Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Management

doc

Metode de calculație a costurilor la SC Motz East SRL

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc metodele de calculatie a costurilor precum şi analiza indicatorilor economico-financiari folosiţi în contabilitatea de gestiune a stocurilor în cadrul societăţii Motz East SRL, precum şi aspectele de natură teoretică, metodologică şi aplicativă, inclusiv abordarea contabilă a acestora. Lucrarea începe cu o scurtă prezentare a societăţii Motz EastS.R.L. din punct de vedere al obiectului de activitate, resurse umane, furnizori, concurenţă, şi o organigramă a societăţii după care este structurată în trei capitole: - analiz... vezi detalii

doc

Managementul muncii în echipă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei organizaţii, în general şi pentru Poliţie în special, în susţinerea acestui crez încercând să aduc argumente. În cadrul primului capitol sunt studiate şi prezentate conceptul şi noţiunea de grup, social dar şi profesional, caracteristicile, formarea şi structura grupului de muncă. Şi pentru ca managementul e domeniul din perspectiva căruia am tratat subiectul, în finalul capitolul se regăsesc aspecte despre conducerea grupurilor de muncă şi particular... vezi detalii

doc

Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului

INTRODUCERE Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor, instituţiilor şi altor organizaţii. Eficienţa activităţilor ce se desfăşoară într-o organizaţie este strâns legată, chiar direct determinată de managementul creativităţii, de curajul de a părăsi unele rutine devenite ineficiente şi de a risca introducerea altora. Astăzi se pune problema, care din strategiile creativităţii sau a îmbunătăţirii continue, este mai potrivită în această etapă pentru întreprinderile româneşti. Greşeala provine din fap... vezi detalii

docx, mpp

Project Management and Product Lifecycle Management

Introducere Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale legate de Project management şi Product lifecycle management cu aplicaţii în industria autovehiculelor. Ceea ce m-a determinat să aleg aceasta temă a fost interesul meu pentru domeniul auto dar şi tendinţa actuală a tuturor specialistilor de susţinere a evoluţiei industriilor prin tehnologie informatică inovativă. Lucrarea de faţa cuprinde patru capitole grupate în două parţi: una teoretică şi una aplicativă. Prima parte, partea teoretică, este formată din două capitole cu noţiuni generale despre Project managem... vezi detalii

doc

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare. Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează avantajele ei economice. Calitatea este privită ca un obiectiv social dorit dar contribuţiile sale la profitabilitatea întreprinderii sunt considerate marginale. 1.ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1 Principiile managementului calităţii Conducerea unei organiz... vezi detalii

doc

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această dirijare. În acord cu această afirmaţie motivaţia trebuie înţeleasă ca o structură cognitiv-dinamică, care dirijează acţiunea spre scopuri concrete. Astăzi există un mare interes în a studia motivaţia, cu scopul de a sporii eficienţa activităţilor profesionale şi de a investiga categoriile motivaţionale capabile să potenţeze scopurile. Este logic să acceptăm ideea că pe asemenea rute motivaţionale, angajatul va fi profund implicat în sarcinile de munc... vezi detalii

docx

Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL

În mediul de afaceri actual o componentă esenţială este motivarea personalului, deoarece de acest lucru depinde productivitatea şi responsabilizarea angajaţilor. Moralul unui angajat se referă la atitudinea faţă de muncă, de superiori şi de organizaţia din care face parte. Moralul ridicat - ca atitudine pozitivă vis-a-vis de de muncă - este rezultatul principal al satisfacerii nevoilor prin locul de muncă, sau ca rezultat al locului de muncă. În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajaţi doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fie... vezi detalii

doc

Creșterea cifrei de afaceri în cadrul farmaciilor Sensiblu

1. Stadiul actual al cercetării Cifra de afaceri exprimă totalitatea veniturilor obţinute din activităţi comerciale curente, fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori de măsurare a performanţelor economice ale unei întreprinderi. Practic, cifra de afaceri permite determinarea poziţiei pe piaţă a unei societăţi, oferă informaţii despre dinamica activităţii, şansele de extindere a afacerii sau importanţa întreprinderii în cadrul sectorului. În analiza economică-financiară sunt operaţionali următorii indicatori: Cifra de afaceri netă (CA) reprezintă un indicator al contului de profit... vezi detalii

doc

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Complexului Hotelier Minerva

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită acumulărilor din ultimul timp în procesul de reformă, ce vizează descentralizarea şi privatizarea acestui sector important al economiei. Sectorul privat hotelier din bucuresti a înregistrat o dezvoltare şi modernizare, astfel, reunind tradiţia de mai multe secole a ospitalităţii cu restricţiile unei gestiuni performante, activitatea din hotel Minerva se desfăsoară astfel încât să menţină o poziţie bună pe piaţă şi în faţa concurenţilor prin... vezi detalii

doc

Considerații Asupra unui Sistem Informatic pentru Management în Activitatea de Turism

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă intitulată ,,Consideraţii asupra unui sistem informatic pentru management în activitatea de turism” la disciplina Baze de date, este structurată în trei capitole teoretice şi un capitol studiu de caz şi anume: - Capitolul I. Turismul românesc - trecut, prezent, perspective - Capitolul II. Managementul turismului tratat ca sistem - Capitolul III. Sistem informatic în managementul turismului - Capitolul IV. Studiu de caz - Asociaţia Pentru Turism Bucovina. În capitolul I denumit ,, Turismul românesc – trecut, prezent, perspective ” voi prezenta importanţa... vezi detalii

doc

PIB în România în perioada 2007-2012

Introducere Este indiscutabil că, România, în trecut, ca şi astăzi , s-a confruntat şi continuă să se confrunte cu numeroase probleme privind dezvoltarea ei economică, socială, culturală şi politică. Între aceste probleme însă, decalajele sale economice reprezintă problema fundamentală a ţării, axul central în jurul căruia gravitează întreaga sa dezvoltare materială şi spirituală. Decalajele economice nu sunt o descoperire a României, dimpotrivă, ele sunt o prezenţă dramatică fundamentală, cronică, în întreaga economie mondială, fiind sursa a numeroase stări conflictuale în relaţiile eco... vezi detalii

doc

Managementul Mentenanței Parcului de Autovehicule

1.1. Etimologia termenului mentenanţă Pentru prima dată conceptul de management a apărut în ţările anglo-saxone şi s-a impus în sfera activităţilor economice, mai ales în ultimii 50 ani datorită ecoului pe care l-a avut “The Managerial Revolution” publicată de James Burnham în 1941. Managementul ca teorie şi practică constituie o cale ştiinţifică de rezolvare a problemelor de decizie în condiţiile caracteristice ale lumii moderne (în condiţiile complexităţii, interdependenţelor şi schimbărilor dinamice din diferitele domenii). Managementul asigură descoperirea problemelor puse conducerii... vezi detalii

doc

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES IN INTERNATIONAL COMPARATIVE MANAGEMENT) Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită mutaţii economice, sociale şi politice. Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi calitatea managementului, atât la nivel de agenţi economici cât şi la nivel naţional Putem evidenţia faptul că un nou tip de management , fundamentat pe sistemul de valori specific economiei de piaţă, ca... vezi detalii

doc

Cercetare de Marketing Privind Calitatea Serviciilor Prestate în Cadrul Firmei

Introducere Mi-am ales această temă deoarece am dorit să cunosc mai bine firma la care lucrez, respectiv, S.C. Confiden Travel S.R.L., hotel Ramada Piteşti. Această lucrare are la bază cercetarea de marketing privind calitatea serviciilor prestate în cadrul hotelului Ramada Piteşti, astfel, în capitolul I, am evidenţiat importanţa cercetărilor de marketing pentru activitatea firmelor contemporane. Cercetările de marketing sunt activităţi complexe, ce funcţionează după mecanisme complexe şi care folosesc metode şi instrumente specifice. Cercetările de marketing trebuie să fie obiective, imp... vezi detalii

docx

Tehnici de persuasiune utilizate în promovarea imaginii de firmă

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea noastră economică să învăţăm din exemplele oferite de marile firme străine, ce joacă un rol important pe piaţa mondială. Trebuie să învăţăm că succesul vine din muncă, creativitate, inventivitate, curaj, tenacitate, dar şi din comunicativitate şi sociabilitate. Practica mondială a demonstrat că într-o economie de piaţă sunt stimulate fără restricţii, elemente ce duc la progres sancţionându-se însă incompetenţa, gândirea închisă şi rigiditatea. ... vezi detalii

Hopa sus!