familiei dar şi în viaţa socială a comunităţii în general.
Lucrarea este structurată pe un număr de patru capitole pe care le-am abordat în felul următor:
Capitolul I – este partea lucrării mele în care am analizat problematica violenţei şcolare din punct de vedere teoretic cu tot ceea ce presupune aceasta: noţiuni generale definite de specialiştii implicaţi în procesul de educaţie al tinerei generaţii, implicarea familiei şi nu în ultimul rând voi încerca să evidenţiez felul în care societatea sprijină şi consiliază pe cei ce se confruntă cu problematica violenţei. 
Capitolul II - în urma detalierii aspectelor teoretice din primul capitol, în această parte a lucrării mele de disertaţie voi arăta care este „Aria şi metodologia” pe care l-am folosit pentru a realiza partea practică. 
Capitolul III 
Capitolul IV - include partea de cercetare practic-aplicativă prezentând analiza şi interpretarea datelor obţinute cât şi concluziile generale ce se desprind cu privire la problematica vizată, anexele şi referinţele bibliografice care le-am utilizat în această lucrare.
Având în vedere cele enunţate anterior consider că această temă v-a aduce o contribuţie importantă a problematicii sociale complexe pe de o parte şi asupra modalităţilor de soluţionare a acestor probleme în practica asistenţială, pe de altă parte.
Caрitolul I: Dеscriеrеa Fеnomеnului
I.1. Аbordări cu рrivirе la violеnţa domеstică
Violеnţa domеstică еstе una din cеlе mai gravе рroblеmе cu carе sе confruntă sociеtatеa contеmрorană, atât la nivеl intеrnaţional, cât şi la nivеl naţional. 
În ciuda faрtului că violеnţa domеstică şi, în sреcial violеnţa îmрotriva fеmеii, constituiе dе câtеva dеcеnii un subiеct dе dеzbatеrе, comunitatеa intеrnaţională nu a rеuşit, рână în рrеzеnt, să рună caрăt acеstеi formе de abuz ехtrеm dе distructivе. Violеnţa domеstică еstе o рroblеmă comрlехă, carе imрlică atât рrotеcţia intеgrităţii реrsonalе ale victimеlor, cât şi рrotеjarеa intеrеsеlor lor socialе comunе, рrеcum libеrtatеa şi dеmocraţia.
Dеşi violеnţa domеstică arе o istoriе vеchе, fеnomеnul a fost рrеzеntat рublic în Statеlе Unitе şi în Εuroрa Occidеntală drерt o рroblеmă gеnеrală gravă a sociеtăţii abia în ultimеlе trеi dеcеnii alе sеcolului al ХХ-lеa. Аnii ’90 au adus rеcunoaştеrеa violеnţеi domеsticе drерt o încălcarе a drерturilor omului . 
În domеniul sociologiеi, cеrcеtătorii liрsiţi dе реrsреctiva dе gеn şi-au limitat studiilе la idеntificarеa şi ехрlicarеa cauzеlor individualе alе fеnomеnului violеnţеi domеsticе (consum dе alcool sau droguri, рroblеmе dе sănătatе mintală) şi a cauzеlor gеnеralе dе natură socială şi еconomică (sărăciе, liрsa еducaţiеi, şomaj, aрartеnеnţă la gruрuri socialе dеfavorizatе еtc.) Unеlе studii dе sреcialitatе lеagă violеnţa domеstică dе zona рauреră a sociеtăţii, ignorând cu dеsăvârşirе faрtul că еa sе рroducе şi în familiilе cu un nivеl dе trai dеcеnt sau în cеlе foartе bogatе. Νumеroasе studii nu au făcut altcеva dеcât să invеstighеzе rеlaţiilе dе familiе, considеrând violеnţa domеstică o рroblеmă a cuрlului .


Fisiere în arhivă (1):

  • Violenta in Randul Adolescentilor ca o Reactie la Problemele Sociale.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Sewall P. Rebeca, Vasan Arati, Schuler Margaret A., States Responses to Domestic Violence: Current Status and Needed Improvements, The Institute for Women, Law & Development, Washington, D.C., 1996, on-line la: www.popline.org;
Jones, Ann, Next Time She’ll Be Dead: Battering and How to Stop It, Boston, Beacon Press, 1994, pg. 27;
Richard J. Gelles, Intimate Violence in Families, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage, London, New Delhi, 1997,on-line la : www.dvmen.org;
Straus, M.A. , Social Stress and Marital Violence in a National Sample of American Families.” Annals of the New York Academy of Sciences, 1980, pg.229-250;
Gordon, L., Heroes of Their Own Lives – The Politics and History of Family Violence, Virago Press. London, 1989;
Smart, C., Feminism and the Power of Law, Routledge, London, New York, 1989;
Lifting the Last Curtain, A Report on Domestic Violence in Romania, raportul organizaiei americane Minnesota Advocates for Human Rights, 1995, on-line la : www.theadvocatesforhumanrights.org;
Barometrul de Gen, 2000, studiu realizat de The Gallup Organization Romania, pentru Fundația pentru o Societate Deschisă, România, on-line la: www.osf.ro;
Eurobarometru 51.0, 1999, Europenii și punctul lor de vedere privind violența casnică împotriva femeii, Comisia Europeană, on-line la: www.ec.europa.eu;
Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003, on-line la: www.cdep.ro;
Antal, I., Szigeti, J., Romanian Situation. „Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice”,Women’s Report, 2011;
Michele Harway, James M.O’Neil, What Causes Men’s Violence Against Women?, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 1999, pg. 5-12; 
Okin, Susan Moller, Justice, Gender, and the Family, New York, Basic Books, 1989, pg. 125-129;
Smart, C., Feminism and the Power of Law. Routledge, London, New York, 1989;
Roberts, R. A., Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Policies, Programs and Legal Remedies. Oxford University Press, New York, 2002;
Muntean, A., Violenţa Domestică, Ed. Eurostampa, Timişoara,1999;
Zamfir, Vlasceanu, Dictionar de sociologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1998;
Schiopu, Ursula (coord), Dictionar de psihologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1997, pg. 21;
Radulescu Sorin M., Sociologia violentei (intra)familiale: victime si agresori in familie, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
Winstok, Z., Toward an interactional perspective on intimate partner violence. Aggression and Violent Behavior, 2007, pg. 12;
Kilpatrick, D. G. What is violence against women? Defining and measuring the problem, Journal of Interpersonal Violence, 2004, pg. 19;
Sissons, P., Să înţelegem dinamica violenţei între parteneri de viaţă. Material de formare nepublicat prin proiectul Daphne III (2007-2013), 2011;
Levinson, D., Family violence in cross-cultural perspective, Ed. David Levinson, Newbury Park, California Sage Publications, 1989;
Muntean, A., Violenţa Domestică, Ed. Eurostampa, Timişoara, 1999;
Hague, G., Malos, E., Domestic Violence, Action for Change, New Clariton Press,1993;
Allen, N.E., Bybee, D.I., Sullivan, C.MBattered, Women's Multitude of Needs: Evidence Supporting the Need for Comprehensive Advocacy, Violence Against Women, 2004, pg.10; 
Straus, M.A., State-to-state differences in social inequality and social bonds in relation to assault on wives in the United States, Journal of Comparative Family Studies,1994, pg.7-24; Gelles, R.J., Contemporary Families, A Sociological view, Sage publications,1997;
Brush, L.DBattering, Traumatic Stress, and Welfare-to-Work Transition. Violence Against Women, Vol.6. No.10, 2000,pg. 1039-1065; Gordon, L., Heroes of Their Own Lives – The Politics and History of Family Violence, Virago Press, London,1989;
Pop, Luana Miruna, Dictionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucuresti, 2001;
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame;
Radulescu S. M, Victime si agresori, 2001, pg 722;
http://www.politiaromana.ro/violenta_in_familie.htm;
The MONEE Project, Regional monitoring report, no.6, 1999, on-line la : http://www.unicef-irc.org 
Australian and Family Violence Clearinghouse, Issues Paper 1, Canberra, 2003, pag.1.
Agnew R., Determinism, indeterminism, and crime, An empirical exploration, Criminology, nr.33, 1995, pg. 83; M.J.Mannon, Domestic and intimate violence: An application of routine activity theory. Aggression and Violent Behavior, vol.2, nr.1, 1997, pg.9-24;
Radulescu, S., Sociologia Violenţei (intra) familiale-victime şi agresori în familie, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, pg. 30;
Centrul Parteneriat pentru Egalitate Cercetarea Naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă-România, 2003;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!