Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

docx

Începuturile muzicii la traco geți

Cap. I Cântarea – incă de la facerea lumii Originile artei muzicale trebuie căutate în îndepărtata istorie a omenirii. Ca artă sonoră poate fi considerată abia în momentul în care sunetele sunt conștient organizate, reflectând un anumit grad de evoluție în spiritualitatea omului primitiv. Astfel, omul devine creator de artă în momentul în care ajunge să stăpâneasca gândirea și vorbirea articulată. Primele practici de natură artistică sunt legate de procesul muncii, în colectiv, când apar comenzi ritmate, strigăte sau chemări, îngânări sau îmbărbătări. Apoi ca forme evoluate de magie, ritua... vezi detalii

doc

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt existenţe personale. Omul este persoana creată după chipul lui Dumnezeu, deci subiect deschis comuniunii iubitoare cu alte subiecte El este chemat în existenţă să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, deci îndumnezeirea prin har. Demnitatea şi măreţia omului trebuie căutate în această calitate de a fi creat de Dumnezeu după chipul Său, deci în relaţie permanentă cu Dumnezeu şi cu creaţia, prin care omul va ajunge să dobândească asemănarea sau îndumnezeirea... vezi detalii

docx

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau influenţat de popoarele învecinate. Nicolae Iorga spunea : „Bizanţul e consolidare ca pentru toate vremile: bătrâneţea lui e numai aparentă. El e o concepţie ce poate primii toate naţiile: e ideea romană, biserica ortodoxă, cultura clasică grecească si pe langă toate elementele acestea, el prezintă şi posibilitatea de conlucrare a tuturor raselor . Toată epoca bizantină nu este decat o epocă de colaboraţie. N-a existat unul dintre statele acestea care ... vezi detalii

doc

Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă încearcă să scoată la lumină valoarea predicilor apărute sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, sub semnătura lui Petru Maior. Cuvântările vor fi analizate sub aspectul conţinutului, temelor tratate, din punct de vedere omiletic ori retoric. O atenţie sporită este dedicată volumelor de predici tipărite de Petru Maior pentru duminicile şi sărbătorile anului. Cartea beneficiază de o amănunţită tratare în mai multe subcapitole, din care amintim: Predica în viziunea lui Maior la duminici şi sărbători, izvoarele predicilor... vezi detalii

doc

Catolicismul Contemporan

Introducere Tema proiectului o reprezintă “Catolicismul Contemporan”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive, unul dintre ele fiind interesul personal în ceea ce priveşte catolicismul, în mod deosebit contemporanitatea acestuia. Datorită conoştinţelor însuşite în anii de studiu, sunt îndreptăţit să elaborez acest studiu, din punct de vedere teoretic şi aplicativ. Lucrarea este structurată în trei capitole care evidenţiază, în parte, evoluţia catolicismului contemporan. Capitolul I, intitulat Antecedente Istorice: Conciliul I Vatican, evidenţiază Prozeli... vezi detalii

doc

Misiunea creștină în primele trei secole creștine

INTRODUCERE Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei umane, familia fiilor lui Dumnezeu, ce trebuie să crească necontenit până la venirea Domnului, ea având: “o misiune teocratică spirituală şi nu poate renunţa la acesta fără să-şi trădeze propria-i natură.” Misiunea Bisericii în lume se realizează prin efortul misonar atât al clerului cât şi al laicilior, căci datoria de a-L marturisi pe Hristos lumii are Biserica în întregul ei, căci: “este o trimitere a întregii comunităţi în lume, să mărturiseas... vezi detalii

doc

Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins

I. INTRODUCERE I.1 Status quaestionis Problemele omului actual au ajuns să se încarce de o complexitate ridicată în toate domeniile vieţii, iar dorinţa de a găsi răspuns la întrebările cele mai fundamentale, mai ales cele asupra scopului nostru a rămas prezentă, manifestându-şi acestă prezenţă şi prin faptul de a indica unele alternative care îmbracă masca adevărului atât de elegant încât par adevărul . O asemenea alternativă o găsim la Richard Dawkins etolog britanic, teoretician evoluţionist şi scriitor ştiinţific ateu , care încearcă să dea un răspuns la una din problemele fundamenta... vezi detalii

doc

Biserica și limba română

INTRODUCERE Religia, ce se poate spune despre religie altceva în afara faptului că este o componentă importantă a culturii unui popor, aceasta reprezentând legătura omului cu Dumnezeu. Sentimentul religios şi legătura cu Dumnezeu se manifestă atât în cadrul bisericii, prin oficierea slujbelor sau prin prezenţa preoţilor, dar şi în afara acestei instituţii, prin modul de gândire al oamenilor, în comportament, în modul în care se exprimă, în obiceiurile lor, dar şi în ceea ce creează: muzică, arte plastice sau literatură. Dintre toate aceste forme de creaţii, literatura este cea care exprim... vezi detalii

doc

Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii

Introducere: Legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, a reprezentat pentru mine o problema interesantă pe care am considerat-o bună de abordat la finalitatea studilor de licenţă şi astfel că sub supravegherea Părintelui Profesor Dr Vasile Muntean, am încercat să expun istoricile legături care au fost între Biserica noastră şi cea a Constantinopolului Odată cu întemeierea statelor independente ale Ţărilor Române, Ţara Românească şi Moldova, au început să se întemeieze şi anumite formaţiuni religioase care cu timpu au început să crească şi tot oda... vezi detalii

doc

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă acţiunea mântuitoare a lui Hristos nu aparţine numai trecutului.El nu priveşte acum numai din cer cum cei ce cred in eficienţa operei Lui mântuitoare din cursul vieţii pământeşti îşi însuşesc prin credinţa rezultatul jertfei de pe cruce,ajutaţi sau nu de o comunitate eclesială. Aceasta, pentru ca Biserica Ortodoxă nu socoteşte că Hristos ne–a mântuit numai întrucât ne-a făcut pe Dumnezeu îndurător şi dispus să ne ierte pe baza satisfacţiei aduse de ... vezi detalii

docx

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le primesc se împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfânt, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă . Părintele Dumitru Stăniloae ne prezintă Sfintele Taine ca pe niște „lucrări invizibile ale lui Hristos, săvârșite prin acte vizibile, prin care se constituie Biserica și care se săvârșesc în Biserică” . În calitatea de „trup tainic al lui Hristos”, cum o numește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni,... vezi detalii

doc

Etnologia Biblică în Înțeles Clasic și Modern

PREFAŢĂ Încercarea de a face, într-o formă sau alta, bilanţul – întotdeauna provizoriu – al progreselor unei discipline şi inventarul – în continuă schimbare – al întrebărilor pe care un asemenea demers le lasă în suspensie nu necesită vreo justificare deosebită, în termeni conjucturali bunăoară. Un asemenea proiect este legitim în orice moment din istoria unei ştiinţe. În cazul unei discipline tinere, este util să evocăm modul de constituire a acesteia, orientările de lucru mai importante şi obiectivele de cunoaştere pe care ea caută să şi le asume. În cazul unei discipline ajunsă la matu... vezi detalii

docx

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a fost necesitatea unei reacţii radicale împotriva factorilor ce au produs o atât de accentuată suferinţă socială. “Autorii cărţilor Vechiului Testament se fac ecoul voinţei divine şi vestesc treptat că omul va ieşi din acea stare de barbarie. Astfel, de la întâia carte a Vechiului Testament, persoana Mântuitorului promis se vede anunţată ca un fir roşu de-a lungul istoriei până ce se arată lumii ca Fiu al lui Dumnezeu. Însă mesianismul nu este un ... vezi detalii

doc

Cateheza în zilele noastre

INTRODUCERE Așa cum biune se știe catehizarea este o operă misionară și duhovnicească a Bisericii noastre ce are în vedere prompovăduirea adevărului eliberator și mântuiitor de credință. Catehizarea înseamnă difuzarea principalelor învățături de credință pentru ca omul să se convingă de veridicitatea credinței sale și să crească gradul de angajament religios. La început cateheza era procesul prin intermediul căruia cei care doreau să se boteze erau pregătiți de către Biserică prin intermediul unui proces de lămurire asupra credinței și adevărului și de pregătire spirituală, sufletească, ș... vezi detalii

doc

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie internaţională, cu forme locale şi naţ ionale; din punct de vedere al definirii religioase, ea este o instituţie cu crez mesianic istoric, universalist, cu definire tradiţional exclusivistă (Biserica afirmă posibilitatea salvării întregii omeniri, îns ă doar prin jertfa mântuitorului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu). În ciuda generozităţii acestui demers, uneori, în istorie, urmărirea acestor scopuri nu a însemnat doar iniţiative de pace ci a dus, din p... vezi detalii

Hopa sus!