Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

docx

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propăvăduiesc robilor de război eliberarea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului" (Luca 4, 18). Apostolii vor fi trimişi şi ei în lume, în istorie să propovăduiască aceeaşi Evanghelie, să îi ajute pe fii credinţei să treacă noul Iordan (botezul) şi să adauge peste ei bogăţiile nemăsurate a... vezi detalii

doc

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un principiu logic spune că nu poţi vorbi despre cineva dacă nu-l cunoşti. Astfel se întâmplă şi în cazul de faţă: nu poţi vorbi despre Dumnezeu dacă nu-L cunoşti. Aplicând în cazul iubirii acest principiu, se poate afirma că nu poţi vorbi despre iubire dacă nu o cunoşti, dacă nu ai trăit-o. A trăi iubirea înseamnă a te lăsa pătruns de ea. Iubirea nu poate fi trăită la o cotă joasă, numai pe jumătate, ci a trăi iubirea implică, prin însăşi semnific... vezi detalii

doc

Hristologia în Evanghelia după Marcu

1. Introducere 1.1. Aspecte Metodice Lucrarea de faţă are ca subiect Hristologia Evangheliei după Marcu, ce va fi analizată cu preponderenţă din punct de vedere exegetic şi dogmatic, iar în mod secundar dintr-o perspectivă istorică. Subiectul lucrării se încadrează în Teologia biblică dogmatică a Noului Testament. Prin domeniul de studiu al teologiei exegetice studiul de faţă îşi propune ca prin mijloacele analizei textuale, să contureze o înţelegere clară, neechivocă, a textelor care vorbesc despre persoana Domnul Iisus şi implicaţiile acesteia în înţelegerea Evangheliei lui Marcu. Aspec... vezi detalii

doc

Evoluția Creștină a Civilizației Daneze în Evul Mediu

ARGUMENT Lucrarea de faţă este intenţia nedesimulată a interesului suscitat de către societatea daneză, în cadrul unei mobilităţi oferite de Universitatea Bucureşti, în care am avut oportunitatea să îi cunosc în mai de aproape pe cei ce îşi spun “urmaşii vikingilor”. Societatea daneză în însăşi structura ei atrage, dar cu atât mai mult cu cât ajungi să le cercetezi istoria şi modul de evoluţie din punct de vedere religios. Deşi în fază incipientă această problemă a religiozităţii nu era de conceput, de-a lungul anilor, ideea de religie a căzut în desuetudine, aşa cum vom putea observa în ... vezi detalii

doc

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580 -13 august 662) ca fiind una din cele mai de seamă din câte au fost în întreaga Istorie a Bisericii creştine. El este cu adevărat unul dintre cei mai fecunzi gânditori creştini din toate timpurile şi din toate locurile. După cum avea să sublinieze Lars Thunberg în cuprinzătorul său studiu închinat Sfântului, se afirmă că „Maxim Mărturisitorul este un reprezentant al întregii Biserici încă nedespărţite şi, ca atare, o punte între Răsăritul şi Apusu... vezi detalii

doc

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri.” (Efeseni 6, 12). Aşa cum ne relatează paginile Sfintei Scripturi: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.” (Fac. 1,1) Prin cer înţelegem lumea îngerilor . Îngerii sunt fiinţe create cu un scop. Pe de o parte „de a reflecta măreţia, frumuseţea, iubirea şi fe... vezi detalii

doc

Managementul Bisericesc

PREFAŢĂ Anul 1990 a adus mari schimbări în societatea românească. Aşa se face că şi în viaţa mea s-a produs o cotitură importantă care schimba situaţia existentă până atunci. În primăvara anului 1990 am fost invitate mai multe maici de la Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn la Hramul Bisericii Sf. Gheorghe din Localitatea Cugir, Judeţul Alba, localitate unde am văzut şi eu lumina zilei la 2 ianuarie 1965. Am participat cu evlavie la Sfânta Slujbă oficiată de Î.P.S. Sa Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, înconjurat de Prea Cucernici şi Cuvioşi Preoţi slujitori. După încheierea rugăciunilor la Bi... vezi detalii

doc

Mitologia Slavă

1.Introducere Slavii au fost cunoscuţi prin veacul I şi al II-lea după Hristos sub numele de venezi sau veneţi, în operele vechilor istorici şi scriitori antici Pliniu cel Bătrân, Publius Cornelius, Tacitus şi Claudiu Ptolemeu. Aceasta nu înseamnă că, până la acea dată, poporul slav sau mai bine zis protopoporul slav n-ar fi existat deloc pe teritoriul Europei. Academicianul N. S. Derjavin spune: „Protoslavii, adică slavii în stadiul lor de formare etnografică, preslavă, sunt un popor băştinaş în Europa, de aceeaşi adâncă vechime ca şi vecinii lor de mai târziu, germanii şi celţii, iniţi... vezi detalii

docx

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare şi, totodată, cea mai intensă comuniune dintre El şi Trupul Său tainic. În timpul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii preotul se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului, „pentru iertarea păcatelor şi viaţă de veci", iar strana cântă această confirmare credincioşilor: „Trupul lui Hristos primiţi, şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi". De aceea, suntem chemaţi ca „toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm". Deci, Sfânta Liturghi... vezi detalii

doc

Raportul dintre cosmogonia mozaică și cosmogonia popoarelor antice

I.a. Superioritatea concepţiei mozaice despre lume fata de cele păgâne. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor religiilor şi ale tuturor sistemelor de gândire, este aceea a felului cum a luat naştere universul, în general, şi pământul, în special. Iar cărţile sfinte ale tuturor popoarelor au încercat sã dea o explicaţie pe măsura intelegerii lor , adecvată mentalităţilor lor. Cosmogoniile păgâne, încărcate de amănuntele fantastice ale devierilor mitice , nu au putut ajunge decât la soluţii perimate, pe când învăţătura biblica despre creaţie este libera de oricare din scăderile de ... vezi detalii

doc

Îndreptățirea prin Credință

Introducere Controversata doctrină a îndreptăţirii prin credinţă a penetrat lumea de mii de ani, fiind din ce în ce mai vie de-a lungul timpului. Sângele primilor creştini duşi în arenele Romei antice, a sigilat pentru totdeauna mărturia credinţei neclintite şi a iubirii mai tari decât moartea. Generaţii după generaţii s-au succedat pe tărâmul credinţei “dată sfinţilor odată pentru totdeauna”. Răspândiţi prin munţii şi prin cătunele singuratice, trecuţi prin săbiile cruciate, aruncate în prăpăstii fără speranţă, ei au trăit o viaţă prin credinţă, şi au avut o înţelegere clară a faptului că... vezi detalii

docx

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte pe fiii aceluiaşi Părinte ceresc (I Ioan 1, 2; 1, 7; 4, 7; I Cor. 1, 9; 10, 16). „Koinonia” este în primul rând unirea cu Hristos. “Prin ea Dumnezeu îşi face „intrarea” în sufletul credinciosului (Ioan 14, 20; 15, 4). Dar ea înseamnă, totodată, şi trăirea în dragostea comună, dup... vezi detalii

docx

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică, ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă. Dumnezeu însă, în nemărginita Sa bunătate şi înţelepciune a găsit cel mai potrivit mijloc al izbăvirii omului de rău, hotărând Întruparea Fiului Său pentru mântuirea lumii (Efeseni 2, 4-5). Biserica, în calitatea sa de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu - Creatorul tuturor poate lucra si asupra fiinţei umane. Această lucrare se împlineşte prin săv... vezi detalii

doc

Paisianismul - curent de reînnoire spirituală

Introducere În această lucrare de licenţă mi-am propus să arăt valoarea rugăciunii lui Iisus, felul cum este ea percepută de cuviosul Paisie Velicikovski, cât şi forma şi modalitatea practicării ei. După cum ştim această rugăciune a avut şi are un rol foarte important în viaţa spirituală a monahilor, cât şi a credincioşilor de rând Aceasta s-a observat de-a lungul istoriei bisericeşti, întâlnind această practică spirituală, numită şi “artă duhovnicească” la majoritatea Sfinţilor Părinţi Mai mult decât atât pentru ei această rugăciune s-a transformat într-o practică ontologică fără de care ... vezi detalii

doc

Lucrarea Duhului Sfânt în Evanghelia după Ioan

INTRODUCERE În zilele noastre se recunoaşte tot mai mult adevărul că relaţia intimă dintre Sfântul Duh şi Biserică e o trăsătură caracteristică Ortodoxiei. Învăţătura despre Sfântul Duh dă posibilitatea Ortodoxiei să proclame prioritate lui Dumnezeu în Biserică. Numai o teologie descoperă existenţa personală a Sfântului Duh în iconomia Mântuirii în care puterea lui harismatică apare fundamentată pentru credinţa creştină cât şi pentru structura şi viaţa Bisericii, este în măsură să satisfacă în imperativele mişcări de reconciliere. Pnevmatologia ortodoxă este în stare să înfăţişeze adevăru... vezi detalii

Hopa sus!